Službeni glasnik – br. 04 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 4.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 20. lipnja 2012. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 35. u svezi sa člankom 19. stavak 1. alineja 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 1/10), u članku 1. redni broj 11. naziv ulice mijenja se.

Umjesto «Šetalište Tonija Petrića« treba da glasi: «Šetalište Antuna Tomislava Petrića«.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/10-01/02

URBROJ: 2128-01-02-12-11

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/O1, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ODLUKU

o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora

u prizemlju čest. zgr. 9 k.o. Hvar

 

Članak 1.

 

Grad Hvar će sa dosadašnjim zakupnikom Centrom za socijalnu skrb Split, Podružnica Hvar sklopiti ugovor u zakupu za poslovni prostor u južnom dijelu prizemlja čest. zgr. 9. k.o. Hvar, predio Fabrika, što u naravi predstavljaju tri poslovne prostorije sa sanitarnim čvorom, površine 66,14 m2, na određeno vrijeme i to od 06. srpnja 2012. godine do 06. srpnja 2017. godine, visina zakupnine 2.750,00 kuna mjesečno, pod istim uvjetima kao do sada, za obavljanje redovne djelatnosti Centra za socijalnu skrb, Podružnica Hvar, uz podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne samouprave.

 

Članak 2.

 

Kako zakupni odnos ističe sa danom 06. srpnja 2012. godine, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da sa dosadašnjim zakupnikom Centrom za socijalnu skrb Split, Podružnica Hvar, zastupana po ravnatelju Centra za socijalnu skrb Split, sklopi Ugovor o zakupu, kako je navedeno u članku 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/12-01/05

URBROJ: 2128-01-02-12-04

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 7. stavak 1. alineja 3. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ODLUKA

o izmjeni Odluke o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora tvrđave Španjola-Fortica u Hvaru

 

Članak 1.

 

U Odluci o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora tvrđave Španjola-Fortica u Hvaru («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 4/11), u članku 2. riječi. «do 31. prosinca 2011. godine«, zamjenjuju se riječima «od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine«.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-03/11-01/02

URBROJ: 2128-01-02-12-04

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasruk Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2711-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19.lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2011. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-02/12-01/01

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasruk Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d. o. o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011.godini, nakon oporezivanja, rasporeduje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2011. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Nautički centar Hvar d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-07/12-01/01

URBROJ: 2128-01-02-12-03

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19. 6. 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Fontik d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:

 

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluka o davanju razrješnice za 2011. godinu direktoru Društva i članovima Nadzornog odbora.

 

IV.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Fontik d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA.021-06/12-01/01

URBROJ.2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u

trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izviješća za 2011. godinu trgovačkog društva HVARSKI VODOVOD d.o.o. iz Jelse.

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 325-01/12-01/18

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu

u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara prihvaća godišnja financijska izvješća za 201 l.godinu:

 1. Bilanca,
 2. Račun dobiti i gubitka,
 3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
 4. Prijava poreza na dobitak za 2011. godinu.

 

II.

 

Gradsko vijeće prihvaća prijedlog Odluke o uporabi dobitka kojom se čisti dobitak ostvaren u 2011. godini, nakon oporezivanja, raspoređuje kao zadržani dobitak.

 

III.

 

Ovlašćuje se Zoran Domančić, kao predstavnik Grada u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d., da temeljem ovog Zaključka donese potrebne odluke u Skupštini društva, temeljem kojih će se provesti odredbe ovog Zaključka.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-03/12-01/02

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva FOR d.o.o. za 2011. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izjava trgovačkog društva FOR d.o.o. iz Hvara, od 31. ožujka 2012. godine, kojom se potvrduje da Društvo nije obavljalo nikakvu poslovnu aktivnost tijekom 2012. godine.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-08/12-01/01

URBROJ: 2128-01-02-12-03

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o.

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ne prihvaća godišnja financijska izviješća za 2011. godinu trgovačkog društva Sportski centar Hvar d.o.o. iz Hvara.

 

II.

 

Gradsko vijeće smatra da su Gradu, kao članu Društva, uskraćena prava koja ima kao član Društva, a posebno pravo odlučivanja o:

-          financijskim izvješćima društva,

-          izvješću uprave o stanju društva,

-          upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,

-          davanju razrješnice članovima uprave,

kao i uskraćivanju informacija o poslovanju društva.

 

III.

 

Zbog gore navedenog Gradsko vijeće od Uprave Društva traži hitno sazivanje Skupštine društva.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-04/12-01/02

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 35.a. Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 32/02 i 33/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3970 zk. ul. 422 k.o. Hvar

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Novak Ivan (Ivo) iz Hvara OIB: 01091476813 Vitasovićeva poljana 1, Zagreb, od 10. svibnja 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/12 dijela nekretnine-čest. zem. 3970, pašnjak površine 414 m2 zk.ul. 422 k.o. Hvar, na otoku Marinkovcu-Pakleni otoci, po kupoprodajnoj cijeni od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna).

 

II.

 

                Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/12-01/72

URBROJ: 2128-01-02-12-2

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 35.a. Zakona o otocima («NN», broj: 34/99, 32/02 i 33/06), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19.  lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3962 zk. ul. 422 k.o. Hvar

 

I

 

Povodom ponude ponuditelja Novak Ivan (Ivo) iz Hvara OIB: 01091476813 Vitasovićeva poljana 1, Zagreb, od 10. svibnja 2012. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju 1/12 dijela nekretnine-čest. zem. 3962, pašnjak površine 421 m2 zk.ul. 422 k.o. Hvar, na otoku Marinkovcu-Pakleni otoci, po kupoprodajnoj cijeni od 10.000,00 kuna (slovima: deset tisuća kuna).

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti ugovor Gradu Hvaru.

 

III.

 

                Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 940-01/12-01/73

URBROJ: 2128-01-02-12-3

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:  5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 14. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10 i 7/10), točke 2. Zaključka o davanju ponude za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11), Odluke o gradskim porezima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 3/06, 3/07 i 2/10) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 1/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012.godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja

 

Članak 1.

 

U Zaključku o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 1/12) u č1.2. na lokaciji DOLAC I dodaje se nova pozicija pod rednim brojem 1. koja glasi:

 

1. Antonio ČIČIĆ, T.O. „LORENCA” – Hvar, Martina Benetovića 9

za prodaju: razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne galanterije i potrepština za plažu pod rednim brojem:              SU-3

zakup javne površine:……………….. 5.000,00 kn/godišnje

porez na javnu površinu:……….. 11.250,00 kn/godišnje„

Dosadašnji redni brojevi l., 2., 3. i 4. postaju redni brojevi 2., 3., 4. i 5.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/75

URBROJ: 2128/01-02-12-03

Hvar, 19.lipnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od 3 godine (odnosno od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine) i to na lokaciji:

 

DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ I KAPACITET: iznajmljivanje bicikala

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 4)

Početna cijena ………………………… 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/220

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 19. lipnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 9. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19.lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Prijedloga zaključka o davanju javne površine neposrednom pogodbom

 

Ne prihvaća se Prijedlog Povjerenstva za javne površine o davanju javne površine neposrednom pogodbom Antoniji Bulić iz Hvara za postavu štanda za prodaju cijedenog voća i povrća na području šetnice u Majerovici.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/177

URBROJ: 2128/01-02-12-03

Hvar, 19. lipnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o hitnoj medicini i zdravstvu na području

Grada Hvara

 

I.

 

Kako bi se izbjegle tragične posljedice neadekvatnog funkcioniranja hitne medicine, standard hitne medicine u Gradu Hvaru treba zadržati u dosadašnjem obliku. Tim bez liječnika ne može zadovoljiti potrebe Grada, te tražimo da se liječnik u hitnoj zadrži zimi noću i vikendom, te tijekom 5 mjeseci turističke sezone kroz 24 sata.

Takoder, treba hitno pristupiti uređenju prostora hitne medicine u zgradi Centra shodno planu koji je predstavnicima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu predočen pri registraciji Županijskog Zavoda.

 

II.

 

Gradsko vijeće i dalje insistira na osamostaljenju Doma zdravlja za otok Hvar u skladu sa do sada donesenim odlukama, te u svjetlu najava ministra zdravlja i odluka Grada Hvara ponovno se traže osnivačka prava za Dom zdravlja.

 

III.

 

S ciljem podizanja kvalitete u budućem samostalnom Domu zdravlja, predlaže se rekonstrukcija zgrade Centra prema postojećim planovima i nacrtima, u čijem financiranju bi Grad, kao osnivač, sudjelovao.

 

IV.

 

Gradsko vijeće nalaže Gradonačelniku da hitno organizira sastanak s predstavnicima Splitsko­-dalmatinske županije i Zavoda za hitnu medicinu u svrhu provođenja ovog Zaključka.

 

V.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/12-01/60

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o ograđivanju uvale Velo Borče plutačama

 

I.

 

Gradsko vijeće podržava stav Mjesnog odbora Milna i Malo Grablje od 16. svibnja 2012. godine, u svezi zatvaranja – ograđivanja uvale Velo Borče plutačama kao javne plaže, radi sigurnosti kupača.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 342-01/12-01/22

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

u svezi stambenog zbrinjavanja obitelji Tandara

 

I.

 

Grad Hvar u smislu socijalne osjetljivosti osobito za djecu, nastaviti će sa davanjem pomoći u stambenom zbrinjavanju obitelji Tandara, na način kako je to do sada činjeno.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/12-01/58

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o uspostavi javnog puta u Ulici biskupa Jurja Dubokovića

 

 

 

 

I.

 

Traži se od gradskih službi da se ubrza uspostava javnog puta u Ulici biskupa Jurja Dubokovića i da se u ovom predmetu dostavi požurnica Sudu.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu. danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 340-01/12-01/28

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 13. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj: 138/06, 152/08 i 43/09), članka 1. i 9. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/07, 4/07, 5/07, 4/11 i 5/11) i čl. 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi

 

RJEŠENJE

 

Antonio Buratović iz Hvara, OIB: 38766907439, određuje se prostor za postavljanje klupe za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pravljenje i prodaju palačinki, na nekretnini označenoj kao č.z. 3478/24 k.o. Hvar, predio Milna.

 

Obrazloženje:

 

Antonio Buratović, OIB: 38766907439, postavio je zahtjev Gradskom vijeću Grada Hvara, zaprimljenog u pisarnici Grada Hvara dana 30. svibnja 2012. godine, za dobivanje odobrenja za postavljanje klupe za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pravljenje i prodaju palačinki, na nekretnini označenoj kao č.z. 3478/24 k.o. Hvar.

U provedenom postupku, utvrđeno je slijedeće:

-        da je podnositelj zahtjeva vlasnik ribarsko-uslužnog obrta „Zdravko”; broj obrtnice: 17010100996;

-        da je čest.zem. 3478/24 k.o. Hvar u vlasništvu Luce Buratović, a nalazi se u Milni;

-        da je vlasnica zemljišta Luca Buratović dala sinu Antoniju u zakup nekretninu čest. zem. 3478/24 k.o. Hvar i to do 31. prosinca 2012.godine;

-        uz zahtjev priložen je i Ugovor o prodaji i kupnji čest. zem. 3478/24 k.o. Hvar iz kojeg je vidljivo da je Luca Buratović vlasnik navedene čestice; Kopija katastarskog plana u mjerilu 1:2880, Ugovor o zakupu izmedu Luce Buratović i Antonia Buratović; na kojoj nekretnini se traži postavljanje klupe za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, za pravljenje i prodaju palačinki; stoga je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

 

Uputa o pravnom lijeku:

 

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske , u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/185

URBROJ: 2128/01-02-12-02

Hvar, 19. lipnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Gradu Hvaru………………………………………….. 89
 2. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u prizemlju čest. zgr. 9 k.o. Hvar…………………………… 89
 3. Odluka o izmjeni Odluke o izravnoj pogodbi za davanje na korištenje prostora tvrđave Španjola-­Fortica u Hvaru. 90
 4. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Komunalno Hvar d.o.o…………….. 90
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Nautički centar

Hvar d. o. o………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 1. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Fontik d.o.o……………………………. 90
 2. Zaključak u svezi financijskog izvješea za 2011. godinu u trgovačkom društvu Hvarski vodovod d.o.o…………….. 91
 3. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Eko Hvar j.t.d…………………………. 91
 4. Zaključak o prihvaćanju Izjave trgovačkog društva FOR d.o.o. za 2011. godinu…………………………………………….. 91
 5. Zaključak u svezi financijskog izvješća za 2011. godinu u trgovačkom društvu Sportski centar Hvar d.o.o………… 92
 6. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3970 zk.ul. 422 k.o. Hvar              92
 7. 12.Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine označene kao čest. zem. 3962 zk.ul. 422 k.o. Hvar         92
 8. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o davanju javnih površina na korištenje korisnicima koji su radili samo temeljem rješenja  93
 9. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina…………………………………………………………… 93
 10. Zaključak o neprihvaćanju prijedloga zaključka o davanju javne površine neposrednom pogodbom………………….. 93
 11. Zaključao o hitnoj medicini i zdravstvu na području Grada Hvara………………………………………………………………… 94
 12. Zaključak o ograđivanju uvale Velo Borče plutačama…………………………………………………………………………………. 94
 13. Zaključak u svezi stambenog zbrinjavanja obitelji Tandara…………………………………………………………………………… 94
 14. Zaključak o uspostavi javnog puta u Ulici biskupa Jurja Dubokovića……………………………………………………………. 94
 15. Rješenje o određivanju prostora za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga u Milni…………………………………… 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus