Službeni glasnik – br. 04 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 4.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 13. lipnja 2013. godine                                   plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

Na temelju članka 26. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11­-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Mandatne komisije

 

Bira se Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Nada Jeličić, predsjednica
 2. Marija Mlinac, članica
 3. Frano Bibić, dipl. iur., član.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/10

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Veljan Radojković, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), sukladno članku 78. stavak 2., članku 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima («NN», broj: 144/12 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o mirovanju mandata vijećnika i

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

 

Utvrđuje se da 12. lipnja 2013. godine započinje mirovanje mandata vijećnika Rina Budrović, dipl. ing., u Gradskom vijeću Grada Hvara.

Fabijan Vučetić počinje obnašati dužnost zamjenika vijećnika Gradskog vijeća Grada Hvara, sa dariom 12. lipnja 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJ

GRADSKOG VIJEĆA:

Veljan Radojković, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. stavak 1. alineja 21. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

Bira se Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ivana Visković, dipl. učiteljica, predsjednica
 2. Mandica Huljić, članica
 3. Katia Zaninović Dawnay, članica
 4. Nada Jeličić, članica
 5. Jurica Miličić, mag. iur., član

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

 

KLASA: 021-05/13-01/11

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učit.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 34. stavak 1. Zakona a lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 26, stavak l. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Marko Jeličić, dipl. iur. bira se za predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDATELJICA

GRADSKOG VIJEĆA:

Ivana Visković, dipl. učit.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («NN», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 26. stavak l. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Fabijan Vučetić bira se za prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-02

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

 

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 26. stavak l. alineja 20. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na I konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. lipnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Jurica Miličić, mag. iur. bira se za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 12. lipnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl.iur.,v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Rješenje o izboru Mandatne komisije…………………………………………………………………………………………….. 61
 2. Rješenje o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika……………………. 61
 3. Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja……………………………………………………………………………… 61
 4. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………………………… 62
 5. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara ……………………………………………. 62
 6. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Hvara…………………………………………… 62

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus