Službeni glasnik – br. 03 / 2012

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

GODINA XIX.  BROJ 3.                                        Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 23. svibnja 2012. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

 

 

                Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, od 12. travnja 2012. godine (“NN”, broj: 43/12), te članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, d o n o s i

 

P L A N

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2012. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠIIMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATRO-GASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1­2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara 2012. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2012. godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2012. godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

-          ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 19 sati,

-          promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,

-          ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

2. Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Crrada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

•     TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2012. godine – od 00, 00 do 24, 00 sata;

•     VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2012. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

Pjerino Bebić, gradonačelnik Grada Hvara,

Frane Bibić, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar,

Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2012., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama svi zaposleni takoder sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izvidačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

3.   GRAD HVAR suradujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2012. godine ustrojava izvidačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izvidačko­-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izvidačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

•  Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol

•  Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/

•  Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”

• Grad – smetlište – Bzusje – Velo Grablje

•  Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel. /južni ulaz/

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izvidačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d. o. o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (=članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti od 01. lipnja 2012. godine.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2012. „dežurne“ su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2012. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 10/11) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 2.030.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD- a Hvar iznos od 1.000.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 900.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 130.000,00 kuna.

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1. Pelegrin:

a/    ulaz u lovište do uvale Parja,

b/   ulaz u lovište do uvale Duga,

c/    uvala Parja do “bunkera”,

d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/   od ceste do Humca,

h/   od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih/.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,

5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela (sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun -Vela Glava Napoje u dužini od 2,7 km,

10.    Zle njive – Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,

11.    Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12.    Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvodača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, biti će obavljen pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru.

(Gradu Hvaru biti će dostavljen zapisnik nakon obavljenog pregleda; presliku zapisnika dostavit ćemo po primitku, naknadno).

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše građevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

•     “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),

•     U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),

•     “HVAR” d.d. za gradevinarstvo (vl. Jure Puljić),

•     KOMUNALNO HVAR d.o.o. (direktor Ivica Novak).

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/12-01/06

URBROJ: 2128-01-02-12-1

Hvar, 22. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH i 73/08) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – ­pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine d o n o s i

 

O D L U K U

O POKRIĆU MANJKA PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE, TE MANJKA PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE IZ VIŠKOVA PRIHODA POSLOVANJA

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2011. godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =9.444.908,31 kuna, istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =1.697.257,29 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =785.919,38 kuna.
 2. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =1.697.257,29 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =785.919,38 kuna (ukupno =2.483.176,67 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 400-01/12-01/04

Urbroj: 2128/01-02-12-1

Hvar, 22.05.2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu

 

I.

 

Ne prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu.¸

 

II.

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-01/12-01/05

URBROJ: 2128-01-02-12-01

Hvar, 22. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22.svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 1.

 

                Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od 3 godine (odnosno od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine) i to na lokacijama:

 

 

 

1. RIVA

SMJEŠTAJ: ispred agencije Jadrolinije i caffe bara „Carpe diem”

SADRŽAJ I KAPACITET: fotografiranje – izrada i prodaja razglednica, prodaja kokica,

……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 1 i 2)

Početna cijena zakupnine za:

- fotografiranje - izradu i prodaju

  razglednica……………………………. 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

- prodaju kokica…………………….. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje)

 

2.ROTONDOLA

SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 2 i 5)

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije

  i suvenira ……………………………..  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

- prodaju poljoprivrednih

  proizvoda ……………………………….. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

3. KUPALIŠTE

SMJEŠTAJ: nasuprot južnog ulaza u hotel “Amfora”

SADRŽAJ I KAPACITET: štand za rent a boat

………………………… 3 mjesta (pozicija RB-1, RB-2 i RB-3)

Početna cijena zakupnine:……….. 5.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)

 

4. DOLAC II

SMJEŠTAJ: zapadno i sjeverno od Autobusnog kolodvora

SADRŽAJ I KAPACITET: iznajmljivanje bicikala

…………………………………………………. 1 mjesto (pozicija 4)

Početna cijena:………………………… 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 7.500,00 kn/godišnje)

 

5. MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)

……………………………………………… 2 mjesta (pozicija 3 i 4)

Početna cijena zakupnine za:

-prodaju tiskovina …………………  3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 900,00 kn po m2 godišnje)

-prodaju prehrambenih proizvoda  500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 60,00 kn po m2 mjesečno)

-prodaju poljoprivrednih

 proizvoda………………………………… 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

6. MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za plažu

…. …………………………………………….. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine:……….. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

7. BRUSJE

SMJEŠTAJ: Autobusna stanica Brusje

SADRŽAJ I KAPACITET: poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje)             2 mjesta

Početna cijena zakupnine: …………  500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/174

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 22. svibnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u travnju 2012.godine

 

Prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe u travnju 2012.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-01/12-01/01

Urbroj: 2128/01-02-12-04

Hvar, 22. svibnja 2012.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – ­pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 46. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

U cilju što bolje pripreme turističke godine 2012. na nivou Grada Hvara, prihvaćaju se slijedeći zaključci i prijedlozi Odbora za razvoj i unapređenje turizma Gradskog vijeća Grada Hvara:

1)      Obzirom da nemamo nikakav dokumentirani prijedlog Plana promocije za 2012. g. od strane Gradonačelnika, kao predsjednika Turističke zajednice Grada Hvara, osim što je na održanoj tematskoj sjednici pročitao popis Promotivnih aktivnosti Turističke zajednice Županije za 2012 g., nastupe na regionalnim i specijaliziranim sajmovima i road show prezentacijiama za koje bi Turističke zajednice grada Hvara trebala u suradnji sa svim turističkim subjektima dogovoriti i napraviti plan sudjelovanja i način financiranja. Dakle, niti jedan turistički subjekt do sada nije uključen u Plan promocije za 2012. g.,a najvažniji sajmovi su već prošli.

Predlaže se da Gradonačelnik, kao predsjednik Turističke zajednice grada Hvara podnese Gradskom vijeću da li je od pročitanih aktivnosti da sada što realizirano i da to dokumentira. Također se predlaže da Odbor za razvoj i unapređenje turizma sačini prijedlog Plana promocije za 2013. te da ga pravovremeno predloži Gradskom vijeću Grada Hvara, najkasnije do polovine listopada 2012. g.

2)      Usprkos prijedlogu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Hvara donešenog na sjednici od 12.10.2011.g. i upućenog Agenciji za obalni linijski promet gdje se traži uvodenje novih državnih brzobrotskih i trajektnih linija za grad Hvar i Trajektnu luku Stari Grad u plovidbeni red za 2012.g. nije urodio plodom.

Razočarenje je i spoznaja da se od strane Agencije nije prihvatio ni prijedlog produženje sezone za državne brzobrodske linije Split – Hvar -Split; odn. da umjesto od 01.VI-30.IX, to bude od 01.V-31.X.

Dokazano je da je grad Hvar jedna od najtraženijih svjetskih destinacija, a žalosno je da turisti tijekom sezone ne mogu tako lako doći do mjesta u katamaranu, a povezivanje se ukazuje komplicirano i stresno s obzirom da je u sezoni neizbježno planiranje kupnje karata dan prije za što mnogi turisti ni ne znaju.

Dakle, ovo i dalje ostaje najkardinalniji problem za produženje turističke sezone, povećanje broja noćenja i dolazaka u grad Hvar, a samim time i povećanja prihoda od turističkog prometa, pa se predlaže i dalje tražiti povećanje državnih brodskih i brzobrodskih linija.

3)      Predlaže se angažiranje profesionalne zaštitarske tvrtke koja bi bila angažirana na uvođenju reda i mira u užem centru grada u vremenu od 4-6 h ujutro, a posebno radi problema buke i nereda koji u tom vremenu nastaju nakon zabave.

Odbor predlaže da se prijedlog pod točkom 3 izmjeni na način da se problem buke i nereda koji nastaju nakon povratka turista iz noćnih zabavljališta riješi u koordinaciji između policije i gradskih redara s naglaskom na predio Rive gdje pristaje najraniji katamaran za Split. Također se predlaže da gradski redari tijekom sezone budu uniformirani. Policija će imati konstantnu noćnu ophodnju s dva policijska djelatnika od 22-06 h. Prioritet za Policiju je grad Hvar, osim u slučaju nekih incidenata ili prometne nesreće tijekom noći na ostalom dijelu otoka, kad se policijski djelatnici izmještaju radi hitnosti.

4)      Predlaže se ispoštivanje i provedbu zaključka u pet točaka donesenih na 38. sjednici održanoj 27. rujna 2011.g. gdje se je u Dnevni red sjednice uvrstilo peticiju građana grada Hvara “Pravo na dostojanstvo grada”.

5)      Preporučuje se Gradu i Gradskom vijeću da donesu odluku o postavljanju video nadzora u užem dijelu grada radi zaštite kulturnih dobara, javnog reda i mira i sigurnosti obzirom da video nadzor ima uporište u Zakonu o policiji, pa je od strane načelnika Policijske postaje grada Hvara preporučen Gradu kako bi se iskoristio i taj vid zaštite.

6)      Također je preporuka Gradu da se aktivno uključi u povećanje sezonskih policijskih službenika na način da pomogne u financijskoj potpori njihovog smještaja i prehrane, radi što učestalijih i kvalitetnijih ophodnji.

7)      Ozirom na problem raspodjele sredstava boravišne pristojbe od nautičkog turizma i kako bi povrat tih sredstava bio što realniji, Gradonačelnik predlaže da se zatraži pomoć Nautičkog centra Hvar d.o.o., kako bi se raspolagalo što točnijim podatcima o ostvarenim kretanjima u nautičkom turizmu Grada Hvara, jer su financijski učinci raspodjele sredstava po novom zakonu znatno manji u odnosu kada je ACY marina u Palmižani naplaćivala boravišnu pristojbu po sistemu kako se naplaćuje u hotelu.

Primjerice: TZ grada Hvara je od ACY marine u Palmižani znala uprihoditi od boravišne pristojbe i do 600.000,00 kn, dok je za 2010. g. raspodjelom sredstava po novom zakonu TZ grada Hvara uprihodila cca 160.000,00 kn.

(Objašnjenje: TZ grada Hvara, a time i Grad Hvar je zakinut novim zakonom koji regulira način uplate boravišne pristojbe u nautičkom turizmu.

Temeljem zakona o boravišnoj pristojbi (“NN”, broj 152/08 i 59/09) se regulira plaćanje boravišne pristojbe na poseban račun HTZ od strane osoba koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising) iz luka prvog isplovljavanja, a tako uplaćena sredstva HTZ uplaćuje na način da 40% ide turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet; 10% nacionalnim parkovima i parkovima prirode na čijim se područjima ostvaruje promet u nautičkom turizmu, a preostalih 50% HTZ koristi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma.

HTZ sredstva raspodjeljuje i uplaćuje na račun turističkih zajednica županija na čijim područjima se ostvaruje u nautičkom turizmu, prema broju noćenja u lukama nautičkog turizma u županiji, te ostvarenom prihodu luka nautičkog turizma u županiji.

Sredstva koje HTZ uplati na račune TZŽ, 10% sredstava zadržavaju iste, a ostatak sredstava se raspodjeluje na TZ gradova i mjesta na čijim područjima se ostvaruje promet u nautičkom turizmu.)

8)      Za sada smo samo upoznati sa imenima članova Povjerenstva za obilježavanje 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta, ali nema konkretnog, objavljenog promidžbenog programa, te se predlaže da se što prije Gradsko vijeće Grada Hvara upozna sa aktivnostima i prijedlozima gore navedenog Povjerenstva.

9)      Članovi Odbora za unapređenje i razvoj turizma su predložili da Grad Hvar i TZ grada Hvara budu inicijatori ujedinjavanja turističke ponude otoka, odnosno inicijatori brendiranja Hvara kao otočne destinacije. Prijedlog je da se Grad Hvar s drugim jedinicama lokalne samouprave na otoku Hvaru poveže u jedinstvenu otočnu destinaciju. Na sastanku Odbora je predloženo da koordinator ove inicijative bude Fio Šime, član.

10)    Autobusne linije na otoku su nedovoljne, pa se tijekom sezone stvaraju gužve koje negativno utječu na kvalitetno kretanje turista po otoku. Turisti žele vidjeti više toga na otoku i o tome se dobro informiraju prije dolaska putem svojih vodiča. Potrebno je u suradnji s ostalim lokalnim jedinicama na otoku uložiti dodatne napore da se ovaj problem riješi.

11)    Predlaže se prihvaćanje prijedloga Strateškog i taktičkog pristupa u pripremi za sezonu 2012.g.,a što podrazumjeva primjenu Upravljanja turističkom destinacijom i izradu operativnog plana od strane Turističke zajednice grada Hvara, Grada, te ostalih subjekata u turizmu Grada. Inicijatve i ideje trebaju krenuti od svih turističkih aktera grada, a temelj su zakonsko uporište, rasprave i zaključci.

12)    Udruga hvarskih turističkih agencija traži da Grad provjeri zakonitost i regularnost određivanja info-pulteva na javnim površinama grada i da se drži Mišljenja Ministarstva turizma vezano za vrstu usluga koje se na tim punktovima mogu obavljati i pod kojim uvjetima.

13)    Predlažemo da se Gradonačelnik očituje da li je upućen dopis predstavnicima istaknutih službi za turistički sektor u Gradu koji, iako su bili pozvani, nisu došli na tematsku sjednicu.

14)    Predlaže se iznalaženja najboljeg načina za rješavanje zapuštenosti tvrđave, posebno njenih zidina.

15)    Predlaže se rješavanje problema djelatnog vremena muzeja i tvrđave u predsezoni.

16)    Traži se postavljanje stalnog postava izložbe 140 godina turizma čija se izrada panela financirala iz proračuna TZ grada Hvara. Lokacija u Loggi ili Arsenalu, ukoliko sigurnosni uvjeti to dopuštaju.

17)    Predlaže se da se održavanje After beach partya u gradu raspravi na sastanku s obrtnicima.

18)    Predlaže se naći rješenje vezanu za potrebu turista koji bi rezervirali smještaj s vezom za brod, a u Hvaru nema lokacije s osiguranim vezom za takvu vrstu gostiju koji su turističkim agencijama bitni klijenti, budući da najčešće ostaju dva tjedna.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 334-01/12-0l/05

URBROJ: 2128-01-11/1-12-02

Hvar, 22. svibnja 2012.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o traženju pismenog izvješća o prekoračenju investicije izgradnje školske športske dvorane i dogradnje škole

 

I.

 

Budući da je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara Joško Domančić višekratno ustvrdio da je investicija izgradnje školske športske dvorane i dogradnje škole premašena za milijunske iznose, Gradsko vijeće traži da Gradonačelnik, sukladno zakonu podnese pismeno izvješće o tim prekoračenjima.

 

II.

 

Traži se da se u pisanom izvješću detaljno navedu svi relevantni troškovi predviđeni i učinjeni, s pratećom dokumentacijom, kao i obrazloženja zbog čega su troškovi prekoračeni.

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/12-01/09

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 22. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 24. stavak 1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine do dana

04. svibnja 2012. godine

 

Ne prihvaća se Izvješće Gradonačelnika o danim zaključcima o korištenju javne površine do dana 04. svibnja 2012. godine.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/12-01/175

URBROJ: 2128/01-02-12-01

Hvar, 22. svibnja 2012. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 47. sjednici održanoj 22. svibnja 2012. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o proslavi 400-te obljetnice

hvarskog povijesnog kazališta

 

I.

 

Od osnutka Povjerenstva za obilježavanje 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta nekoliko puta na Gradskom vijeću tražena je informacija o programu obilježavanja godišnjice, Gradonačelnik nije dostavio nikakve konkretne odgovore, a pogotovo ne Program proslave. Gradsko vijeće je usvajanjem proračuna osiguralo značajna sredstva za realizaciju proslave Obljetnice, te je očekivalo da izvršna tijela Grada i radna tijela Vijeća sukladno predviđenim sredstvima izrade Program proslave.

 

II.

 

Gradsko vijeće traži da Gradonačelnik, ujedno i predsjednik Povjerenstva, hitno podnese pisano izvješće o dosad izvršenim radnjama za proslavu Obljetnice.

 

III.

 

Gradsko vijeće zahtjeva da Gradonačelnik u suradnji s Povjerenstvom u roku od 15 dana izradi i dostavi Program proslave 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta sa financijskim pokazateljima, kako bi ga Gradsko vijeće moglo usvojiti.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-08/ 11-01 /25

URBROJ: 2128-01-02-12-02

Hvar, 22. svibnja 2012.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Zoran Domančić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sukladno članku 12. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj: 87/08) Gradonačelnik Grada Hvara objavljuje Godišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011.godinu, i to:

 

 1. Pregled ostvarenja u odnosu na plan,
 2. Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
 3. Pregled ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu,
 4. Bilancu stanja na dan 31.12.2011. godine,
 5. Izvještaj o obvezama na dan 31. 12. 2011. godine,
 6. Bilješke uz financijsko izvješće, te
 7. Tablice uz bilješke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJE

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 402-01/12-01/37

URBROJ: 2128/01-01/1-12-01

Hvar, 22. svibnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa:  21450 HVAR                                                                      Šifra djelatnosti: 8411

Žiro-račun: 2500009-1815300001                                                     OIB: 01250166084

 

 

       B I LJ E Š K E

                                  UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01-12 mj. 2011. GOD.

 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

 

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na prethodnu godinu manji su za 5,6%.

-          Prihodi od poreza i prireza na dohodak (AOP 003) manji su za 20,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog pada poreza na dohodak od nesamostalnog rada (AOP 004) zbog smanjenja porezne stope sa 15% na 12%, zbog ekonomske krize, te problema u poslovanju „Sunčanog Hvara“ d.d. koji je glavni privredni subjekt u Gradu Hvaru.

-          Pomoći iz proračuna (AOP 047) su veće za 80,3% u odnosu na prethodnu godinu, a prvenstveno zbog većih pomoći županije za kapitalne projekte te pomoći Fonda za zaštitu okoliša vezano za zbrinjavanje komunalnog otpada.

-          Na AOP 093 (pristojbe) veći su prihodi za 128,9% zbog uplata dugovanja Fontika d.o.o. Hvar na ime naknade za ulaske u grad.

-          Na AOP 094 (ostale pristojbe) iskazani su veći prihodi za 63,6% zbog većih prihoda od prodaje javnih biljega.

-          Na AOP 096 (prih.po posebnim propisima) povećanje je za 368,5% zbog prihoda od sufinanciranja građana za kućne brojeve i više naplaćene refundacije za sudske troškove iz prethodnih godina (AOP 101).

-          Manji prihodi su od komunalnog doprinosa (AOP 104) zbog smanjene gradnje.

-          Veći prihodi su na AOP 106 (prih.od kom.priključaka) zbog veći broj vodnih priključaka.

-          Ostali prihodi (AOP 119) su u odnosu na prethodnu godinu ostvareni sa svega 9,6% zbog toga jer je prethodne godinu gradska tvrtka Fontik d.o.o. doznačila 225.000 kuna sukladno Ugovoru o sufinanciranje otplate kredita za parking, a ove godine takva obveza nije ugovorena.

 1. Kapitalni prihodi (AOP 251) ostvareni su sa 16,5% u odnosu na prethodnu godinu jer su izostali prihodi od prodaje zemljišta, a prethodnu godinu su isti ostvareni.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici (AOP 598) su manji za 5,9% u odnosu na prethodnu godinu.

 

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja (AOP 132) su izvršeni sa 99,8%  u odnosu na prethodnu godinu, značajnija odstupanja su:

-          na AOP 156 (sitan inventar) je veliko povećanje zbog većih nabavki i zbog povećanja iznosa vrijednosti opreme koja se svrstava u sitni inventar,

-          na AOP 162 (usl.promidžbe i informiranja) je povećanje od 55,8% zbog povećanih izdataka vezanih za praćenje rada GV i promidžbe vezane za prigodne manifestacije,

-           na AOP 164 (zakupnine i najamnine) je značajno smanjenje zbog toga jer je prethodnu godinu plaćen zakup prostora zbog privremenog preseljenja dječjeg vrtića,

-          na AOP 165 (zdrav.i veterinarske usl.) je povećanje od 95,7% zbog povećanih izdataka vezanih za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica,

-           na AOP 167 (računalne usluge) povećanje je od 85,4% zbog troškova održavanja novog programa za naplatu komunalne naknade i NUV-a,

-          na AOP 178 (financijski rashodi) je manji iznos zbog manjih kamata po kreditu,

-          na AOP 192 (ostali fin.rashodi) je manji iznos zbog smanjena troškova platnog prometa,

-          na AOP 197 (subvencije) je povećanje od 147,2% zbog većih subvencija vezanih za poljoprivredu,

-          AOP 212 (pomoći) prošlu godinu je iznosila 40.000 kn, a ovu godinu je 0 jer je prošlu godinu dana pomoć Gradu Vukovaru za stipendije,

-          AOP 228 (kapitalne donacije) je veća za 274% zbog danih donacija Muzeju Hvarske baštine za sanaciju crkve Sv.Marka i izgradnju arhivskog spremišta.

 1. Kapitalni rashodi (AOP 303) su manji za 48,5%, što je uglavnom vezano za manja dodatna ulaganje u građevinske objekte (AOP 363), manje ulaganje u izgradnju cesta i javnih površina (AOP 322), a veći izdaci su za kupnju zemljišta (AOP 306), izgradnju javne rasvjete (AOP 323), kupnju opreme (AOP 325), i izradu prostornih planova i druge planske dokumentacije (AOP 348).
 2. Izdaci za otplatu zajmova (AOP 490) veći su za 8,40 % u odnosu na prethodnu godinu i izvršeni su sukladno otplatnom planu,
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka (AOP 599) manja je za 8,1% u odnosu na prethodnu godinu,

 

 

VIŠKOVI / MANJKOVI

 

 1. Ostvareni ukupni viškovi su 2.258.230 kuna (AOP 600) što je za 23,7% više nego prethodnu godinu.

 

 

 

OBVEZE

 

 1. Grad Hvar uglavnom redovito izvršava sve svoje obveze, što se vidi iz tablice «Obveze» gdje dospjele obveze iznose 374.087 kuna, a radi se uglavnom o obvezama koje su dospjele krajem godine i čiji rok prekoračenja je do 30 dana. Ukupne obveze Grada Hvara na dan 31.12.2011. iznose 2.857.980 kuna, a najvećim dijelom se odnose na nedospjele kreditne obveze i to u iznosu od 1.740.865 kuna.

 

 

 

 

PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE

 

 1. Na AOP 021  iskazano je smanjenje obujma imovine u iznosu od 1.846.616 kuna, a vezano je  za prijenos izvršene nadogradnje zgrade dječjeg vrtića Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković“ Hvar.
 2. Na AOP 039 iskazano je povećanje obveza u iznosu od 39.149 kuna, a vezano je za tečajne razlike po dugoročnom kreditu.

 

 

 

BILANCA

 

 1. Na AOP 010 iskazano je smanjenje od 11% zbog prijenosa imovine iskazane u obrascu P-VRIO uz naprijed navedeno obrazloženje.
 2. Na AOP 016 iskazano je povećanje od 85,9% zbog nabavke komunikacijske opreme.
 3. Na AOP 042 iskazano je povećanje od 19,6% a odnosi se na ulaganja u prostorne planove i dokumentaciju za Eko-etno sela.
 4. Na AOP 062 iskazano je povećanje novčanih sredstava od 21,7% zbog većih sredstava na računu kod HBOR-a (AOP 064).
 5. Na AOP 133 iskazano je smanjenje potraživanja za poreze a vezano je za bolju naplatu poreznih prihoda te za otpis zastarjelih potraživanja (naplatu poreznih prihoda za grad vrši Porezna uprava).
 6. Manja su potraživanja od imovine (AOP 136) zbog bolje naplate istih.
 7. Povećano je potraživanje na AOP 137 za 11,6% uglavnom zbog većih potraživanja za komunalnu naknadu.
 8. Veliko povećanje je potraživanja na pružene usluge (AOP 138) a uglavnom je vezano za zaračunatu a nenaplaćenu naknadu Hrvatskim vodama za naplatu NUV-a (naplaćeno početkom 2012.god.).
 9. Na AOP 148 iskazano je smanjenje obveza za 33,5% zbog ažurnijeg plaćanja dospjelih obveza.
 10. Smanjene su i obveze za nefinancijsku imovinu (AOP 157) za 67,5%.
 11. Također se manje i obveze po kreditima (AOP 174) jer se vrši redovita otplata postojećeg kredita, a novih zaduženja nemamo.
 12. Izvori sredstava (AOP 205 do 212) su povećani odnosno smanjeni sukladno povećanjima ili smanjenjima imovine.
 13. Nije bilo izdavanja novih jamstava, a određena jamstva su istekla (AOP 266 i 267).
 14. Depozit je uvećan za iznos obračunatih kamata na depozit (Depozit je oročen u US dolarima) – AOP 272.

 

 

 

 

Privitak: Tablice propisane čl.16 Pravilnika.

 

 

Hvar, 23. veljače 2012.god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/100, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 10. travnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 24. travnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA:

- prodajno mjesto broj P-1

   Margita PADOVAN s ponuđenom zakupninon u iznosu od 35.100,00 kn za prodaju suvenira;

- prodajno mjesto broj P-2

   Margita PADOVAN s ponuđenom zakupninom u iznosu od 30.100,00 kn za prodaju suvenira;

 

Na lokaciji ROTONDOLA

- prodajno mjesto broj 3

   Marin JURIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.500,00 kn za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje);

- prodajno mjesto broj 5

   Branko Roko TRBUHOVIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 15.600,00 kn za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira;

 

Na lokaciji KUPALIŠTE

- prodajno mjesto broj 1

   Ljilja MILIČIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 2.700,00 kn za prodaju voća i povrća;

- prodajno mjesto broj 2

   Ljilja MILIČIĆ s ponuđenom zakupninom u iznosu od 2.457,00 kn za prodaju sladoleda;

- prodajno mjesto broj 3

   Ivo RADOJKOVIĆ, vl. T.O. “ZVIR” s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.000,00 kn za prodaju potrepština za plažu

 

Na lokaciji DOLAC II

- prodajno mjesto broj 5

   „SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA“ d.d. s ponuđenom zakupninom u iznosu 30.000,00 kn za postavu bankomata;

 

Na lokaciji BUKAINKA

- prodajno mjesto broj 1

   “D.D.A. HVAR» d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn za iznajmljivanje motorkotača;

- prodajno mjesto broj 2

   “D.D.A. HVAR” d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 1.000,00 kn za prodaju sladoleda i bezalkoholnih pića.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK ­

 

KLASA: 363-02/12-01/100

Urbroj: 2128/01-01/1-12-03

Hvar, 02. svibnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/100, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 10. travnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 24. travnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

Članak 1.

 

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine po provedenom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/100, Urbroj: 2128/01-01/1-12-03 od 02. svibnja 2012. godine, kao najpovoljniji ponuditelj na lokaciji ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA za prodajno mjesto P-2 utvrđena je Margita PADOVAN s ponudenom zakupninom u iznosu od 30.100,00 kn za prodaju suvenira.

 

Članak 2.

 

Podneskom od 07. svibnja 2012. godine Margita PADOVAN, iz Vele Luke, Ulica 50. broj 3, odustala je od dobivenog prodajnog mjesta, te se pozivom na članak 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina, točku 6. Natječaja te Zapisnika Povjerenstva za javne površine o otvaranju ponuda od 24. travnja 2012. godine izabire druga po redu najpovoljnija ponuda i to:

 

na lokaciji ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA - za prodajno mjesto P-2

Blaženka BENKUS, vlasnica Obrta “PUT SVILE”

s ponuđenom zakupninom u iznosu od 8.000,00 kn za prodaju suvenira (svilenih šalova)

 

Članak 3.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelj sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/12-01/100

Urbroj: 2128/01-01/1-12-04

Hvar, 18. svibnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj: 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) i članka 35.Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Hvara donio je

 

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

 

Nela Rakić Paduan, voditelj Službe za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada Hvara, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

-          vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

-          upozorava voditelje zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštiti osobnih podataka,

-          upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštiti osobnih podataka,

-          brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

-          omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

-          surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka .

 

Članak 3.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

 

Službeni kontakt-podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Grada Hvara su:

 

e-mail: gospodarstvo@hvar.hr

službeni telefon i fax: 021/741-788

 

Članak 5.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 032-01/12-01/05

Urbroj: 2128/01-01/1-12-2

Hvar,17. travnja 2012. godine

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 86/08), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 12/10) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 11/1 i 2/11-pročišćeni tekst), a sukladno Proračunu Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN

PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2012. godine.

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

-          stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

-          potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

-          potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja. Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka 1. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u Službama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2012. planira se primiti u službu 1 novi službenik, te 2 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Red.br.

SLUŽBE

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u službama

Plan zapošljavanja za 2012. godinu

1.

Pročelnik

1

2.

Služba Tajništvo Grada

3

1 vježbenika na stručnom osposobljavanju

3.

Služba za proračun i financije

4

4.

Služba za društvene djelatnosti

1

5.

Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

9

6.

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

3

1 službenika

1 vježbenika na stručnom osposobljavanju

UKUPNO:

21

 

 

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/12-01/20

URBROJ: 2128-01-01/1-12-02

Hvar, 10. travnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka. 87. Za.kona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regiona.lnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, te voditelja Službe tajništva-tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

 

 

I.

 

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme pravnog smjera (dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, te voditelja Službe tajništva – tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.

 

II.

 

Programom iz točke I. utvrduje se.

-          poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,

-          način praćenja rada vježbenika. za, vrijeme trajanja vježbeničkog siaža,

-          obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-          prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,

-          prava i obveze vježbenika.

 

 

III.

 

Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova 1./ višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, 2/ voditelja Službe tajništva-tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora.

 

1./ Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:

-   sudjelovanje u postupku i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za zakup poslovnih prostora, najam stanova, otuđivanje odnosno stjecanje nekretnina, koncesija,

-   sudjeluje u provođenju natječaja za prodaju odnosno zakup poslovnih prostora, zemljišta, zgrada, te ustanovljavanje prava služnosti,

-   sudjeluje u izradi odgovarajućih akata (odluke, ugovore, rješenja, natječaje i sl.) glede raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada, te akata za Gradsko vijeće,

-   sudjeluje u vođenju stručnih i administrativno -tehničkih poslova u postupku javne nabave radova, roba i usluga,

-   sudjeluje u vođenju postupaka utuživanja u svezi naknade štete, plaćanja dospjelih dugovanja, neizvršenje ugovornih obveza i slično,

-   vodi zapisnike sjednica Gradskog vijeća, Komisije za procjenu nekretnina, Povjerenstva za javnu nabavu, te vodi evidenciju nazočnosti na sjednicama,

-   prati propise iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, javne nabave i brine se o primjeni istih,

-   obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Grada i Gradonačelnika.

 

2./ Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za voditelja Službe tajništva-tajnik Grada, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:

-   sudjeluje u rukovođenju, organiziranju i koordiniranju radom Tajništva,

-   sudjeluje u organiziranju obavljanja upravnih, stručnih i tehničkih poslova za rad Gradskog vijeća i radnih tijela. (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje arhive Vijeća i dr.)

-   sudjeluje u savjetovanju predsjednika Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnika u organizaciji rada Gradskog vijeća,

-   sudjeluje na sjednicama Gradskog vijeća u savjetodavnom svojstvu, a po potrebi i na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća,

-   sudjeluje o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave,

-   sudjeluje u provođenju izbora za mjesnu samoupravu (gradski kotar, mjesni odbor), provođenje referenduma,

-   sudjeluje u izdanju službenog glasila Grada Hvara, brine se o objavljivanju općih akata,

-   sudjeluje u pomaganju službenicima nomotehničkim i drugim savjetima u pripremanju akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,

-   obavlja i druge poslove koje po naravi stvari pripadaju ovom radnom mjestu temeljem zakona i drugih propisa, ukoliko nisu u nadležnosti drugih službenika i namještenika.

 

 

U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 10 radnih dana u pisarnicu Grada.

 

IV.

 

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.

Za mentora se određuju Lina Vanković, dipl. iur. – voditeljica, Službe tajništva-tajnik Grada i Suada Bićanić, dipl iur. – viši savjetnik za imovinske i pravne poslove u Službi tajništva.

 

V.

 

Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:

-          dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,

-          zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,

-          stručnu i drugu potrebnu literaturu,

-          prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

 

VI.

 

Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:

-          pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,

-          kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,

-          osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,

-          upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,

-          kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava,

-          izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.

 

VII.

 

Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Gradonačelnika Grada Hvara.

 

VIII.

 

Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.«

 

IX.

 

Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

X.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/12-01/23

URBROJ: 2128-01-01/1-12-01

Hvar, 24. travnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PROGRAM

stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara

 

I.

 

Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika-volontera visoke stručne spreme građevinskog smjera (dalje u tekstu: vježbenik), pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova višeg savjetnika. za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganja državnog stručnog ispita.

 

II.

 

Programom iz točke I. utvrđuje se.

-          poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,

-          način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-          obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,

-          prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,

-          prava i obveze vježbenika.

 

III.

 

Vježbenik će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, pod stalnim nadzorom mentora.

Poslovi i zadaće što ih je vježbenik za višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:

-          sudjeluje u izradi programa uređenja i održavanja komunalne infrastrukture,

-          sudjeluje u izradi nacrta prijedloga odluka u svezi utvrđivanja i visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture,

-          sudjeluje u obavljanju stručnih i drugih poslova iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna, te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola, u svezi komunalnog doprinosa,

-          sudjeluje u prikupljanju tehničke dokumentacije za izdavanje potrebitih dozvola. za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata-lokacijska i građevna dozvola,

-          sudjeluje u obavljanju građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture, kojih je investitor Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim i pravnim osobama,

-          sudjeluje u koordiniranju rada nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama,

-          prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i građenja, te se brine o primjeni istih,

-          sudjeluje u pripremanju potrebnih podataka za provođenje postupka javne nabave, usluga, radova i roba u predmetima iz domene komunalnog gospodarstva,

-          sudjeluje u izradi idejnih rješenja za sve radove građenja i rekonstrukcije na nekretninatna Grada,

-          sudjeluje u obavljanju poslova uređenja i korištenja javnih površina, te sudjeluje u izdavanju posebnih uvjeta građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama,

-          sudjeluje u izradi nacrta prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće, gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti,

-          sudjeluje u obavljanju poslova u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete,

-          sudjeluje u obavljanju i druge poslove po nalogu voditelja Službe, pročelnika i Gradonačelnika.

U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća, koje je vježbenik dužan obavljati tijekom vježbeničkog staža, vježbenik će biti upućen 10 radnih dana u pisarnicu Grada.

 

IV.

 

Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.

Za mentora se određuje Doro Abdulmar, dipl. ing. građ., voditelj Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara.

 

 

 

 

 

V.

 

Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.

Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da vježbenik:

-          dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,

-          zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,

-          stručnu i drugu potrebnu literaturu,

-          prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

 

VI.

 

Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:

-          pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,

-          kontinuiranom provodenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,

-          osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,

-          upoznavanju s važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,

-          kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta za koji se vježbenik osposobljava,

-          izdaje potvrdu o uspješno obavljenom vježbeničkom stažu.

 

VII.

 

Ako se stručna i praktična izobrazba na provede po odredbama ovog Programa, vježbenik je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i Gradonačelnika Grada Hvara.

 

VIII.

 

Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: «Stručno osposobljavanje za, rad bez zasnivanja radnog odnosa.«

 

IX.

 

Primjena ovog Pravilnika počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara.

 

X.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 020-01/12-01/23

URBROJ: 2128-01-01/1-12-02

Hvar, 07. svibnja 2012.

GRADONAČELNIK:

                                                            Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

 1. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2012. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
 2. Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine, te manjka primitaka od financijske imovine iz viškova prihoda poslovanja…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
 3. Zaključak o neprihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu……………….. 47
 4. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina…………………………………………………………… 47
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u travnju 2012.godine……………………. 48
 6. Zaključak u svezi pripreme turističke sezone 2012. godine………………………………………………………………………….. 49
 7. Zaključak o traženju pismenog izvješća o prekoračenju investicije izgradnje školske športske dvorane i dogradnje škole 50
 8. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine do dana 04. svibnja 2012. godine   50
 9. Zaključak o proslavi 400-te obljetnice hvarskog povijesnog kazališta……………………………………………………………. 51

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Hvara za 2011. godinu…………………………………………………………………………. 52
 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine………………………………………………. 81
 3. Odluka o izboru drugog po redu najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine………………………… 81
 4. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka………………………………………………………………………. 82
 5. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………………………. 82
 6. Program stručnog osposobljavanja za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za imovinske i pravne poslove, te voditelja Službe tajništva-tajnik Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara………………………………………………… 83
 7. Program stručnog osposobljavanja;za rad vježbenika-volontera na poslovima višeg savjetnika za komunalno gospodarstvo u Službi za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara                85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus