Službeni glasnik – br. 02/2017

Glasnik je u PDF formatu dostupan za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 

GODINA XXIV.  BROJ 2.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 6. ožujka 2017. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnika Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici dana 03. ožujka 2017. godine donosi

 

ODLUKU

o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara

 

I

 

Utvrđuje se Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara.

 

II

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara prilog je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 601-01/17-01/03

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 3. ožujka 2017. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

PLAN

MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

I UVODNE NAPOMENE

 

Članak 1.

 

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara (dalje: Plan mreže), utvrđuje se Dječji vrtić u kojemu se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže predškolske ustanove na području Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Grad Hvar kao jedinica lokalne samouprave osnivač je Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”, sa sjedištem u Hvaru, Hanibala Lucića 3, koji djeluje u objektu navedenom u članku 10. Plana mreže.

 

Članak 3.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković” je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, organizira i provodi programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih 12 mjeseci života, do polaska u školu.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu sa razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu.

 

II ZAKONSKA OSNOVA ZA IZRADU PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

 

 

 

Članak 4.

 

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja uređuje se:

-      Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07, 94/13);

-      Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15);

-      Zakonom o ustanovama („Narodne novine”, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08);

-      Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16);

-      Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine”, broj: 63/08,90/10);

-      Statutom Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13);

te ostalim podzakonskim propisima i općim aktima osnivača.

 

III PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA HVARA

 

Članak 5.

 

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić „Vanđela Božitković” organizira i provodi: Redovite programe:

-          9,5 – satni redoviti jaslički program;

-          9 – satni vrtićki redoviti program;

-          7 – satni vrtićki redoviti program;

-          6 – satni vrtićki redoviti program;

-          5,5 – satni vrtićki redoviti jutarnji i popodnevni program;

-          program predškole.

Kraći programi tijekom godine:

-          rano učenje engleskog jezika

Dječji vrtić organizira i provodi programe poludnevnih i cjelodnevnih izleta na području grada Hvara, otoka Hvara i Splitsko-dalmatinske županije, te organizira i sudjeluje u provedbi manifestacija na području grada i otoka Hvara, te ostalih županija.

 

Članak 6.

 

Podaci o vrsti i broju skupina, broju djece, odgojitelja i trajanju programa nalaze se u Tablici 1.

 

 

 

Tablica 1.

ODGOJNA SKUPINA

BROJ SKUPINA

DOB DJECE

BROJ UPISANE DJECE

TRAJANJE PROGRAMA

BROJ DJELATNIKA

Mlađa jaslička skupina

1

Od 1 godine do 1,9 godina

12

9,5 sati

2 odgojiteljice

Srednja stanja jaslička skupina

1

Od 1,10 godine do 2,9 godina

15

9,5 sati

2 odgojiteljice

Starija jaslička-mlađa vrtićka skupina

1

Od 2,10 godine do 3,8 godina

21

6 sati

1 odgojiteljica i /0,3 med. sestra/

Mlađa vrtićka skupina

1

Od 3,8 godine do 5 godina

23

9 sati

2 odgojiteljice

Srednja vrtićka skupina

1

Od 4,6 godine do 5,6 godina

23

7 sati

1 odgojiteljica

Mješovita vrtićka skupina

1

Od 3 godine do polaska u školu

24

9 sati

2 odgojiteljice

 
Starija vrtićka skupina

1

Od 5,5 godine do polaska u školu

24

9 sati

2 odgojiteljice

 
Mješovita popodnevna vrtićka skupina

1

Od 4 godine do polaska u školu

16

5,5 sati

1 odgojiteljica

 
Mješovita popodnevna vrtićka skupina

1

Od 3 godine do 5,5 godina

19

5,5 sati

1 odgojiteljica

 
UKUPNO

9

-

177

-

14

 

 

 

Članak 7.

 

Provedba obveznog programa predškole prije polaska u osnovnu školu ustrojava se pri Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković”.

Program predškole ostvaruje se u redovitim dužim i kraćim programima.

Program predškolskog odgoja sufinancira se sukladno planiranim sredstvima u proračunu.

 

Članak 8.

               

Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama odgovara rezultatima upisa u pedagošku godinu, a mijenja se ovisno o dobi djece, vrsti i trajanju programa, uvažavajući mjerila za broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama koja su propisana Državnim pedagoškim standardom.

 

Članak 9.

 

Na program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”, Ministarstvo prosvjete i športa dalo je svoju suglasnost Rješenjem, KLASA: 601-01/97-01/315; URBROJ: 532-02-01/3-97-1, od 29. prosinca 1997. godine.

Na ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u organizaciji Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo je svoju Suglasnost, KLASA: 601-02/14-03/00791; URBROJ: 533-25-15-0004, od 22. siječnja 2015. godine.

 

Članak 10.

 

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja organizira se u objektu: – Dječji vrtić „Vanđela Božitković”, Hvar, Hanibala Lucića 3.

Objekt u kojemu se proces ostvaruje je prostorno uvjetan i prozračan. Sastoji se od sedam prostranih i sunčanih soba dnevnih boravaka, od toga dvije na katu sa pripadajućom terasom za potrebe jaslica; pet u prizemlju, od čega dvije sa galerijskim prostorom, pet balkonskih prostora (prizemljenih), jedne veće polivalentne dvorane s dva sanitarna čvora i spreme za sportske rekvizite, prostranog ulaznog hola, velike funkcionalne kuhinje sa spremom, radione za domara, te manje garderobe za spremačice i kuharice. Osim dvije jasličke sobe dnevnih boravaka, na katu u jasličkom dijelu nalaze se garderobe, dvije kupaone sa četiri sanitarna čvora, prostor za trijažu i kupanje djece, te priručna kuhinja i soba za oboljelo dijete. Pored pet soba dnevnih boravaka u prizemlju, nalaze se tri prostrane i dobro osvijetljene garderobe, tri kupaone sa devet sanitarnih čvorova. Postoje i tri sanitarna čvora za zaposlenike. Na katu se nalaze i uredske prostorije, a u prizemlju soba za odgojitelje, te soba za stručne suradnice.

Pored unutarnjeg, na južnoj strani vrtića nalazi se prostran, sunčan, ozelenjen i sjenovit vanjski dvorišni prostor od oko 1.200 m2, sa natkrivenim dijelom – nadstrešnicom od oko 200 m2. Natkriveni dio vanjskog prostora planira se rekonstruirati i dograditi, te pretvoriti u dvije nove smještajne jedinice, sa pripadajućim garderobama i sanitarnim čvorovima. Vanjski prostor je namjenski opremljen novom opremom 2008. godine, te već zahtjeva djelomičnu izmjenu. Zgrada dječjeg vrtića je sagrađena 1978/1979. godine, nadograđena za potrebe jaslica na katu 2010. godine, a energetski je obnovljena 2014. i 2015. godine. Sobe dnevnih boravaka i garderobe u potpunosti su opremljene novim namještajem i opremom.

 

IV  ORGANIZACIJA RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

 

Članak 11.

 

Dječji vrtić „Vanđela Božitković” započinje pedagošku godinu 1. rujna, te ista traje do 31. kolovoza sljedeće kalendarske godine.

Objekt u kojemu se provodi djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja započinje s radom u 6,30 sati, a završava s radom u 19,30 sati (od ponedjeljka do petka), te započinje s radom u 7 sati, a završava s radom u 12 sati (subotom).

Radno vrijeme zaposlenika je 40 i 20 sati tjedno, raspoređeno u 6 dana u tjednu (od ponedjeljka do subote).

 

Članak 12.

 

Struktura zaposlenika prikazana je u Tablici 2.

 

 

Tablica 2.

ZAPOSLENICI

VSS

VŠS

SSS

KV

NKV

UKUPNO

RAVNATELJ

1

1

TAJNIK

1

1 (0,5)

ODGOJITELJI

14

14

DEFEKTOLOGINJA/ LOGOPEDINJA

1

1 (0,5)

PEDAGOGINJA

1

1 (0,5)

ZDRAVSTVENA VODITELJICA

1

1 (0,5)

DOMAR – LOŽAČ

1

1

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

1

1

KUHARICA

2

2

SPREMAČICA

4

4

UKUPNO:

4

14

9

27

 

 

Članak 13.

 

Odgojitelji su obavezni u neposrednom pedagoškom radu provesti 27,5 radnih sati, a ostale poslove (12,5 sati) u sklopu satnice do punog radnog vremena.

Ostali poslovi odgojitelja obuhvaćaju:

-          tromjesečno planiranje;

-          tjedno planiranje;

-          dneyna priprema rada (dnevni plan rada, pripremanje prostora, poticaja, materijala);

-          dnevna zapažanja;

-          valorizacija u svezi planiranog rada;

-          nazočnost na Odgojiteljskim vijećima;

-          stručno usavršavanje, seminari, stručna literatura;

-          suradnja i savjetodavni rad s roditeljima (roditeljski sastanci, radionice, individualni razgovori);

-          sudjelovanje na manifestacijama.

 

V ZAKLJUČAK

 

Članak 14.

 

Plan mreže dječjih vrtića prema kriterijima nadzora i sustava kontinuiranog financiranja, omogućava osposobljavanje pedagoški osmišljenog i koncepcijski suvremenog sustava predškolskog odgoja i obrazovanja.

Plan mreže nije zadani i nepromjenjivi okvir, on je otvoren, elastičan i promjenjiv sustav, koji mora adekvatno reagirati na promjenu bilo kojeg svog sustavnog elementa.

 

Članak 15.

 

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu, a koji uređuju predškolski odgoj i obrazovanje, proširenjem i rekonstrukcijom smještajnih kapaciteta postojećeg objekta ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja, te osnivanjem novih dječjih vrtića.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 601-01/17-01/03

URBROJ: 2128/01-02-17-02

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj dana 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”

 

I.

 

Prihvaća se provedba ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”

 

II.

 

Prilog za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – opis projekta/ operacije je sastavni dio ove Od\uke.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

republika hrvatska

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 601-01/15-01/07

URBROJ: 2128-01-02-17-11

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («NN», broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016. godinu

 

I.

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016. godinu.

 

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

republika hrvatska

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/14-01/40

URBROJ: 2128-01-02-17-22

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnina izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prihvaća se ponuda

-          Ivice Divkovića iz Hvara zastupan po punomoćniku Jurici Domančiću, odvjetniku u Hvaru, koji nudi Gradu Hvara kupnju dijela nekretnina 907/2, 908, 923/1 i 907/3 k.o. Hvar u površini od 2580 m2

-          Stolne crkve u Hvaru koja nudi prodaju čest. zem. 897/2 k.o. Hvar u površini od 601 m2

-          Ivana Hure, rođ. Mošić koja nudi prodaju čest. zem. 920 k.o. Hvar u površini od 260 m2.

-          mr. sc. Ante Dulčića koji nudi podaju 1/2 suvlasničkog dijela čest. zem. 940/2 u površini od 162 m2,

za sanaciju odlagališta Stanišće-Mrtinovik.

 

Članak 2

 

Cijena dijela navedenih nekretnina ukupne površine 3521 m2, po ponudi prodavatelja, a po odobrenju Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 27 EUR/m2, dok ukupna cijena iznosi 95.067,00 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 

 

 

 

Članak 3.

 

Grad Hvar kao kupac sjedne strane i vlasnici navedenih nekretnina kao prodavatelji sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 930-01/17-01/07

URBROJ: 2128/01-02-17-10

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik GradaHvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o kupnji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prihvaća se ponuda Tonke Tudor iz Milne, koja nudi Gradu Hvaru prodaju nekretnine dijela čest. zem. 3491/12 k.o. Hvar u površini od 149 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi kupnji navedene nekretnine, a u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture.

 

Članak 2

 

Cijena nekretnine označena kao dio čest. zem. 3491/12 k.o. Hvar, površine 149 m2, označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine“ od 02. svibnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 30,36 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 149 m2 iznosi 4.523,64 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 

Članak 3.

 

Tonka Tudor kako prodavatelj s jedne strane i Grada Hvar kao kupac sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/01-01/04

URBROJ:.2128/01-02-17-2

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11,2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 03. ožujka 2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Prihvaća se zahtjev Dalibora Ćorića iz Splita, koja traži od Grada Hvara kupnju nekretnine 4566/10 k.o. Hvar u površini od 77 m2, te se predlaže Gradu Hvaru da pristupi prodaji navedene nekretnine, a u svrhu formiranja građevinske parcele.

 

Članak 2

 

Cijena nekretnine označena kao dio čest. zem. 4566/10 k.o. Hvar, površine 77 m2, ,označenoj kao u procjembenom elaboratu „FORB nekretnine” od 28. travnja 2016.g. na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina iznosi 141,68 EUR/m2, dok ukupna cijena za površinu od 77 m2 iznosi 10.909,36 EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

 

Članak 3.

 

Dalibor Ćorić kako kupac s jedne strane i Grada Hvar kao prodavatelj sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine sukladno ovoj odluci.

 

Članak 4.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime i za račun Grada sklopi ovaj ugovor.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/32

URBROJ: 2128/01-02-17-06

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2017. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o potpisivanju sporazuma u ovršnom postupku u predmetu ovr-4970/16

 

I.

 

Prihvaća se molba Antonia i Dina Ivankovića o zastoju provedbe ovrhe u predmetu Ovr-4970/16 s rokom od 7 dana za sklapanje sporazuma i odgodi ovrhe do 30.06.2017. godine kada će mirno predati nekretninu.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/13-01/27

URBROJ: 2128/01-02-17-12

Hvar, 03. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 


 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

  1. Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Hvara…………………………………………. 17
  2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića „Vanđela Božitković”              20
  3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Hvara za 2016. godinu.. 20
  4. Odluka o kupnji nekretnina izravnom pogodbom (odlagalište)………………………………………………………….. 21
  5. Odluka o kupnji nekretnine izravnom pogodbom (Milna)………………………………………………………………… 21
  6. Odluka o kupoprodaji nekretnine izravnom pogodbom (Ćorić)…………………………………………………………. 22
  7. Zaključak o potpisivanju sporazuma u ovršnom postupku u predmetu ovr-4970/16…………………………….. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus