Službeni glasnik – br. 01 / 2016

pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXIII.  BROJ 1.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 22. veljače 2016. godine                                 plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

 

                Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M   R A D A

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

ZA 2016. GODINU

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara “, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada. Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

PROGRAMSKI DIO

 

I TROMJESJEČJE

 

1.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2016.godine

2.   Analiza stanja, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava na području Grada Hvara
Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, DVD Hvar, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Split, Crveni križ – Gradsko društvo Hvar, Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2016. godina

 

3.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2016.
godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Sumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Tajništvo grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2016. godina

 

4.   Plan o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2016. godina

 

5.   Operativni plan za pripremu turističke sezone – godine 2016

Nositelj izrade: Odbor za razvoj i unapređenje turizma, Turistička zajednica, Grad Hvar Predlagatelj: Gradonačelnik Rasprava: veljača 2016. godine

 

6.   Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020.god.

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2016. godine

 

 

 

7.   Odluka o obavljanju djelatnosti odvodnje i pročišćivanju otpadnih voda

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o. i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: veljača 2016.godine

 

8.   Odluka o zbrinjavanju otpada

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o. i Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2016.godine

 

9.   Pravilnik o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2016.godine

 

10. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: ožujak 2016. godine

 

11. Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća
Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

 

12. Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja

Rasprava: trajno

 

13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga

Nositelj izrade: Tajništvo Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

 

14. Funkcioniranje zdravstvene službe na području Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj: Gradonačelnik, Dom zdravlja Splitsko dalmatinske Županije, Ispostava Hvar, Ustanova hitne medicinske pomoći, ordinacije u zakupu

Rasprava: ožujak 2016.godine

 

15. Prometna povezanost Grada Hvara

Nositelj izrade i predlagatelj : Gradonačelnik i Odbor za unapređenje i poboljšanje kopnenog i pomorskog prometa

Rasprava: ožujak/travanj 2016. godine

 

II TROMJESJEČJE

 

1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj-lipanj 2016. godine

 

 

 

2.   Izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu-suvlasništvu Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o., Fontik d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o., EKO-Hvar j.t.d., Sportski centar Hvar d.o.o., FOR d.o.o.,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2016. godine

 

3.   Odluka o komunalnom redu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2016. godine

 

4.   Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2016. godine

 

5.   Program 55. Hvarskih ljetnih priredbi

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2016. godine

 

6.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj-lipanj 2016. godine

 

7.   Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2016. godine

 

8.   Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: travanj 2016. godine

 

9.   Odluka o priključenju na sustav javne odvodnje otpadnih voda u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2016. godine

 

10. Izvješća o radu trgovačkih društava u vlasništvu-suvlasništvu Grada Hvara za 2015. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o., Fontik d.o.o., Nautički centar Hvar d.o.o., Hvarski vodovod d.o.o., EKO-Hvar j.t.d., Sportski centar Hvar d.o.o., FOR d.o.o.,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: svibanj 2016. godine

 

 

 

 

 

11. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: lipanj 2016. godine

 

12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Brusje

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2016. godine

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU) Sveta Nedjelja

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : srpanj 2016. godine

 

2.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016. godine

 

3.   Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara
Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2016. godine

 

4.   Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara

Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016. godine

 

5.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016. godine

 

6.   Program kulturnih zbivanja u zimskom razdoblju u Gradu Hvaru

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016.godine

 

7.   Izvješće o stanju u školstvu

Nositelj izrade: Osnovna škola Hvar, Srednja škola Hvar i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016. godine

 

8.   Izvješće o stanju u športu

Nositelj izrade: Športske udruge i Odbor za školstvo, kulturu i šport

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016. godine

 

 

 

9.   Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2016/2017.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2016. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016. godine

 

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2017. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016.godine

 

3.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2017. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016. godine

 

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2017. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016.godine

 

5.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu,

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016. godine

 

6.   Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016. godine

 

7.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2016. godine

 

8.   Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2016. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni -prosinac 2016. godine

 

9.   Analiza turističke godine 2016., te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2017.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapređenje turizma

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2016. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/16-01/01

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 19. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13) i č1. 168. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Grada Hvara», 6/96, 5/97, 5/02, 4/03, 3/04, 4/06 i 1/08) Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 19. veljače 2016 godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara u vremenu od 16.07.2015 do 31.12.2015. godine

 

I.

 

Prihvaća se izvješće o radu komunalnih redara u vremenu od 16.07.2015 do 31.12.2015. godine.

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-04/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 19. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 196. i 202. Zakona o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 -pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj 19.2.2016. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O JAVNOM ISPORUČITELJU USLUGA JAVNE ODVODNJE na području Grada Hvara

 

I.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se javni isporučitelj usluga javne odvodnje na području Grada Hvara, sukladno odredbama Zakona o vodama.

 

II.  ZNAČENJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE

 

Članak 2.

 

„Javna odvodnja“ je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

 

III. OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

Članak 3.

 

Usluge javne odvodnje na području Grada Hvara obavlja trgovačko društvo Odvodnja Hvar d.o.o. za javnu odvodnju i pročišćavanje voda, Vlade Stošića 7, 21450 Hvar, OIB: 80799090950.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 325-01/16-01/04

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 19.2.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj dana 19. veljače 2016. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2016. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2016. godini

I.

 

O prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2016. godini i Plana Provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2016. godini

 

II.

 

Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 500-01/16-01/06

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 19. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 35. a Zakona o otocima («NN», broj: 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 16. sjednici održanoj 19. veljače 2016. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar- Pakleni otoci

 

I.

 

Povodom ponude ponuditelja Ljiljana Meneghello Ostojčić, od 26. siječnja. 2016. godine, Grad Hvar neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnina označene kao:

-      čest. zem. 4350, k.o. 55, površine 633 m2,

-      č.zem. 4037/1, površine 3381m2, č.zem. 4089 površine86 m2, č.zem. 4090 površine 277 m2, č.zem

4100 površine 831 m2, č.zem. 4126/6 površine 73 m2, sve z.u. 333

-      č.zem. 4078 površine 1261 m2, č.zem. 4079/3 površine 358 m2, obe z.u. 909

-      č.zem. 4082 površine 228 m2, z.u. 3765

-      č.zem 4091 površine 496 m2, č.zem. 4092 površine 345 m2, č.zem. 4093 površine 975 m2, č.zem. 4095 površine 94 m2, sve z.u. 910,

sve k.o. Hvar – Pakleni otoci, za iznos kupoprodajne cijene od 27.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju HNB-a na dan plaćanja.

 

II.

 

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne nekretnine u iznosu iz točke I. ovog Zaključka, ponuditelj se obvezuje dostaviti fotokopiju ugovora Gradu Hvaru.

 

 

 

 

III.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/03

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 19. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članaka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na sjednici održanoj dana 19. veljače 2016. donijelo je

 

ODLUKU

o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu

Članak 1.

 

(1)       U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., Grad Hvar ovom je Odlukom suglasan sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu, kao jedan od suosnivača.

(2)       Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, koja ima pravni oblik udruge, osniva se radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, a koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu, te radi izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

 

Članak 2.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara donosi odluku da će Grad u skupštini Lokalne akcijske skupine u ribarstvu predstavljati Gradonačelnik Rino Budrović, dipl.ing. U slučaju spriječenosti gradonačelnika, Grad će predstavljati zamjenica gradonačelnika Ivana Tudor.

 

Članak 3.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara ovime ovlašćuje predstavnike navedene u članku 2. na donošenje odluka u ime Grada, kao člana skupštine Lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

 

Članak 4.

 

Ova oduka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 324-01/16-01/01

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 19. veljače 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 34. Statuta Grada Hvara  (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst,6/13,11/13 i 8/14), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj /15), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

P R A V I L N I K

o financiranju javnih potreba Grada Hvara

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada udrugama grada Hvara čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Hvara (u daljnjem tekstu Grad).

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnos na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od strane Jedinstvenog upravnog odjela Grada kroz proračun Grada i program javnih potreba.

 

Članak 2.

 

 Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Grada za:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,
 • provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
 • obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom,
 • pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Grada,
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,
 • donacije i sponzorstva i
 • druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

 

Članak 3.

 

(1)  Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

(2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, a Grad će natječajima i javnim pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih programa  u svrhu izgradnje kapaciteta  i razvoja civilnoga društva  u gradu.

(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Grada i razvoja Grada općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

(4) Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu ili cijelom području Grada osmisli i provodi dio građana Grada okupljenih u mjesni odbor, udrugu, školu i sl, u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

 

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA GRAD

 

Definiranje prioritetnih područja financiranja

 

Članak 4.

 

Jedinstveni upravni odjel Grada će, u postupku donošenja Proračuna Grada, prije raspisivanja  natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada te će, u okviru svojih mogućnosti, u proračunu Grada osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

 

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja

Članak 5.

 

                (1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u sljedećim prioritetnim područjima: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja nadležna  je Služba za društvene djelatnosti Grada.

(2) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u prioritetnim područjima gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva i povećanja turističke ponude povezanim s nekim od prethodnih prioritetnih područja nadležni su Služba za proračun i financije i Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom Grada.

 

Članak 6.

 

Zadaće Službe za društvene djelatnosti, u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

 • predložiti prioritete i programska područja natječaja,
 • predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave
 • predložiti natječajnu dokumentaciju,
 • javno objaviti i provesti  natječaj ,
 • utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za procjenu projekata i programa,
 • razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja,
 • utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga,
 • organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja i
 • pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.

 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja

 

Članak 7.

 

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Grada, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja  udrugama, Grad će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

 • ukupan iznos raspoloživih sredstava,
 • iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati za više programskih područja,
 • najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i
 • očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

 

Članak 8.

 

Grad će putem Službe za društvene djelatnosti, osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.

 

Članak 9.

 

                (1) Grad će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

(2) Grad može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 10.

 

                Grad će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom.

 

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

 

Članak 11.

 

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

 •  su upisani u odgovarajući Registar;
 • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva )
 • su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

 

Članak 12.

 

                Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Grad će natječajem propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

 • primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;
 • uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

 

Članak 13.

 

                (1) Grad neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.

(2) Grad neće iz proračuna Grada financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

 

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

 

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Članak 14.

 

(1) Jedinstveni upravni odjel Grada  će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim  stranicama Grada objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan  natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

 

Javni natječaj

 

Članak 15.

 

Financiranje svih programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, poljoprivrede, ribarstva te povećanja turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

 

 

 

Članak 16.

 

Financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

 • kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.),
 • kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

 

Članak 17.

 

                (1) U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva, Grad i Korisnik sredstava dužni su sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Grada utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

(2) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa se na odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Grada dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

 

 

Dokumentacija za provedbu natječaja

 

Članak 18.

 

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog Službe za društvene djelatnosti, utvrđuje Gradonačelnik Grada u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode udruge.

(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

 1. tekst natječaja,
 2. upute za prijavitelje,
 3. obrasce za prijavu programa ili projekta:

3.1.      obrazac opisa programa ili projekta

3.2.      obrazac proračuna programa ili projekta

 1. popis priloga koji se prilažu prijavi
 2. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 3. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 4. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta
 5. obrasce za izvještavanje:

8.1.      obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

8.2.      obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

(3) Kao prilog financijskom planu dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.).

 

Članak 19.

 

                Ovisno o vrsti natječaja, Služba za društvene djelatnosti Grada može predložiti, a Gradonačelnik Grada utvrditi, da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:

 1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo
 2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
 3. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih  izvora
 4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

 

Članak 20.

 

                Gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnih natječaja i javnih poziva, a pripremu i postupak provodi nadležna služba Grada, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o unutarnjem redu Grada.

 

Članak 21.

 

                (1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.

(3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

(4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Grada), uz napomenu (npr. naziv natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.

 

Objava natječaja

Članak 22.

 

                Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim  stranicama Grada i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade  Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim mrežama ili se o tome javnost može obavijestiti putem tiskovne konferencije koju organizira nadležna služba Grada koji raspisuje natječaj kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.

 

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 23.

 

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  prijava programa ili projekta.

 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

 

Članak 24.

 

                Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, nadležno povjerenstvo Grada pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

 

Članak 25.

 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

 • je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku
 • je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu
 • ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva
 • ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja
 • jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te
 • jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

 

Članak 26.

 

                Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik/ca nadležnog povjerenstva Grada donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

 

Članak 27.

 

                (1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor gradonačelniku Grada koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane gradonačelnika Grada, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

 

Članak 28.

 

                Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega mogu sačinjavati predstavnici Grada, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva.

 

Članak 29.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Gradonačelnik Grada.

 

Članak 30.

 

                (1) Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

(2) Grad će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

 

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

 

Članak 31.

 

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

 

Članak 32.

 

Grad će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

 

Članak 33.

 

(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

 

Članak 34.

 

(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Grada u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Gradonačelnik Grada.

(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

 

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 35.

 

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, nadležni upravni odjel Grada ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno  okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

(3) Prilikom pregovaranja Grad će prioritet financiranja staviti na aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Grada.

 

Članak 36.

 

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa RH i Grada.

(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa ili projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

 

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i  vrednovanje provedenih natječaja

Članak 37.

 

(1) Grad će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava i udruge kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa i projekta,  u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Grad će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

 

Članak 38.

 

                Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća  korisnika sredstava te kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada, u dogovoru s korisnikom sredstava.

 

Članak 39.

 

                Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

 

Članak 40.

 

(1) Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.

(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

(3) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Grada (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

 

Članak 41.

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik  financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata  programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

 

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 42.

 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta, Grad neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

 

V.  PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

 

Članak 43.

 

(1) Odobrena financijska sredstva finacijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Gradonačelnika Grada smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

 

Prihvatljivi troškovi

 

Članak 44.

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

 • nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,
 • nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
 • mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

 

Članak 45.

 

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;
 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
 • troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih)  namijenjenih  isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
 • troškovi potrošne robe;
 • troškovi podugovaranja;
 • troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

 

Članak 46.

 

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa.

 

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

 

Članak 47.

 

(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

(2) Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

 

Članak 48.

 

(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 33 kune/sat.

(3) Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

 

Neprihvatljivi troškovi

Članak 49.

 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
 • dospjele kamate;
 • stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
 • kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;
 • gubitci na tečajnim razlikama;
 • zajmovi trećim stranama;
 • troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Gradonačelnikom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak);
 • troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Gradonačelnikom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),

 

Modeli plaćanja

Članak 50.

 

                (1) Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da Gradu niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili natječaju.

 

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 51.

 

                Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

 

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

 

Članak 52.

 

(1) Sva financijska sredstva koje Grad dodjeluje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim  višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.

(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Grada u prethodnom vremenskom razdoblju.

(3) Korisnici kojima Grad odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne  prethodna višegodišnja potpora Grada.

(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi pročelnik nadležnog Upravnog odjela, sukladno podnesenim izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(5) Grad će poticati korisnike višegodišnjeg financiranja na izradu programa samofinanciranja koji će omogućiti njihovu održivost i razvoj.

 

Članak 53.

 

Korisnici višegodišnjeg financiranja Grada mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge natječaje i pozive Grada isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

 

VII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI , KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja

 

Članak 54.

 

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

 

Članak 55.

 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

 

Članak 56.

 

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

 

Članak 57.

 

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

 • popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;
 • računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;
 • dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;
 • dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;
 • dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.;
 • dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;
 • dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;
 • dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
 • dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,
 • za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;
 • evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

 

Konačan iznos financiranja od strane Grada

Članak 58.

 

(1) Konačan iznos sredstava koji Grad treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 59.

 

Grad će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

 • nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
 • nije utrošio sva odobrena sredstva,
 • sredstva nije koristio namjenski,
 • iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

 

Članak 60.

 

(1) Korisnik financiranja će Gradu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Grad će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Gradu. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

 

Članak 61.

 

(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, Grad će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se se korisniku financiranja nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa ili projekta.

 

Članak 62.

 

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Gradu, Grad će donijeti odluku da prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u razmatranje.

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

 

VIII.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

 

Članak 64.

 

                Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Grada koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

 

Članak 65.

 

                Zadužuju se Služba za društvene djelatnosti,  da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pripremi prijedloge natječajne dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.

 

Članak 66.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku  Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

KLASA: 020-01/16-01/05

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 8. veljače 2016.godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl. ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

1… Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2016. godinu…………………………………………………………….. 1

2… Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara u vremenu od 16.07.2015. do 31.12.2015. godine             4

3… Odluka o javnom isporučitelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara…………………………………… 4

4… Zaključak o prihvaćanju Programa mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2016. godini i Plana provedbe obvezatne (preventivne) dezinsekcije i deratizacije na području Grada Hvara u 2016. godini         4

5… Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Hvar – Pakleni otoci…………………… 5

6… Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu………………………………………………………………… 5

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

1… Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Hvara…………………………………………………………………………. 6

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus