Proračun Grada Hvara za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2020. godinu

2. Obrazloženje Proračuna za 2020. godinu

3. Plan Proračuna za 2020. godinu

4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

5. Program socijalne skrbi za 2020. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

7. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva za 2020. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. b) Prilozi za Program izgradnje za 2020. godine

11. a) Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja za 2020. godinu

11. b) Prijedlog Plana pometanja za 2020. godinu

12. Program korištenja sredstava legalizacije za 2020. godinu

13. Zaključak – Program JP za obavljanje aktivnosti HGSS-a za 2020. godinu

14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove za 2020. godinu

15. Odluka o gradnji vodnih građevina odvodnje za 2020. godinuProtected with SiteGuarding.com Antivirus