PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Sadržaj:

 1. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2019.godinu
 2. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019.godinu
 3. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019.godinu
 4. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2019.godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019.godinu   5b)PLAN 2019. POMETANJA
 6. Program korištenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2019.godinu
 7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu za Grad Hvar  7b)Prilozi za Program izgradnje za 2019
 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu za Grad Hvar
 10. Proračun Grada Hvara za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. Godinu
 11. Plan prihoda i primitka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu


Protected with SiteGuarding.com Antivirus