Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Poziva se zainteresirana javnost da tijekom javnog savjetovanja u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će u razdoblju od 1. rujna 2023. godine zaključno do 10. rujna 2023. godine te u tom roku prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostavite zaključno s danom 10. rujna 2023. godine na e-mail adrese: procelnik@hvar.hr i/ili ita.pavicic@hvar.hr ili na adresu: Grad Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara“).

Nakon završetka savjetovanja izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje će sadržavati zaprimljene prijedloge, mišljenja i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi, a oni prihvaćeni bit će implementirani u konačni prijedlog Odluke koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Hvara na donošenje. Izvješće će biti objavljeno na mrežnoj stranici Grada Hvara.

Ako ne želite da vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti niti će biti razmatrani.

 

DOKUMENTACIJA:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Obrazloženje

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Hvara

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO