Odluka o visini zakupnine za korištenje štekata

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“ broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst , 6/13 i 11/13)Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj  25.ožujka 2014.godine, donosi

 

ODLUKUo visini zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata

 

Članak 1.Ovom Odlukom određuje se visina zakupnine za korištenje  javne površine za postavu štekata na području  Grada Hvara.

Članak 2.Za korištenje javne površine za postavu štekata, osim zakupnine  određene ovom Odlukom, plaća se i porez na korištenje javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima Grada Hvara.

 

Članak 3.Za određivanje visine zakupnine za korištenje javne površine za postavu štekata ( u daljnjem tekstu: zakupnina),  a obzirom na lokaciju,utvrđuju se dvije zone:

I. zona obuhvaća lokacije na Trgu sv. Stjepana, obali Fabrika te na obali  Riva i Ulicu dr. Mate Miličića ( u dužini od Trga sv. Stjepana do Gradskih vrata),

II. zona obuhvaća sve ostale lokacije na području Grada Hvara.

 

Članak 4.

Visina zakupnine u I zoni iznosi 30kuna po m2 godišnje.

Visina zakupnine u II zoni iznosi  20 kuna po m2 godišnje.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/14-01/36

URBROJ: 2128/01-02-14-02

Hvar,25.ožujka 2014.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Jeličić, dipl.iur

Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO