Natječaji za stipendije

Natječaj Grada Hvara za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2022/2023

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18, 10/18, 2/21), članka 6.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 9/2022 ) gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

  Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju na javnim srednjim školama i javnim visokim učilištima izvan mjesta prebivališta.

Za 2022./2023. školsku/akademsku godinu odobravaju se stipendije za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvar deset mjeseci, odnosno od 1. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.

 

VISINE STIPENDIJA:

Visina pojedinačne stipendije iznosi:

–          za učenike 1.017,16 kuna, odnosno 135 eura mjesečno,

–          za studente 1.205,52 kune, odnosno 160 eura mjesečno koji su redovito upisali prvu godinu studija kao i za sve ostale redovne godine studija bez obzira na prosjek ocjena,

–          za studente 1.506,90 kuna, odnosno 200 eura mjesečno s ostvarenim prosjekom ocjena 4,00 i više u prethodnoj akademskoj godini.

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR= 7,53450 HRK

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju, imaju učenici i studenti s područja Grada Hvara upisani na javnim srednjim školama i javnim visokim učilištima (javna sveučilišta, javna veleučilišta i javne visoke škole) u Republici Hrvatskoj, izvan mjesta prebivališta, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

–          da su državljani Republike Hrvatske

–          da kandidati imaju prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave,

–          za učenike: da su redoviti učenici javne srednje škole u Republici Hrvatskoj izvan mjesta prebivališta, te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 4,50, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je ukupni prosjek prethodne školske godine najmanje 4,00,

–          za učenike obrtničkih srednjih škola: da su redoviti učenici javne obrtničke srednje škole u Republici Hrvatskoj izvan mjesta prebivališta, te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 3,00, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je ukupni prosjek prethodne školske godine najmanje 3,00,

–          za studente: da su redovito upisani po prvi put u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog studija, prvu ili drugu godinu diplomskog studija, te prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranog studija, odnosno redovito po prvi put upisani u pojedini semestar ili godinu kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj,

–          za studente: da ne studiraju izvanredno odnosno da su u prethodnoj godini stekli dovoljan broj ECTS bodova za redoviti upis sljedeće godine školovanja i

–          da ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju po drugom osnovu, studenti koji traže stipendiju za isti stupanj školovanja koji su prethodno završili ili im je za taj stupanj školovanja već bila odobrena stipendija.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

–          zamolba; (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);

–          potvrdu o redovitom upisu u tekuću godinu školovanja;

–          učenici koji se školuju izvan mjesta prebivališta: ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za svaki prethodni razred srednje škole odnosno za sedmi i osmi razred osnovne škole (prosjek sedmog i osmog razreda osnovne škole dostavljaju samo učenici koji upisuju prvi razred srednje škole);

–          studenti druge i svake sljedeće akademske godine: ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za prethodnu akademsku godinu za ostvarivanje prava na iznos stipendije po ostvarenom prosjeku ocjena 4,00 i više (za studente koji ispunjavaju uvjete za iznos stipendije 1506,90 kuna, odnosno 200 eura);

–          presliku osobne iskaznice ( nije potrebno ako je učenik mlađi od 18 godina);

–          potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca od dana prijave na natječaj (uvjerenje izdaje Policijska postaja Hvar),

–          izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (obrazac u prilogu na www.hvar.hr).

 

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se  u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara (tj. zaključno s danom 24. studeni 2022. godine) i to preporučenom pošiljkom, putem dostavljača ili neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (protokol). Prijave se podnose u zatvorenom omotnici na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina 2, 21450 HVAR, s obveznom naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE-ne otvarati“.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Odboru za školstvo i kulturu Gradskog vijeća Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti. Odluka o prigovoru je konačna.

Ugovor o stipendiranju s odabranim kandidatom sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

 

OBRASCI:

– zamolba

– izjava učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju

Natječaj Grada Hvara za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020/2021

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18), članka 7. stavak 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10, 5/20, 6/20) i Odluke o raspisivanju natječaja za Stipendiju Grada Hvara, KLASA: 602-04/20-01/02, URBROJ: 2128/01-02-20-02, od 24. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Najtečaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2020./2021. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke gimnazijskog smjera, 2 učeničke strukovnog smjera, 1 učenička umjetničkog smjera i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 1. rujna 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Sukladno članku 12. Pravilnika gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije, a koji ima izuzetno težak socijalni status.

VISINE STIPENDIJA:

–          za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno,

–          za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna mjesečno,

–          za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju imaju učenici i studenti s područja Grada Hvara upisani u srednje škole, viša i visoka učilišta izvan mjesta prebivališta, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su državljani Republike Hrvatske;
 2. da kandidat ima prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave;
 3. da su iz obitelji kojoj prihodi po članu ne prelaze 3.500,00 kuna;

4. Za učenike:

–          da su redoviti učenici srednje škole gimnazijskog smjera te da im je ukupan prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 4,50, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je prosjek prethodne školske godine najmanje 4,00.

–          da su redoviti učenici srednje strukovne i/ili umjetničke škole te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 3,00 odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je prosjek prethodne školske godine najmanje 3,00.

Za studente:

–          da su redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte odnosno pete godine studija te da im je ukupan prosjek ocjena za svaku pojedinačno završenu godinu studija najmanje 3,50 odnosno za svaku od četiri godine srednje škole 4,00 za studente koji upisuju prvu godinu fakulteta“.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi, studenti koji traže stipendiju za isti stupanj školovanja koji su prethodno završili ili im je za taj stupanj školovanja već bila odobrena stipendija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

 1. zamolbu (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);
 2. uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta (od Policijske postaje Hvar);
 3. potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u tekuću godinu školovanja;
 4. učenici: – ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno sedmi i osmi razred osnovne škole,
  studenti: – ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) svih položenih ispita za sve završene godine studija, odnosno za sve četiri godine srednje škole ako upisuju prvu godinu fakulteta;
 5. presliku domovnice;
 6. presliku osobnih iskaznica za sve punoljetne članove obitelji;
 7. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);
 8. potvrdu poslodavca o primanjima svih članova obitelji ostvareni po osnovi rada za 2019. godinu (ovjereni IP obrazac);
 9. potvrdu o visini mirovine umirovljenih članova obitelji za 2019. godinu / uvjerenje da nije korisnik mirovine za nezaposlene članove i djecu (sve od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Podružnica Hvar);
 10. potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za 2019. godinu;
 11. izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (obrazac u prilogu na www.hvar.hr).

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Gradskom vijeću Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti.

Ugovor o stipendiranju sa odabranim kandidatom sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.


Obrasci za preuzimanje:

1. Zamolba za dobivanje stipendije 2020.-2021.

2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

3. Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Foto: gospodarstvo.gov.hr

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Sukladno zakonskim propisima, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i  studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.. Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2019./2020. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija u razdoblju od 1. rujna 2019. godine do 30. lipnja 2020. godine. Sukladno članku 12. Pravilnika, gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

Visina stipendije za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara iznosi 800 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000 kuna mjesečno. Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Više o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji na sljedećim linkovima:

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

Zamolba 2019./2020.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije