Natječaj Grada Hvara za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020/2021

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18, 10/18), članka 7. stavak 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10, 5/20, 6/20) i Odluke o raspisivanju natječaja za Stipendiju Grada Hvara, KLASA: 602-04/20-01/02, URBROJ: 2128/01-02-20-02, od 24. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Najtečaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2020./2021.

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2020./2021. školsku/akademsku godinu odobravaju se 2 učeničke gimnazijskog smjera, 2 učeničke strukovnog smjera, 1 učenička umjetničkog smjera i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 1. rujna 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Sukladno članku 12. Pravilnika gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije, a koji ima izuzetno težak socijalni status.

VISINE STIPENDIJA:

–          za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno,

–          za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna mjesečno,

–          za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj Odluci gradonačelnika, visina stipendije iznosi 1.600,00 kuna mjesečno.

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju imaju učenici i studenti s područja Grada Hvara upisani u srednje škole, viša i visoka učilišta izvan mjesta prebivališta, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su državljani Republike Hrvatske;
 2. da kandidat ima prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave;
 3. da su iz obitelji kojoj prihodi po članu ne prelaze 3.500,00 kuna;

4. Za učenike:

–          da su redoviti učenici srednje škole gimnazijskog smjera te da im je ukupan prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 4,50, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je prosjek prethodne školske godine najmanje 4,00.

–          da su redoviti učenici srednje strukovne i/ili umjetničke škole te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 3,00 odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je prosjek prethodne školske godine najmanje 3,00.

Za studente:

–          da su redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte odnosno pete godine studija te da im je ukupan prosjek ocjena za svaku pojedinačno završenu godinu studija najmanje 3,50 odnosno za svaku od četiri godine srednje škole 4,00 za studente koji upisuju prvu godinu fakulteta“.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi, studenti koji traže stipendiju za isti stupanj školovanja koji su prethodno završili ili im je za taj stupanj školovanja već bila odobrena stipendija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

 1. zamolbu (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);
 2. uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta (od Policijske postaje Hvar);
 3. potvrdu škole/fakulteta o redovnom upisu u tekuću godinu školovanja;
 4. učenici: – ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno sedmi i osmi razred osnovne škole,
  studenti: – ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) svih položenih ispita za sve završene godine studija, odnosno za sve četiri godine srednje škole ako upisuju prvu godinu fakulteta;
 5. presliku domovnice;
 6. presliku osobnih iskaznica za sve punoljetne članove obitelji;
 7. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);
 8. potvrdu poslodavca o primanjima svih članova obitelji ostvareni po osnovi rada za 2019. godinu (ovjereni IP obrazac);
 9. potvrdu o visini mirovine umirovljenih članova obitelji za 2019. godinu / uvjerenje da nije korisnik mirovine za nezaposlene članove i djecu (sve od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Podružnica Hvar);
 10. potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova obitelji za 2019. godinu;
 11. izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (obrazac u prilogu na www.hvar.hr).

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar (Natječaj za stipendiranje), u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Gradskom vijeću Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti.

Ugovor o stipendiranju sa odabranim kandidatom sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.


Obrasci za preuzimanje:

1. Zamolba za dobivanje stipendije 2020.-2021.

2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

3. Izjava o neprimanju druge stipendije

 

Foto: gospodarstvo.gov.hr

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO