Natječaj Grada Hvara za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2022/2023

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18, 10/18, 2/21), članka 6.  Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 9/2022 ) gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

  Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju na javnim srednjim školama i javnim visokim učilištima izvan mjesta prebivališta.

Za 2022./2023. školsku/akademsku godinu odobravaju se stipendije za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvar deset mjeseci, odnosno od 1. rujna 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine.

 

VISINE STIPENDIJA:

Visina pojedinačne stipendije iznosi:

–          za učenike 1.017,16 kuna, odnosno 135 eura mjesečno,

–          za studente 1.205,52 kune, odnosno 160 eura mjesečno koji su redovito upisali prvu godinu studija kao i za sve ostale redovne godine studija bez obzira na prosjek ocjena,

–          za studente 1.506,90 kuna, odnosno 200 eura mjesečno s ostvarenim prosjekom ocjena 4,00 i više u prethodnoj akademskoj godini.

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR= 7,53450 HRK

UVJETI  NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendiju, imaju učenici i studenti s područja Grada Hvara upisani na javnim srednjim školama i javnim visokim učilištima (javna sveučilišta, javna veleučilišta i javne visoke škole) u Republici Hrvatskoj, izvan mjesta prebivališta, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

–          da su državljani Republike Hrvatske

–          da kandidati imaju prebivalište na području Grada Hvara najmanje pet godina prije podnošenja prijave,

–          za učenike: da su redoviti učenici javne srednje škole u Republici Hrvatskoj izvan mjesta prebivališta, te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 4,50, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je ukupni prosjek prethodne školske godine najmanje 4,00,

–          za učenike obrtničkih srednjih škola: da su redoviti učenici javne obrtničke srednje škole u Republici Hrvatskoj izvan mjesta prebivališta, te da im je ukupni prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 7. i 8. razred osnovne škole, najmanje 3,00, odnosno za nastavak stipendije za sljedeću školsku godinu da im je ukupni prosjek prethodne školske godine najmanje 3,00,

–          za studente: da su redovito upisani po prvi put u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog studija, prvu ili drugu godinu diplomskog studija, te prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranog studija, odnosno redovito po prvi put upisani u pojedini semestar ili godinu kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj,

–          za studente: da ne studiraju izvanredno odnosno da su u prethodnoj godini stekli dovoljan broj ECTS bodova za redoviti upis sljedeće godine školovanja i

–          da ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju po drugom osnovu, studenti koji traže stipendiju za isti stupanj školovanja koji su prethodno završili ili im je za taj stupanj školovanja već bila odobrena stipendija.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

Prijavi za dobivanje stipendije potrebno je priložiti:

–          zamolba; (obrazac u prilogu na www.hvar.hr);

–          potvrdu o redovitom upisu u tekuću godinu školovanja;

–          učenici koji se školuju izvan mjesta prebivališta: ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za svaki prethodni razred srednje škole odnosno za sedmi i osmi razred osnovne škole (prosjek sedmog i osmog razreda osnovne škole dostavljaju samo učenici koji upisuju prvi razred srednje škole);

–          studenti druge i svake sljedeće akademske godine: ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (na dvije decimale) za prethodnu akademsku godinu za ostvarivanje prava na iznos stipendije po ostvarenom prosjeku ocjena 4,00 i više (za studente koji ispunjavaju uvjete za iznos stipendije 1506,90 kuna, odnosno 200 eura);

–          presliku osobne iskaznice ( nije potrebno ako je učenik mlađi od 18 godina);

–          potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca od dana prijave na natječaj (uvjerenje izdaje Policijska postaja Hvar),

–          izjavu učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (obrazac u prilogu na www.hvar.hr).

 

Prijave, s potrebnom dokumentacijom podnose se  u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči (vižjoli) i na službenim internetskim stranicama Grada Hvara (tj. zaključno s danom 24. studeni 2022. godine) i to preporučenom pošiljkom, putem dostavljača ili neposredno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (protokol). Prijave se podnose u zatvorenom omotnici na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina 2, 21450 HVAR, s obveznom naznakom: „ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE-ne otvarati“.

Prijave dostavljene izvan roka i s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima Natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja Natječaja.

Prigovor na Odluku o dodjeli stipendija dostavlja se Odboru za školstvo i kulturu Gradskog vijeća Grada Hvara u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti. Odluka o prigovoru je konačna.

Ugovor o stipendiranju s odabranim kandidatom sklapa se u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

 

OBRASCI:

– zamolba

– izjava učenika/studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO