Zaključak o određivanju obveza za prodavaonice i objekte koji nastavljaju s radom

Dana 20. ožujka 2020. godine, na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 i 10/18) te preporukama i smjernicama Stožera civilne zaštite RH vezano za aktualnu situaciju širenja COVID-19, načelnik Stožera civilne zaštite grada Hvara, donosi

ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU OBVEZA ZA PRODAVAONICE I OBJEKTE KOJI NASTAVLJAJU S RADOM

Članak 1.

(1)  Prodavaonice i objekti koji nastavljaju s radom obvezni su:

- osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve

- jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

- svu rasutu robu prodavati zapakirano

- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštivanje stroge mjera socijalnog distanciranja

- redovito provjeravati prostore

- osigurati punktove s dezinfekcijom sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

- na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

 

Članak 2.

Poslovođe su dužni osigurati provođenje uputa o udaljenosti između osoba u zatvorenom prostoru. U zatvorenom prostoru udaljenost među osobama mora biti najmanje dva metra.

Članak 3.

Zabranjuje se boravak više od 5 kupaca u trgovinama u isto vrijeme. Ova zabrana odnosi se na sve trgovine neovisno o namjeni.

U pekarama se dopušta ulazak osoba po načelu „jedan po jedan“.

Zabranjuje se boravak više od 2 kupca u ribarnicama i mesnicama u isto vrijeme.

U slučaju potrebe, poslovođe i voditelji poslovnica mogu odrediti i manji broj osoba koje će boraviti u trgovinama od onog koji je predviđen ovim Zaključkom.

Članak 4.

Svako kršenje odredbi ovog Zaključka poslovođe i voditelji poslovnica dužni su prijaviti Stožeru civilne zaštite Grada Hvara.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Hvara.

 

Zaključak u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus