Usvojen proračun Grada Hvara za 2021. godinu

Na svojoj 51. sjednici održanoj danas u galeriji Arsenal, Gradsko vijeće Grada Hvara usvojilo je Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu s 11 glasova za i 1 glasom protiv, od dvanaestoro prisutnih vijećnika.

Planirani prihodi i primici Grada u 2021. iznose 34.215.350 kuna dok su rashodi i izdaci 36.435.350 kuna. Razlika će se pokriti iz viškova prethodnih godina u iznosu od 2.220.000 kuna.

Na prijedlog gradonačelnika Rikarda Novaka podneseni su amandmani petoro vijećnika. Gradonačelnik je prihvatio i ugradio u svoj prijedlog proračuna sve osim jednog prijedloga o kojem se posebno glasovalo i isti nije bio prihvaćen.

Današnja sjednica prekinuta je nakon 16. točke i bit će nastavljena 22. prosinca u 8 i 30 sati, za kada je planirana i sljedeća, 52. sjednica Gradskog vijeća. Snimka današnjeg dijela 51. sjednice bit će dostupna na mrežnim stranicama Grada Hvara nakon njenog službenog završetka.Protected with SiteGuarding.com Antivirus