U 2019. godini viša naknada za novorođenu djecu

 

Naknade za novorođenu i posvojenu djecu u Gradu Hvaru u 2019. godini uvećane su i iznose 5 tisuća kuna po djetetu. Hvarske obitelji do sada su primale naknadu od 3 tisuće kuna za svako novorođeno odnosno posvojeno dijete.

Pravo na pomoć za novorođenu/posvojenu djecu imaju obitelji u kojima jedan od roditelja/posvojitelja ima boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana, a novorođeno/posvojeno dijete ima prebivalište na području Grada Hvara.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnosi se najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju. Za ostvarivanje prava potrebno je pribaviti potvrdu Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta, presliku osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja te fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.Protected with SiteGuarding.com Antivirus