Službeni glasnik – Proračun Grada Hvara za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Glasnik u PDF formatu dostupan je OVDJE

Glasnik u WORD formatu dostupan je OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXIII.  BROJ 8.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 13. prosinca 2016. godine                               plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2017. godinu

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa i obuhvaća sve prihode i rashode, te primitke i izdatke Proračuna i proračunskih korisnika Grada Hvara. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, druga kapitalna ulaganja te kapitalne pomoći, a odnose se na razdoblje od 2017.-2019. godine, a isti su razrađeni po pojedinim programima, sa ciljevima, mjerama i pokazateljima rezultata.

 

Članak 3.

 

Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana.

 

III    IZVRŠAVANJE PRORAČUNA / Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist Proračuna Grada Hvara. O ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, proračunski korisnici dužni su izvijestiti Grad Hvar (Službu za proračun i financije Grada Hvara) do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 5.

 

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 105.550,00 kuna.

 

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad Hvar, raspoređivat će se u skladu sa provedenim javnim natječajem ili javni pozivom, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu.

 

Članak 17.

 

Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun, sredstva se moraju osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije i pomoći vršiti će se samo uz pismeni zahtjev korisnika koji treba sadržavati specifikaciju troškova za koje se traži donacija ili pomoć. Uz zahtjev je potrebno priložiti kopiju ugovora sa Gradom Hvarom, dokaz o nastalom trošku (kopiju računa, otpremnice, dostavnice i sl.) te dokaz o provedenom postupku javne nabave ili dokaz o provedenom postupku sukladno internom aktu o bagatelnoj nabavi. Ako se sredstava odobravaju unaprijed, prije nastalog troška, potrebno je naknadno dostaviti račune, otpremnice te dokaze o provedenom postupku javne nabave ili postupku sukladno internom aktu o bagatelnoj nabavi. Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara može zatražiti i dodatnu dokumentaciju prije isplate sredstava.

Nakon primljene isplate te izvršenih obveza korisnici su dužni dostaviti izvješće sa dokazom o utrošku doznačenih sredstava. Isto se ne odnosi na prijenose koji se isplaćuju prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

Članak 20.

 

Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2017. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate, te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV     UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

Gradska imovina je financijska i nefmancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

 

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1. ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5.   Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu , što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

 

 

Članak 30.

 

Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefmancijskoj dugotrajnoj imovini isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V  ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

 

Zaduživanje i davanje jamstava provodi se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar u proračunskoj 2017. godini može dati jamstva pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-0l/16-01/19

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14)  i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana  8. prosinca 2016. godine, d o n o s i

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2017. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2017. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2017. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

-        prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2017. godine,

-        u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1.  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

20.000

2.  Subvencioniranje  stacionara

20.000

3.  Pomoć udrugama

          65.000

4.  Troškovi borbe protiv ovisnosti

5.000

5.  GD Crvenog križa Hvar

200.000

6.   Jednokratne novčane pomoći

300.000

7.   Pomoći za novorođenu djecu

100.000

8.  Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

 

 

45.000

9.   Ostale naknade u naravi

100.000

10.  Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću „Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

 

 

 

15.000

11.  Stipendiranje učenika i studenata

 

300.000

12.  Pomoć Gradu Vukovaru za stipendije              

 

40.000

13.  Sufinanciranje cijene prijevoza

15.000

14.  Izgradnja doma za starije osobe               

 

100.000

U K U P N O:

1.325.000

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, temeljem rješenja koje se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

3.   Pomoć udrugama

Odobravanje financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi u 2017. godini, vršit će se putem javnog natječaja / javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine”, broj: 26/15).

 

5.   Gradsko društvo Crvenog križa Hvar

Isplata sredstava vršiti će se sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (“Narodne novine”, broj: 18/11).

 

6.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Pod jednokratnom novčanom pomoći smatra se i novčana pomoć umirovljenicima i socijalno ugroženima osobama, koja se temeljem posebne odluke gradonačelnika isplaćuje povodom božićnih blagdana .

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdravstvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

7.   Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-        jedan od roditelja /posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

-        da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do navršene prve godine života djeteta odnosno u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-        potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

-        preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja/ posvojitelja,

-        fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

8.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjat će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

9.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

-        sufinanciranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu i srednju školu,

-        financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2017.godine.

 

10.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2016/2017 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 175 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca čija obitelj ima rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, djeca roditelja korisnika stalne pomoći te djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

11.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te sukladno ovom Programu, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“ a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/16-01/64

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara

za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

-        redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

-        redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

-        programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

-        programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

-        programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

-        programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

-        programi međunarodne kulturne suradnje ,

-        programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

-        programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

-        ostali kulturni programi.

 

Članak 2.

 

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu predviđen je iznos od     634.050,00 kn

 

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 362.200,00 kuna, a od toga:

-        za plaće predviđen je iznos od 300.500,00 kuna,

-        za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.000,00 kuna,

-        za doprinose na plaće predviđen je iznos od 51.700,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 117.350,00 kuna, a od toga:

-        za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 16.500,00 kuna,

-        za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 15.000,00 kuna,

-        za rashode za usluge predviđen je iznos od: 73.000,00 kuna,

-        za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.850,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna,za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije predviđen je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 150.000,00 kuna, od čega se 12.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, za nabavku knjiga predviđen iznos od 127.000,00 kuna te za nabavu umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela te računalnih programa iznos od 11.000,00 kuna.

 

Članak 3.

 

REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1018 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za redovnu djelatnost udruga u kulturi planira se iznos od 650.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava udrugama u kulturi u 2017. godini vršit će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 4.

 

56. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2017. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2017. godini za realizaciju 56. HVARSKIH LJETNIH PRIREDBI s glavnim ciljem očuvanja i promocije hvarske i hrvatske kulturne baštine predviđen je ukupan iznos od 698.000,00 kuna i to iz općih prihoda 218.000,00 kuna, od ulaznica 230.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa za manifestaciju koja se od svibnja do listopada održava na povijesnim lokacijama Grada Hvara predviđeni su iznosi:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 33.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 605.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 60.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2017. godinu predviđen je iznos od 55.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i sl.). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge-honorare i ostale usluge predviđen je iznos od 50.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 5.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

 

Članak 6.

 

DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti i održavanje ljetnikovca Hanibala Lucića, kao i na kapitalnu donaciju za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

………………………………………………………. 100.000,00 kn, a

 

za održavanje  ljetnikovca Hanibala Lucića predviđen je iznos od        25.000,00 kn,

za sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos 100.000,00 kn,

za otkup spomeničke građe predviđen je iznos………………

………………………………………………………….. 70.000,00 kn.

 

Sve navedeno u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu čini ukupan iznos od  295.000,00 kn.

 

Članak 7.

 

 

ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.640.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.500.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge – uređenje prostora).

 

Članak 8.

 

 

DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL SA FONTIKOM

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planirana su sredstva za završnu fazu obnove zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu s Fontikom predviđen je iznos od 4.000.000,00 kuna i to:

-        iz vlastitih prihoda iznos od 500.000,00 kuna,

-        iz  očekivanih pomoći iznos od 2.000.000,00 kuna te 1.500.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstva od poreza na dohodak).

 

Članak 9.

 

OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu planiraju se sredstva za opremanje spomenika kulture u iznosu od 160.000,00 kuna za nabavku sitnog inventara i opreme za kino na Venerandi.

 

Članak 10.

 

DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 100.000,00 kunu, iz vlastitih prihoda 100.000,00 kuna, iz pomoći 100.000,00 kuna te 300.00,00 kuna iz viškova prethodne godine (izdvojena sredstava od poreza na  dohodak).

 

Članak 11.

 

„HVAR – TVRĐAVA KULTURE“

Kapitalni projekt K 1018 09

 

Ovaj se projekt odnosi na ulaganja u obnovu kulturne baštine temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava za program EU „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“. Cilj programa „Hvar – tvrđava kulture“ je valorizacija povijesnih dobara Grada Hvara u smjeru turizma i kulture i to tvrđave Fortice, Venerande, Galešnika i Arsenala.

Planirani iznos troškova za pripremnu fazu i projektnu dokumentaciju projekta iznosi 4.550.000,00kuna a izvori sredstava su: 1.200.000,00 kuna iz vlastitih prihoda te 3.350.000,00 kuna iz kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

 

Članak 12.

 

UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

 

Grad Hvar je u Proračunu za 2017. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupnom iznosu od:

13.282.050,00 kuna.

 

Članak 13.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/16-01/37

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar,  8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11, 86/12, 94/13,  85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) i članka 25.  Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13,11/13 i 8/14)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u sportu Grada Hvara

za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Temeljem Zakona o sportu Grad Hvar osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe u sportu sukladno Zakonu o sportu i odredbama Zakona o udrugama. Javne potrebe u sportu kojima se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu sportske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u sportu od interesa za Grada Hvar koje su utvrđene kao javne potrebe u sportu, a osobito:

-        redovna djelatnost udruga u sportu i drugih organizacija u sportu koje su od interesa za Grad Hvar,

-        programi poticanja i razvitka sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

-        programi održavanja, unapređenja i izgradnja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara,

-        programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje pa i međuotočne sportske suradnje, prvenstveno među mladima, te

-        ostali sportski programi, prema potrebi.

 

Članak 2.

 

DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1017 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u sportu planira se iznos od                 1.050.000,00 kuna.

Odobravanje financijskih sredstava sportskim udrugama u 2017. godini vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 3.

 

PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1017 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2017.godinu predviđen je iznos od

110.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos

od 100.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

Aktivnost:  A1017 03- Izgradnja sportskog centra

 

Za programe izgradnje sportskog centra u 2017.godini predviđen je iznos od     250.000,00 kuna,

za izradu projektne i prostorno-planske dokumentacije.

 

Aktivnost:  A1017 04 – Dodatna ulaganja u nogometno igralište Križna luka

Planirani iznos je……………. 1.500.000,00 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o sportu, a s ciljem održavanja redovne djelatnosti udruga u sportu te sigurnosti sportskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole, Grad Hvar će iznos od 1.500.000,00 kuna u 2017. godini uložiti za saniranje nogometnog igrališta u Križnoj luci odnosno postavljanje novog travnjaka od umjetne trave, popravak metalne ograde i postavljanje zaštite na ogradnih zidova.

 

Članak 4.

 

Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu iznose                                    2.910.000,00 kuna.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara«, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/16-01/10

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

financiranja ostalih udruga civilnog društva

Grada Hvara za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćene su ostale udruge  civilnog društva  Grada Hvara koje nisu obuhvaćene Programom socijalne skrbi Grada Hvara za 2017.godinu, Programom javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017.godinu,  te Programom      javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017. godinu. Udruge civilnog društva koje su posebno navedene u Proračunu Grada Hvara za 2017.godinu i kojima se dio sredstava odobrava temeljem posebnih propisa su:

 

-        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar  za redovno poslovanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna,

-        Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar za kapitalnu donaciju za završetak Vatrogasnog doma u  iznosu od 370.000,00 kuna,

-        Hrvatska gorska služba spašavanje  u iznosu od 10.000,00 kuna.

 

Za sve ostale udruge civilnog društva Grada Hvara planira se iznos od 300.000,00 kuna u 2017.godini, a odobravanje financijskih sredstava  vršiti će se putem javnog natječaja/javnog poziva, a sve u skladu  sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15).

 

Članak 2.

 

Ovaj  Program stupa na snagu prvog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA: 612-01/16-01/38

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – OPĆE ODREDBE

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine za:

-        javne površine,

-        nerazvrstane ceste,

-        groblja,

-        javnu rasvjetu.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

Članak 2. – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Za izgradnju cesta predviđeno je………….. 2.000.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………….. 2.100.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa ….. 1.500.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz prihoda od nefinancijske imovine…….. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 400.000,00 kn

 

Članak 3. – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Ukupno je predviđeno……………………. 1.400.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 800.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 500.000,00 kn

 

Članak 4. – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno je predviđeno……………………. 1.215.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 750.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 250.000,00 kn

-   iz prihoda od nefinancijske imovine………. 15.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 200.000,00 kn

 

Članak 5. – IZGRADNJA GROBLJA

 

Za izgradnju groblja predviđeno je…………. 250.000,00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je……………. 100.000,00 kn

Ukupno je predviđeno: ………………………… 350.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 350.000,00 kn

 

Članak 6. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta…………. 2.100.000,00 kn

Izgradnja javnih površina………………. 1.400.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete…………………. 1.215.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………… 350.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 5.065.000,00 kn

 

Članak 7. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/16-01/102

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8.12.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8.12.2016.

 

Prilog br. 1                            NERAZVRSTANE CESTE

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

                                                                                                              Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

 

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara                                            450.000,00

                                                                                                                                                                                        562.500,00 

Izgradnja ceste Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića), 2. faza                            250.000,00

                                                                                                                                                                                        312.500,00

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića, 2. faza        250.000,00

                                                                                                                                                                                        312.500,00

Izgradnja nogostupa i javnih parkirališta na raznim lokacijama                              140.000,00

                                                                                                                                                                                        175.000,00

Izgradnja protupožarnih i šumskih puteva                                                                65.000,00

                                                                                                                                                                                          81.250,00

Rekonstrukcija poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu

drenažnog sustava                                                                                                  150.000,00

                                                                                                                                                                                        187.500,00

Površinska obrada makadamskih cesta dvoslojnom bitumenskom emulzijom,

s pripremom zemljane podloge frezanjem                                                              230.000,00

                                                                                                                                                                                        287.500,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju cesta                                                     65.000,00

                                                                                                                                                                                          81.250,00

Otkup zemljišta za ceste                                                                                           80.000,00

                                                                                                                                                                                        100.000,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    2.100.000,00

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8.12.2016.

 

Prilog br. 2                            JAVNE POVRŠINE

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

 

Rekonstrukcija pješačkog mosta na Šetalištu Antuna Tomislava Petrića                350.000,00

                                                                                                                                                                                        437.500,00

Postava zaštitnih ograda i rukohvata na raznim lokacijama                                      50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00

Dobava i ugradba opreme za teretanu na otvorenom                                                70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Popločanje kamenom Šetališta Antuna Tomislava Petrića -5. faza                         400.000,00

                                                                                                                                                                                        500.000,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem, 3. faza                                                                          230.000,00

                                                                                                                                                                                        287.500,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnih površina                                    20.000,00

                                                                                                                                                                                          25.000,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    1.400.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, 8. 12.2016.

 

Prilog br. 3                            JAVNA RASVJETA

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)                      Iznos (kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i

izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                            400.000,00

                                                                                                                                                                                        500.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja,

drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu                                            200.000,00

                                                                                                                                                                                        250.000,00

Dobava i ugradba dekorativne rasvjete za javne površine                                        70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete                                               302.000,00

                                                                                                                                                                                        377.500,00

                                                                                                      Ukupno (kn) s PDV-om:                                    1.215.000,00

 

 

 

                Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2017. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1. – UVODNE ODREDBE

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (u daljnjem tekstu: Programom) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti:

 1. 1.      održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.      održavanje javnih površina,
 3. 3.      održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.      održavanje javne rasvjete
 5. 5.      održavanje groblja.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava, kao i nositelji provedbe Programa.

 

Članak 2. – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa, utvrđuje se kako slijedi:

 

 

 

1. Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno-prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, parkirališta, pločnika, autobusnog stajališta, taksi stajališta, dječjih igrališta, javnih sportskih terena i sličnih površina.

Pod održavanjem čistoće obalnog pojasa podrazumijeva se čišćenje plaža i žala na Paklenim otocima kao i plaža i žala koja nisu dana u koncesiju.

                Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

 1. Redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno)
 2. Redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno), a ovisi o stupnju i vrsti onečišćenja (komunalni otpad, sezonski otpad, grafiti, onečišćenje uljima, mazivima i sl.)

Čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:

-   ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje, te uklanjanje sipine od nanosa nakon obilnih kiša

-   strojno čišćenje pomoću čistilica različitih kapaciteta,

-   pranje javno prometnih površina.

 1. Redovito izvanredno uklanjanje vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločanim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima)
 2. Nabava, postavljanje i održavanje košarica za otpatke (zidnih i samostojećih košarica, košarica s pepeljarom), pepeljara i košarica za feces (pseći otpad), pražnjenje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada.
 3. Pranje i čišćenje kamenih, betonskih i si. elemenata smještenih na ili uz javno prometne površine i u parkovima.
 4. Prema ukazanoj potrebi i zimskim uvjetima: čišćenje snijega u pješačkim zonama i posipavanje solju poledica u pješačkim zonama, stubama i prilazima itd.

Na području grada Hvara (podjela na 6 zona) planira se ručno i strojno čišćenje prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

-        mehaničko čišćenje 1. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, mehaničko čišćenje 2. zone u sezoni svakodnevno, a izvan turističke sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi,

-        ručno pometanje 3., 4., 5. i 6. zone svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-        pranje Trga sv. Stjepana ( Pjace), Obale Riva i Obale Fabrika izvodit će se mehanički /pumpom i ručno, prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan najmanje jednom tjedno.

                Održavanje čistoće obalnog pojasa obuhvaća:

 1. Redovno i izvanredno čišćenje šetnica i obalnog pojasa, osim lokacija za koje je izdana koncesija
 2. Redovno i izvanredno čišćenje plaža i žala na Paklenim otocima

Na području grada Hvara planira se čišćenje Paklenih otoka i obalnog pojasa prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.:

-        čišćenje šetnica i obalnog pojasa istočnog dijela, zapadnog dijela i Svete Nedjelje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike – tijekom turističke sezone (4 mjeseca),

-        čišćenje i odvoz otpada sa gradskih plaža (koje nisu dane u koncesiju) na Paklenim otocima i obalnom pojasu od Vele Garške do Dubovice u periodu od 01.04. 2017. god. do 31.10.2017. god. svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike,

-        preuzimanje pravilno pakiranog sakupljenog otpada od koncesionara u periodu od 01.04.2017. god. do 31.10.2017. god.

-        pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke na obalnom pojasu dva do tri puta svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike.

                Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.330.000,00 kn

-   za nabavu opreme u iznosu od…………. 1.500.000,00 kn

ukupno ………………………………………. 3.830.000,00 kn

                Izvori financiranja:

-   iz komunalne naknade………………………. 730.000,00 kn

-   iz pomoći……………………………………… 1.080.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………. 2.020.000,00 kn

 

2. Održavanje javnih površina

 

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se: održavanje javnih zelenih površina, održavanje urbane opreme (klupa, košarica, pepeljara i si), sanacija oštećenih asfaltnih, betonskih i popločenih površina, nabava, postava i održavanje oznaka ulica, parkova i si,…

                Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća :

1.   Održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala,

2.   Održavanje zelenih površina uz ceste i ulice

3.   Održavanje cvjetnih korita i vaza

4.   Održavanje dječjih igrališta s pripadajućom opremom

5.   Održavanje parkovne opreme, javnih fontana i sustava za navodnjavanje.

Na području grada Hvara redovno se održavaju parkovi Veli đardin, Mali đardin, park Šumica, park kod Franjevačkog samostana, arboretum u gradskim zidinama tvrđave Fortica, dječje igralište Šumica u Hvar, dječje igralište u Brusju, park u Brusju, te ostale uređene javne zelene površine.

Planirani radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

-   Redovni i izvanredni hortikulturni radovi – održavanje i njega travnjaka (košenje i sakupljanje

-   trave, lišća, prozračivanje te obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih

-   cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,

-   Redovna i izvanredna fitosanitetska zaštita bilja,

-   Zbrinjavanje zelenog otpada,

-   Redovno i izvanredno čišćenje i sakupljanje otpada s javnih zelenih površina, Građevinski radovi na održavanju parkovnih staza i drugih pješačkih površina, stubišta i si vezanih za javne zelene površine,

-   Redovno i izvanredno održavanje postojeće parkovne opreme (klupa, dječjih igračaka, cvjetnih korita i si.), sustava za navodnjavanje i fontana, Nabava i postava nove parkovne opreme,

-   Nabava sadnog materijala- sezonskih cvjetnica, grmova, stabala, travnih busena i dr., Ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnog zelenila i opreme Uređenje javnih površina.

Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom godine, planirani su i radovi pojačanog održavanja pojedinih javnih zelenih površina s namjerom obnove i uvođenja novih sadržaja na postojeće zelene površine: park Šumica i arboretum unutar gradskih zidina tvrđave Fortica.

Na području grada Hvara planira se održavanje javnih zelenih površina prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

                Postava i održavanje oznaka naziva ulica, parkova, trgova obuhvaća:

 1. Nabava i postava kamenih i metalnih natpisnih ploča na novim lokacijama, kao i zamjenu postojećih, dotrajalih ili oštećenih oznaka.
 2. Nabava i postava kućnih brojeva na novim lokacijama

                Održavanje urbane opreme obuhvaća:

 1. Nabava i postava urbane opreme: klupe, košarice za otpad, pepeljare, opreme za reklamiranje, gradski satovi, nadstrešnice i sl.

                Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od 1.000.000,00 kn

-   za materijal u iznosu od……………………… 240.000,00 kn

ukupno…………………………………………. 1.240.000,00 kn

                Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 850.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina……………….. 50.000,00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 340.000,00 kn

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanje elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

 1. Redovno i parcijalno održavanje podrazumijeva izvođenje radova kojima se saniraju oštećenja asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, pješačkim površinama i na trgovima, te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama- prilagodba nogostupa osobama smanjene pokretljivosti.
 2. Održavanje makadamskih površina podrazumijeva radove održavanja neasfaltiranih, makadamskih površina, sanaciju udarnih rupa, kolotraga i drugih lokalnih oštećenja.
 3. Održavanje ogradnih i potpornih zidova, te drugih betonskih građevina podrazumijeva sanaciju istih koji se nalaze u cestovnom zemljištu uz nerazvrstanu cestu i na javnim površinama, izrada novih zidova, sanacija i uređenje novih betonskih staza, stuba i si.
 4. Hitne intervencije podrazumijevaju obilazak grada nakon obilnijih kiša i drugih vremenskih nepogoda te izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnih službenika Grada.
 5. Održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke (smeđe) i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih ili zamjene dotrajalih znakova, signalizacije i opreme cesta (izuzev prometnih svjetala). Zamjena dotrajale signalizacije vrši se prema potrebi dok se obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši prije početka turističke sezone.

                Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 400.000,00 kn

-   za materijal u iznosu od …………………….  100.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 500.000,00 kn

                Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 340.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina……………… 150.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………….. 10.000,00 kn

 

4. Održavanje javne rasvjete

 

Pod Održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije.

Pod upravljanje i održavanje uređaja i objekata javne rasvjete podrazumijeva se :

-        redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete (izvori svijetlosti, predspojne naprave, armature, elektro ormari i dr.) radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti,

-        preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima,

-        ličenje stupova, nosača, ferala i drugih metalnih elemenata javne rasvjete

-        izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.)

-        pojačano održavanje kada se vrši zamjena većeg broja uređaja i objekata javne rasvjete ili proširenje javne rasvjete

-        uređenje grada za vrijeme blagdana : nabava, montaža, priključenje , održavanje i kontinuirana kontrola tijekom perioda postave, te demontaža opreme za blagdansko ukrašavanje. Uključena je i nabava jelki za blagdansko ukrašavanje grada.

-        Provedba studije energetske učinkovitosti

Na području grada Hvara planira se održavanje javne rasvjete prema opisu iz Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda – Komunalno Hvar d.o.o.

                Predviđena sredstva:

-   usluga održavanja i materijal u iznosu od…………………..

………………………………………………………. 450.000,00 kn

-   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 890.000,00 kn

                Izvori financiranja:

iz komunalne naknade…………………………………………….. 890.000,00 kn

 

5. Održavanje groblja

 

Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja i uređenja Gradskog groblja Hvar, kao i drugih groblja na području grada Hvara. Pod održavanjem i uređenjem podrazumijeva se:

-   uređenje mrtvačnica i trjemova pred mrtvačnicama

-   uređenje pristupnih staza oko groblja

-   uređenje kapela i vanjskih zidova

-   izrada potrebne tehničke dokumentacije

-   radovi na proširenju groblja

                Predviđena sredstva:

-   održavanje groblja ……………………………. 290.000,00 kn

ukupno ……………………………………………. 290.000,00 kn

                Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade………………………. 190.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina……………….. 50.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………….. 50.000,00 kn

 

Članak 3. – SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

 1. 1.     održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa               3.830.000,00 kn
 2. 2.     održavanje javnih površina………. 1.240.000,00 kn
 3. 3.     održavanje nerazvrstanih cesta……. 500.000,00 kn
 4. 4.     održavanje javne rasvjete…………….. 890.000,00 kn
 5. 5.     održavanje groblja ……………………… 290.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.750.000,00 kn

 

Članak 4. – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/101

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Na temelju odredbi članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2017. godinu

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije D.D.D. za 2017.godinu trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 2.728.521,00 kuna bez PDV-a, a stoje u skladu sa visinom tih izdataka u Proračunu Grada Hvara za 2017. godinu.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-01/16-01/105

URBROJ: 2128/01-02-16-2

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade Stošića 7

OIB:85724396887

 

P L A N

ZA 2017. GODINU

 

-        POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA,

-        ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA,

-        ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA,

-        ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA,

-        ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE,

-        PROVOĐENJE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

 

 

 

A) POMETANJE, ČIŠĆENJE I PRANJE GRADA

SVAKODNEVNO:  7 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE, ELEKTROKOLICA I AUTO ZA PRANJE GRADA

 

2       radnika na uličnim strojnim čistilicama

4       radnika za ručno pometanje ulica

0,5    radnika na elektrokolicima

0,5    radnika za pranje grada

 

1. ZONA: Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

- Mala električna strojna čistilica – jedan radnik cijelu godinu

 

2. ZONA: Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

- Velika strojna čistilica- jedan radnik cijelu godinu

 

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Spanjola.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palače Vukašinović do skretanja u Burak, Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

- ručno pometanje – jedan radnik cijelu godinu

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno, nedjeljom i praznokom od 01. svibnja do 31. listopada,

-jedan radnik 6 (šest) mjeseci

 

PRANJE GRADA svakodnevno u noćnim satima u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

- dva radnika 3 (tri) mjeseca

 

Potrebna sredstva:  7 radnika                         

Plaća ………………………………………………… 717.186,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 91.700,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 77.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 885.886,00 kn

 

 

 

B) ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA B.l.) ZELENE POVRŠINE

SVAKODNEVNO: 5 RADNIKA 1 AUTOMOBIL

 

Održavanje svih javnih zelenih površina i gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja.

Pored toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri.

 

Potrebna sredstva:  5 radnika

Plaća: ………………………………………………. 501.036,00 kn

Mater. Troš. ………………………………………. 37.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 55.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 593.536,00 kn

 

B.2.) OSTALE JAVNE POVRŠINE

SVAKODNEVNO:   1 RADNIK

 

Iskustvom iz dosadašnjih aktivnosti u servisiranju Grada, ukazala se nužna potreba za zapošljavanjem jednog kvalificiranog radnika za održavanje na javnim površinama, kako u gradu Hvaru, tako i u prigradskim naseljima. U navedeno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

-        održavanje i bojanje klupa,

-        održavanje i bojanje oštećenih košarica ,pepeljara i dr.,

-        održavanje i popravci raznih oštećenja na javnim površinama grada

-        održavanje dječjih i sportskih igrališta,

-        održavanje rukohvata i ograda,

-        održavanje turističke signalizacije

-        po potrebi i prema mogućnostima obavlja razne intervencije u i na objektima u vlasništvu grada Hvara

 

Potrebna sredstva:  1 radnik                         

Plaća: ………………………………………………. 110.848,00 kn

Mat.troškovi ………………………………………. 51.500,00 kn

Nemat. i rež.tr. …………………………………… 11.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 173.348,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBALNOG POJASA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište) Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, svakim danom, nedjeljom i praznikom održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. KOŠEVE NA OBALNOM POJASU prazni dva – tri puta dnevno, jedan radnik s elektro-kolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 195.096,00 kn

Mat. Toškovi ……………………………………… 13.000,00 kn

Nemat. i rež. tr. ………………………………….. 27.750,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 230.096,00 kn

 

D) ODVOZ OTPADA SA PAKLENIH OTOKA

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I BRODICA

 

Predviđa se jednog voditelja brodice, te dva radnika (po 6 mjeseci) i brodicu, za odvoz otpada sa područja Paklenih otoka.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. svibnja do 31. listopada, ukupno šest mjeseci. Voditlj brodice će tijekom zimskog perioda, kada brodica nije u eksploataciji voditi brigu o redovnom servisiranju i održavanju brodice i pogonskih motora. U ostalo vrijeme bit će dodjeljen kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povećava obim posla.

 

Potrebna sredstva:   2 radnika

Plaće ………………………………………………… 217.260,00 kn

Mat. Troškovi ……………………………………. 68.000,00 kn

Nemat i rež. tr. …………………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 307.260,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

SVAKODNEVNO: 2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva: 2 radnika

Plaće ………………………………………………… 208.395,00 kn

Mat. Troškovi ……………………………………. 78.000,00 kn

Nemat. i rež. Troš. ……………………………… 22.000,00 kn

Ukupno: ………………………………………….. 308.395,00 kn

 

F) PROVOĐENJE USLUGE SUSTAVNE AKCIJE D.D.D.

 

Sukladno Planu Zavoda za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske na području jedinice lokalne samouprave Grada Hvara planirane su slijedeće D.D.D. aktivnosti:

A) DEZINSEKCIJA

-   larvicidna komarci                                        9 x godišnje

-   adulticidna komarci                                      5 x godišnje

-   muhe                                                            3 x godišnje

B) DERATIZACIJA

-   javne površine                                              2 x godišnje

-   Pakleni otoci                                                 2 x godišnje

C) BOROV PRELAC

- borova šuma (3 ha)                                      1 x godišnje

 

Planirana sredstva za navedene aktivnosti, u prethodnim godinama iznosile su, ovisno o ponudama izvođača, cea. 170.000,00 kuna, međutim za 2017. godinu planirana je još dodatno i deratizacija Paklenih otoka, koja će povećati ukupan iznos troškova. Prema dosadašnjim pokazateljima možemo pretpostaviti da bi ukupna cijena D.D.D. za 2017 godinu mogla iznositi cea. 230.000,00 kuna.

 

G) ZAKLJUČAK

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

-   2 radna odijela godišnje      2 x 350 ……….. 700,00 kn

-   1 par cipela ………………………………………….. 400,00 kn

-   1 kišna kabanica ………………………………….. 200,00 kn

-   1 gumene čizme ……………………………………. 100,00 kn

-   4 para rukavica godišnje………………………. 100,00 kn

1.500,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI 1.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA

- 4        NKV RADNIKA POMETAČA

- 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        KV ELEKTRIČAR

- 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

- 5        VRTLARA

- 1        VODITELJ BRODICE

- 2        NKV RADNIKA NA BRODICI (6 mjeseci)

- 1,5     VOZAČA ELEKTROKOLICA

- 3        NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca)

- 2        RADNIKA ZA PRANJE GRADA (3 mjeseca)

- 1        KV RADNIK NA ODRŽAVANJU OSTALIH JAVNIH POVRŠINA

 

SVEUKUPNO 19 RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

A)

 1. Metle         40 kom x 30,00 Kn                 1.200,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Gradu        25.000,00 kn
 3. Gorivo i mazivo za veliki strojni pometač i potrošena struja za mali strojni pometač     55.000,00 kn

B1)

 1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu pilu 10.000,00 kn
 2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva, sjemena i sl.   20.000,00 kn

B2)

 1. Materijal za održavanje javnih površina  50.000,00 kn

C)

1. Plastične vreće za koševe na obalnom pojasu

10.000,00 kn

D)

 1. Gorivo i mazivo za brodicu                     60.000,00 kn
 2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima

5.000,00 kn

E)

 1. Gorivo za automobil za električara          10.000,00 kn
 2. Materijal za javnu rasvjetu                       65.000,00 kn

UKUPNO:                                                 311.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

- prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi

11.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2017. GODINU

 

UKUPNO:                                              2.728.521,00 kn

PDV   25%:                                               682.130,25 kn

SVEUKUPNO:                                     3.410.651,25 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine”, broj: 86/12 i 143/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09.,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU

GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara, a pripadaju Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: naknada).

Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

 

Članak 2.

 

Ovaj Program se donosi za 2017.godinu.

 

Članak 3.

 

Planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna namjenski će se koristit za financiranje geodetsko-katastarskih usluga.

 

Članak 4.

 

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Ovaj program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 400-01/16-01/20

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 26. Zakona o vodama („Narodne novine”, broj: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj 8.12.2016. godine, donijelo je:

 

ODLUKU

o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara

za 2017. g.

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se iznos i namjena kapitalne pomoći potrebne za gradnju objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.

 

Članak 2.

 

Financiranje gradnje vrši se putem kapitalnih pomoći iz proračuna Grada Hvara prema Odvodnji Hvar d.o.o. – pružatelju usluga javne odvodnje na području Grada Hvara.

 

PROGRAM IZGRADNJE I PREDVIĐENA SREDSTVA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje objekata vodnih građevina odvodnje – kapitalna pomoć Odvodnji Hvar d.o.o.:

Izgradnja fekalne i oborinske odvodnje od Ograda do mora – 3. faza   575.000,00 kn

Sanacija i rekonstrukcija objekata fekalne i oborinske odvodnje Grada Hvara (Ul. Nikice Kolumbića, Ul. Pavla Rossa, Ul. Ivana Božitkovića i druge lokacije) …………………………………………………………. 400.000,00 kn

Zamjena cijevi i šahti glavnog kolektora fekalne odvodnje na dijelu Šetališta Antuna Tomislava Petrića

…………………………………………………………. 250.000,00 kn

Sanacija oborinskih i bujičnih kanala na poljoprivrednim površinama 70.000,00 kn

1 od 2

Nadzori nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata oborinske i fekalne odvodnje              50.000,00 kn

Izrada tehničke dokumentacije za projekte izgradnje i rekonstrukcije fekalne i oborinske odvodnje

…………………………………………………………. 200.000,00 kn

UKUPNO………………………………………. 1.545.000,00 kn

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 325-01/16-01/30

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8.12.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 28. stavka 1. točke 1. i 2. i članka 31. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj: 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 I 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 9. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara

 

Članak 1.

Trgovačkom društvu „Komunalno Hvar” d.o.o., Vlade Stošića 7, 21450 Hvar, OIB: 85724396887 dodjeljuje se obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada.

 

Članak 2.

 

Trgovačko društvo „Komunalno Hvar” d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti obavljati će odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, plastike, stakla, tekstila, metala i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

 

Članak 3.

 

Javna Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika od pojedinih korisnika na mjestu nastanka, prijevoz te odlaganje na odlagalište „Stanišće”.

 

Članak 4.

 

Područje pružanja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je

područje Grada Hvara.

 

Članak 5.

 

Odluku o načinu pružanja usluge koje su predmet ove Odluke Gradsko vijeće Grada Hvara donijet će u zakonskom roku, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 363-01/16-01/106

Urbroj: 2128/01-02-16-02

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 24,28 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke SDP-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost (PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije SDP-a Hvar prije 31. prosinca 2019. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća zakupnik.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-11

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („NN”, broj: 125/11) i članka 3.stavak 3. i 4. u svezi sa člankom 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 09. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi sadašnjem korisniku Gradskoj organizaciji Hrvatske demokratske zajednice Hvar iz Hvara, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na drugom katu Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 27,90 m2.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti političke stranke HDZ-a.

 

Članak 3.

 

Zakupnina za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke iznosi 10,00 kuna po m2 mjesečno plus porez na dodanu vrijednost ( PDV).

 

Članak 4.

 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vrijeme sadašnjem korisniku i to od sklapanja ugovora o zakupu do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Gradske organizacije HDZ-a Hvar prije 31. prosinca 2019. godine, zakupnik je dužan osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća zakupnik.

 

Članak 5.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluku, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza prema jedinici lokalne (područne) regionalne samouprave i državnom proračunu, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i potvrde Grada Hvara i tvrtki u vlasništvu Grada o podmirenim obvezama, zadužnicu na iznos zakupnine i troškova ovjerenu od javnog bilježnika.

Nakon ispunjenja obveza iz prethodnog stavka sklopiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/14-01/13

URBROJ: 2128-01-02-14-12

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11, 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj 09. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar, čiji je prijedlog utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 601-01/16-01/08

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 08. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09,1/11, 2/11-pročišćeni tekst,6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 24. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» za pedagoško-radnu godinu 2015/2016.

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Izvješće o radu za pedagoško-radnu godinu 2015/2016., ustanove Dječji vrtić «Vanđela Božitković» iz Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 601-01/16-01/06

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 8. prosinca 2016.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

                Na osnovi članka 46. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08,136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada IIvara», br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara donosi

 

ODLUKU

o prenamjeni proračunskih sredstava

 

Prenamjena se vrši u okviru Razdjela:001, Glave:00101, Programa 1010 i to:

Iz K projekt: K1010 03 – Kupnja zemljišta za opće namjene. Sa Podskupine: 411 – Prirodna bogatstva

prenosi se iznos od =3.250,00 kuna

                Slovima: (tri tisuće dvjesto pedeset kuna)

Na K projekt: K 1010 02 – Planovi i projekti prostornog uređenja, Podskupinu: 426 – Nematerijalna proizvedena imovina

Za namjenu: Plaćanje dijela računa (okončane situacije)JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb – za izradu izmjena i dopuna UPU Brusje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/16-01/22

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 13. prosinca 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o cijeni ulaznica u Gradsku tvrđavu „Španjolu” (Forticu)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se cijena ulaznica za posjetitelje Gradske tvrđave „Španjole” (Fortice) u iznosi od 40,00 kuna s uključenim PDV-om (Slovima: četrdeset kuna).

Djeci do 7 godina ulaz je besplatan, a mladima od 7 do 16 godina naplaćuje se 50% cijene tj. 20,00 kuna.

Za agencijske grupe iznad 10 osoba kojima se naplata vrši putem vouchera na cijenu ulaznice od 40,00 kuna odobrit će se popust od 10%, a vodičima grupa ulaz je besplatan.

 

Članak 2.

Naplatu ulaza će vršiti djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara ili studenti i učenici za koje Grad Hvar ima sklopljen Ugovor sa Studentskim (učeničkim) servisom. Naplata se vrši isključivo u kunama.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Hvara, objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Hvara, a primjenjivat će se od 0l.01.2017.godine.

 

Članak 4.

 

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti „Odluka o utvrđivanju cijene ulaznice i naplate ulaska u Gradsku tvrđavu Španjolu – Forticu” od 15. vibnja 2014. god. („Službeni glasnik grada Hvara“ br. 4/14).

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 334-01/16-01/09

URBROJ: 2128/01-01/1-16-01

Hvar, 11. studeni 2016. god.

GRADONAČELNIK:

                               Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu Gradonačelnik Grada Hvara dana 1. prosinca 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći (Božićnice)

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu novčanu pomoć (Božićnicu) u iznosu od 200,00 kuna (Slovima: dvjesto kuna) osobama sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (Naselja: Hvar, Brusje, V.Grablje, M.Grablje, Milna, Zaraće, Sv.Nedjelja i Jagodna) i to:

 1. Svim osobama sa područja Grada Hvara starijim od 65 godina, te
 2. Umirovljenicima (korisnicima mirovine) kojima mirovina ne prelazi 2.500,00 kuna mjesečno.

Pravo na isplatu može se ostvariti samo po jednom gore navedenom osnovu, a ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba.

 

Članak 2.

 

Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu sa računa 372 (pozicija 138 Plana) Programa 1022 – Socijalna skrb, Aktivnost A1022 01 Pomoći građanima i kućanstvima.

 

Članak 3.

 

Za ostvarivanje prava iz članka 1. ove Odluke potrebno je kao dokaz donijeti jedan od slijedećih dokumenata:

 1. Osobe starije od 65. godina – fotokopiju osobne iskaznice, te original na uvid, ili potvrdu PU o stalnom mjestu prebivanja na području Grada Hvara.
 2. Umirovljenici (korisnici mirovina) sa mirovinom do 2.500,00 kn – odrezak od mirovine ne stariji od 3 mjeseca.

 

Članak 4.

 

Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara (Dolac – Zgrada Policije – istočni ulaz – na adresi: Ive Miličića 7), sve radne dane, u periodu od 05. prosinca do 29. prosinca 2016. godine u vremenu od 08,30 do 14,30 sati (s tim da je pauza od 11,00 do 11,30 sati).

Osobe koje u navedenom periodu ne predignu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.

 

REBUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradonačelnik

 

Klasa: 500-01/16-01/66

Urbroj: 2128/01-01/1-16-1

Hvar, 1. prosinca 2016. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 1. Proračun Grada Hvara za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu……………………………………… 321
 2. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2017. godinu……………………………………………………….. 347
 3. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2017. godinu…………………………………………………………………… 350
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2017. godinu………………………………………………………. 352
 5. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2017. godinu………………………………………………………. 354
 6. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2017. godinu…………………………… 354
 7. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 355
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 357
 9. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete i provođenja sustavne akcije DDD za 2017. godinu            360
 10. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 362
 11. Odluka o kapitalnoj pomoći za gradnju komunalnih vodnih građevina odvodnje na području Grada Hvara 363
 12. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara……………………………………………………………………………………………………………….. 363
 13. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 364
 14. Odluka o ponudi za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Palači Vukašinović………………… 364
 15. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 365
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković” Hvar za pedagoško-radnu godinu 2015/2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 365

 

GRADONAČELNIK:

 1. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2017. godinu………………………. 366
 2. Odluka o prenamjeni proračunskih sredstava………………………………………………………………………………… 391
 3. Odluka o cijeni ulaznica u gradsku tvrđavu „Španjola” (Fortica)……………………………………………………… 391
 4. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći (Božićnice)………………………………………………………………. 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus