Službeni glasnik – br. 09 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 9.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 30. rujna 2013. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

                Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 2~. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar

 

Članak l.

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02­13-02 od 26. kolovoza 2013. godine.

 

Članak 2.

 

Sukladno navedenom u članku 1. ove Odluke, ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da donese Odluku o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar- javnim nadmetanjem (licitacijom) klasa: 372-03/13­-01/10 urbroj: 2128-10-01/1-13-04 od 29. kolovoza 2013. godine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

Obrazloženje:

 

Gradsko vijeće Grada Hvara na 04. sjednici održanoj 26. kolovoza 2013. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-02 i to za poslovni prostor broj l., 2. i 3.

Sukladno cit. Odluci Gradskog vijeća Grada Hvara Gradonačelnik je raspisao Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom) KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-04 od 29. kolovoza 2013. godine, objavljen na oglasnoj ploči Grada i na web stranici Grada www.hvar.hr ,u periodu od 29. kolovoza do 16. rujna 2013.godine.

Na raspisani Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom) KLASA: 372-03/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-04 od 29. kolovoza 2013. godine, zakupnik poslovnog prostora broj l. PTO «PUPO» vlasnik Bert Barišić iz Hvara zastupan po Jurici Domančiću, odvjetniku iz Hvara, izjavio je prigovor zaprimljen u pisarnici Grada 16. rujna 2013. godine.

U cit. prigovoru ističe se pored ostalog da objavljivanjem Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom), Grad Hvar kao zakupodavac postupio je protivno članku 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ). Cit. odredba Zakona nije dispozitivna, te je zakupodavac Grad Hvar dužan ponuditi sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora produženje odnosno sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, ukoliko zakupnik u potpunosti izvršava obveze iz ugovora. Kako bi se izbjegla moguća šteta za obje strane ugovora, predlaže se Gradu Hvaru da poništi javni natječaj ili isti prolongira za vrijeme u kojem bi stranke ugovora uskladile svoje interese, prava i obveze koje se temelje na zakonu, ugovoru i propisima Grada Hvara.

Na raspisani Javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar javnim nadmetanjem (licitacijom), zakupnik poslovnog prostora broj 2. Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, također je izjavio prigovor-pismo namjere od 13. rujna 2013., zaprimljen u pisarnici Grada 16. rujna 2013. g. U cit. prigovoru pored ostalog ističe se da je Grad Hvar kao zakupodavac postupio je protivno članku 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ). Grad Hvar kao zakupodavac je imao obvezu ponuditi Tisku t.d.d. kao sadašnjem zakupniku, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme, stoga je riješeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/10

URBROJ: 2128-01-02-13-06

Hvar, 27. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst), članka 6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 3. stavak 3. i 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga pzostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 27. rujna 2013, godine, donosi

 

ODLUKU

o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku

 

Članak 1.

 

Grad Hvar kao zakupodavac nudi dosadašnjim zakupnicima sklapanje novog ugovora o zakupu za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku, označena kao čest. zgr. 203 k.o. Hvar, kako slijedi:

1./  poslovni prostor broj: 1, površine 53,76 m2, zakupnik PTO «PUPO», vlasnik Bert Barišić iz Hvara,

2./  poslovni prostor broj: 2, površine 27,44 m2, zakupnik Tisak trgovačko d.d. iz Zagreba, Slavomska avenija 11 a,

3./  poslovni prostor broj: 3, površine 29,28 m2, zakupnik Burak d.o.o. iz Hvara, na određeno vrijeme i to od 01. listopada 2013. godine do 01. listopada 2014. godine, pod istim uvjetima kao do sada, uz podmirenje dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička i pravna osoba pridržava rokova plaćanja, uz dostavu sredstva osiguranja plaćanja-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos zakupnine i troškova, ovjerenu od javnog bilježnika.

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Određuje se rok od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, za prihvat ponude i podmirenje dospjelih obveza, te dostavu potvrde Porezne uprave o podmirenim obvezama i zadužnice iz članka 1. ove Odluke Gradu Hvaru, a radi sklapanja ugovora o zakupu, u protivnom se neće sklopiti ugovor sa dosadašnjim zakupnikom, već se pokrenuti postupak dodjele poslovnog prostora putem javnog natječaja.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom obj ave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/18

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 27. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 33/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11­pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj dana 27. rujna 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/13) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u točci 6.3.Ostale naknade u naravi, stavak 2. mijenja se i glasi:

„- financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju osnovnu školu”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA:500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13-03

Hvar, 27. rujna 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA:

 

  1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203 k.o. Hvar…………………………………………………………………………………………………………………………… 249
  2. Odluka o ponudi sklapanja novog ugovora o zakupu na odredeno vrijeme za poslovne prostore broj: 1., 2. i 3. u Fontiku………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 250
  3. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………… 250

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA:

 

  1. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu 251

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus