Službeni glasnik – br. 08 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 8.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 23. rujna 2013. godine                                    plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

         Na osnovi članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine,            d o n o s i

 

 

 

P O L U G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2013. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

 

Članak 2.

            Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2013.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

 

 

Klasa: 400-01/13-01/10
Urbroj: 2128/01-02-13-10

Hvar, 20.09. 2013. godine

 

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Marko Jeličić,dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR                                                                      Matični broj: 02541122

Adresa:  21450 HVAR                                                                      Šifra djelatnosti: 8411

Žiro-račun: 2500009-1815300001                                                     OIB: 01250166084

 

 

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 01-06 2013.GODINU                                                                  

 

PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 102,55%, ostvarenje po skupinama je:

-          Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 106,74%  što je u skladu sa planom.

-          Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 119,78% zbog primljene pomoći iz državnog proračuna za HLJP, a planirano je da će biti izvršeno u II polugodištu.

-          Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 98,16% što je u skladu sa planom.

-          Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 87,74%. Manje ostvarenje je većine prihoda u ovoj skupini.

-          Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 113,48% zbog većih prihoda od ulazaka u „Forticu“.

-          Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) sa ostvareni sa 784,6%, ova skupina prihoda je neznatna u apsolutnim iznosima, a veliki je indeks zbog nekoliko pogrešnih doznaka u Gradski proračun.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 44,19% iz razloga jer nije realizirana naplata prodanog zemljišta.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 102,37%, što je sukladno planu za ovo razdoblje.

 

 

 

RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 83,33%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je:

-          Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 98,19% što je u skladu sa planom.

-          Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 73,07%, manje izvršenje je kod svih pojedinačnih rashoda, zbog nepostojanja Proračuna i nemogućnosti realizacije određenih izdataka.

-          Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 89,56% i u skladu su sa planom.

-          Subvencije (skupina 35) nisu izvršene.

-          Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 78,60%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program i nastojalo se pripomoći svim ugroženim socijalnim skupinama građana sukladno primljenim zahtjevima i ugovornim obvezama.

-          Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 82,26%, manje izvršenje je zbog nepostojana određenih programa.

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 49,31%, neizvršenje ovih rashoda je vezano za nepostojane programa koje donosi Gradsko vijeće s obzirom da Gradskog vijeća nije bilo.
 2. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 98,02% a u skladu su sa otplatnim planom.
 3. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 80,39% u odnosu na plan.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 78,58%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Opće usluge i za nabavu opreme za poslovanje zbog manjih ugovornih obveza.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 97,09%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a ostvareni su sukladno planu.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 100,91%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje prekoračenje plana odnosi se na realizaciju ugovorene izrade plana zaštite i spašavanja.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 89,56%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih-uredskih prostora, a izvršeni su uglavnom sukladno planu.
 5. Program: 1005 nije izvršen. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 66,92%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Znatno je manja realizacija zbog nemogućnost značajnijih ulaganja tj. nepostojanja GV.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 59,13%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 17,68%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, te na geodetsko-katastarske poslove. Rashodi su manji jer s kasni sa završetkom ugovorenih poslova, dok kupnje zemljišta nije ni bilo.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 91,39%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je u skladu sa planom.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 86,01%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je sukladna planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 90,28%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom.
 12. Program: 1012 nije realiziran, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Nije bilo realizacije zbog nerealizacije ugovornih poslova.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 85,97%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Nisu realizirani svi poslovi planirani na uređenju muleta.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 59,84%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga i planirane donacije.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 74,64%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 36,85%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 90%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Izvršenje je sukladno planu.
 18. Program: 1018 nije izvršen, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama nije bilo jer nije funkcioniralo Gradsko vijeće, a potpore ostalim udrugama nisu vršene.
 19. Program: 1019 nije izvršen, a niti planiran.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 80,09%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći, a stipendije u izvršene sukladno ugovorima o stipendiranju.

 

 1. Glava: 00102

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 99,37%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa je u skladu sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.     Program: 1001 je izvršen sa 95,28%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog

proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

 

NAPOMENA: Izvršenje dijela rashoda nije mogao biti realiziran zbog ograničenja vezanih za nepostojanje Proračuna za 2013.godinu, kao i zbog predizbornog razdoblja i ograničenja navedenih u Zakonu o postupku primopredaje vlasti.

 

 

Hvar, 04. rujna 2013.god.

 

 

 

 

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste, v.r.

 

 

 

 

Na temelju članka 2. i 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/93, 2/95, 2/97, 2/02, 5/05 i 5/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09,7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 5. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

 

Magdi Vučetić, iz Hvara, dodjeljuje se plaketa Grada Hvara u obliku zlatne plakete i uvjerenja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 060-01/13-01/ 02

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 20.rujna 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) te članka 7. st. 3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 11/10) Gradsko vijeće Grada Hvara na 5. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013.godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GR.ADA HVARA

 

Članak l.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta.

Za 2013/2014. školsku godinu odobravaju se 2 učeničke i 5 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2013. do 30. lipnja 2014. godine. Sukladno čl. 12 Pravilnika, Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije, a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00 mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenja, a objaviti će se u ” Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 602-04/13-01/03

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 4. stavak 2., a u svezi sa člankom 7. stavak 1. alineja 5. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10 i 9/11), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici od 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine izravnom pogodbom

 

Članak 1.

 

Zahtjev Stjepana Dulčića pok. Petra iz Hvara postavljen je u dva dijela:

-   Prvi dio kojim traži kupnju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar a radi ishođenja rješenja o izvedenom stanju, odnosno radi ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na čest. zem. 2002/31 k. o. Hvar i dijelu čest. zem. 2002/58 k: o. Hvar, u tom dijelu zahtjevu se u d o v o l j a v a i odobrava prodaja dijela čest. zem. 2002/58 za 22/1218 dijela.

-   Drugi dio kojim traži otkup zemljišta čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar za izgradnju dva parking mjesta, o d b i j a s e, kao neutemeljen.

 

Članak 2.

 

                Cijena nekretnine označene kao čest. zem 2002/58 k. o. Hvar, u dijelu za 22/1218, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina Grada Hvara, kao tržišna cijena odreduje se u iznosu od 300 EUR/m2, odnosno ukupna cijena za površinu od 22m2 iznosi 6.600 EUR.

 

Članak 3.

 

Sukladno ovoj Odluci Grad Hvar, kao prodavatelj i Stjepan Dulčić iz Hvara, kao kupac sklopit će kupoprodajni ugovor za čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar i to za udio od 22/1218 dijela.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

Obrazloženje

 

Stjepan Dulčić iz Hvara podnio je molbu Gradskom vijeću Grada Hvara koja se odnosi na dva zahtjeva:

1.   Kojim traži dodjelu dijela zemljišta oznake čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar površine 22 m2, koja graniči sa parcelom 2002/31 k. o. Hvar u njegovom vlasništvu, a radi legalizacije izgrađene građevine.

Zahtjevu je priloženo Rješenje SDŽ, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, klasa: UP/I-361-02/12-06/182, ur. broj: 2181/1-11-01/02-12-2 od 12. listopada 2012. g.

Citiranim Rješenjem odbijen je zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju po zahtjevu investitora Stjepana Dulčića radi legalizacije nezakonito izgrađene stambene zgrade sa pripadajućim pomoćnim objektima na čest. zem. 2002/31 i dijelu čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar.

U obrazloženju Rješenja stoji da je isključena mogućnost ozakonjenja predmetne nezakonito izgrađene zgrade dok se ne uklone predmetni nedostaci ili dok investitor ne ostvari pravo gradnje na čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar.

Člankom 128. stavak 1. podstavak 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja zemljište koje čini građevnu česticu građevine za stalno stanovanje izgrađene bez građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, ako je građevina izgrađena u skladu s prostornim planom i ako se vlasnik građevine obveže da će ishoditi rješenje o uvjetima građenja, odnosno drugi odgovarajući akt u roku od godine dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora za ovo zemljište.

Temeljem citirane odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji utvrđeno je da nema prepreke da se udovolji postavljenoj zamolbi kako je to određeno člankom 1. stavak 1., alineja 1. ove Odluke.

2.   Drugi zahtjev se odnosi na otkup dijela čest. zem. 2002/58 k. o. Hvar za izgradnju dva parkirališna mjesta od strane Stjepana Dulčića.

Kako je člankom 7. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama propisano u kojim se slučajevima mogu otuđiti nekretnine izravnom pogodbom, to se slijedom ove odredbe nije moglo udovoljiti postavljenom zahtjevu pa je odlučeno kao u članku 1. stavak 1. alineja 2. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 940-01/12-0 /108

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 20. rujna 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O OTKUPU ZEMLJIŠTA

 

Članak 1.

 

Ponuda Vinke Kovačević Gradu Hvaru za otkup zemljišta označenog kao čest. zem. 3773/23 k. o. Hvar, površine 3.993 m2, uknjižene kao pašnjak, na predjelu „Pais” u Hvaru, prihvaća se.­

 

Članak 2.

 

Cijena čest. zem. 3773/23 k. o. Hvar, na prijedlog Povjerenstva za procjenu nekretnina, utvrđuje se u iznosu od 30 EUR/m2, odnosno ukupna cijena u iznosu od 119.790 EUR.

 

Članak 3.

 

                Sukladno ovoj Odluci kojom je odobrena kupnja čest. zem. 3773/23 k. o. Hvar, Grad Hvar, kao kupač i Vinka Kovačević, kao prodavatelj, sklopit će kupoprodajni ugovor, kojim će se – između ostalog odrediti i način obročnog plaćanja.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE ­

Klasa: 940-01/13-01/24

Urbroj: 2128/01-02-13-2

Hvar, 20. rujna 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11), članka 5. stavak l. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju.zgrade čest. zgr. 28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade «ex Bonaparte» u Hvaru, Šćikovi bok, označena kao čest. zgr. 28 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine 11 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje djelatnosti:

-   trgovine na malo: prodaja suvenira, bižuterije,

-   mjenjačnica,

-   turistička agencija.

 

Članak 3.

 

Rok trajanja zakupa je do 31. prosinca 2014. godine, odnosno do donošenja pravomoćnog rješenja temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine («NN», broj: 92/96).

 

 

 

 

Članak 4.

 

Natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem – licitacijom. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ).

 

Članak 5.

 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka l. ove Odluke je 225,00 kuna po m2 mjesečno, (225 kn x 11 m2 = 2.475,00 kuna mjesečno), sukladno Odluci o dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara. Klasa: 372-03/13-01/05 urbroj: 2128-01-01/1-13-04 od 14. ožujka 2013. godine.

 

Članak 6.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Hvara i na web-stranici Grada Hvara. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/17

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 l, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 20 rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Gradskoj knjižnici i

čitaonici Hvar

 

Članak 1.

 

Gradskoj knjižnici i čitaonici Hvar dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor u istočnom dijelu prizemlja Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine cca 50 m2.

Sadašnji prostor Gradske knjižnice i čitaonice Hvar na katu i poslovna prostorija u prizemlju spojeni su stubištem.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka l. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Hvar.

 

Članak 3.

 

Poslovni prostor,iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se Knjižnici bez naknade, do iznalaženja trajnog smještaja na novoj primjerenijoj lokaciji.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća korisnik.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/12

URBROJ: 2128-01-02-13-05

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), čIanka 9. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, dana 24. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Glazbeno scenskom udruženju «Stella Maris Hvar»

 

Članak l.

 

Glazbeno scenskom udruženju «Stella Maris Hvar» iz Hvara dodjeljuje se na korištenje poslovni prostor u zapadnom dijelu prizemlja Palače Vukašinović, nekretnina označena kao čest. zgr. 311 k.o. Hvar, što u naravi predstavlja jednu poslovnu prostoriju površine cca 50 m2.

 

Članak 2.

 

Namjena poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je obavljanje registrirane djelatnosti Udruženja «Stella Maris Hvar».

 

Članak 3.

 

Poslovni prostor iz članka l. ove Odluke dodjeljuje se Udruženju bez naknade, do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko započnu radovi na obnovi i sanaciji Palače Vukašinović, te se ukaže potreba za iseljenjem Udruženja prije 31. prosinca 2016. godine, Udruženje je dužno osloboditi prostor od osoba i stvari, po prethodno dostavljenom pismenom zahtjevu za iseljenje od strane Grada Hvara.

Naknadu za korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi, kao i troškove struje, čistoće i drugo plaća Udruženje.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 372-01/13-01/04

URBROJ: 2128-01-02-13-04

­Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj : 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) u glavi IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA, u članku 78. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Pored redovnih, izvanrednih i tematskih sjednica Vijeća na kojima se raspravlja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća, održati će se svake godine i dvije svečane sjednice za Dan Državnosti i Dan Grada.«

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/35

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1 l, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o izradi pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

Članak 1.

 

Odbor za statut i poslovnik, temeljem ovlaštenja koja ima prema odredbi članka 30. stavak 2. alineja 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) određuje se za izradu pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/35

URBROJ: 2128-01-01/1-13-02

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09 , 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara, na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, d o n o s i

 

ZAKLJUČAK

o izradi pročišćenog teksta Statuta Grada Hvara

 

I.

 

Odbor za statut i poslovnik, temeljem ovlaštenja koja ima prema odredbi članka 30. stavak 2. alineja 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/9, 7/09, 4/10, 1/11, 2/11 i 6/13), određuje se za izradu pročišćenog teksta Statuta Grada Hvara.

Pročišćeni tekšt Statuta Grada Hvara ima se izraditi sukladno Odluci o izmjeni Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 6/13).

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/13-01/36

Urbroj: 2128/01-02-01

Hvar, 20. rujna 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave robe sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13 ) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM GRADA HVARA.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 370.000,00 kuna (slovima: tristosedamdeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/37

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, I 50/1 l,144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13 ) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

ENERGETSKA SANACIJA DJEČJEG VRTIĆA «VANĐELA BOŽITKOVIĆ» u Hvaru.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 500.000,00 kuna (slovima: petstotisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/38

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će poseban postupak javne nabave usluga iz dodatka II B sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Pružanje pravnih usluga.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 280.000,00 kuna (slovima: dvjestoosamdeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/39

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

ZAVRŠNI RADOVI U UNUTRAŠNJOSTI KATA ARSENALA- I faza.

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 250.000,00 kuna (slovima: dvjestopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/40

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Konstruktivna i građevinska preventivna zaštita spomenika kulture: kuće Zaninović i crkve sv. Ivana.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 250.000,00 kuna (slovima: dvjestopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/42

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Uređenje i sanacija poljskog puta «Spile».

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 180.000,00 kuna (slovima: stoosamdeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD IIVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/41

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Uređenje i popločenje šetnice pored plaže Mola u dužini od 50 m.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 150.000,00 kuna (slovima: stopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/43

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Izgradnja «zelenih otoka« na području Grada Hvara.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 250.000,00 kuna (slovima: dvjestopedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KI,ASA: 021-01/13-01/44

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Izgradnja cesta na području Ograde (OS 3)-zemljani radovi.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 275.000,00 kuna (slovima: dvjesto­sedamdesetpet tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/45

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-­pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

I.

 

Grad Hvar kao javni naručitelj provest će otvoreni postupak javne nabave radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi («Narodne novine», broj: 90/11 i 83/13) i Planu nabave za razdoblje od 01. kolovoza do 31. prosinca 2013. godine i to po predmetu nabave:

Uređenje sportskog igrališta Tenis u Hvaru.

 

II.

 

Procijenjena vrijednost radova iz predmeta nabave je 190.000,00 kuna (slovima: stodevedeset tisuća kuna).

 

III.

 

Sukladno članku 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, Gradonačelnik Grada Hvara donijet će Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika javne nabave koji pripremaju i provode postupak javne nabave.

 

IV.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/46

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara, („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 24.st.1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 5. sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 13. srpnja do 09. rujna 2013. godine

 

Prihvaća se Izvješće o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 13. srpnja do 09. rujna 2013. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 363-02/13-01/210

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 20. rujna 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (“NN”, broj: 105/97, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 24. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 7/13) i članak 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13) Gradsko vijeće Grada Hvara na 05. sjednici održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar

 

I.

 

NIKLA BARBARIĆ, prof., dipl. knjižničar iz Hvara, imenuje se ravnateljicom Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, na vrijeme od četiri godine.

 

II.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 112-01/13-01/06

URBROJ: 2128-01-02-13-04

Hvar, 20. rujna 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1-12-02 od 04. lipnja 2012. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. lipnja 2012. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji KUPALIŠTE

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelj prema raspisanom Javnom na ječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, Klasa: 363-02/12-01/174, Urbroj: 2128/01-01/1­12-02 od 04. lipnja 2012. godine, utvrđuju se:

Na lokaciji KUPALIŠTE

- prodajno mjesto broj RB-1

   Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” - Hvar, Ulica Tome Buzolića 17 s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.500,00 kn za rent a boat;

- prodajno mjesto broj RB-2

   Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” - Hvar, Ulica Tome Buzolića 17 s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.500,00 kn za rent a boat;

- prodajno mjesto broj RB-3

   Matko DOMANČIĆ, T.O. “MATKO BOATS” - Hvar, Ulica Tome Buzolića 17 s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.500,00 kn za rent a bdat.

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2014. godine.

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara, a objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-02/12-01/174

Urbroj: 2128/01-01/1-13-07

Hvar, 06. kolovoza. 2013. godine

GRADONAČELNIK:

Rino Budrović, dipl.ing., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu…………… 193
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu………………………………………. 213
 3. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara……………………………………………………………………………. 240
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara……………………………………………………………… 240
 5. Odluka o prodaji nekretnine izravnom pogodbom…………………………………………………………………………. 240
 6. Odluka o otkupu zemljišta………………………………………………………………………………………………………….. 241
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade čest. zgr.28 k.o. Hvar «ex Bonaparte»………………………………………………………………………………………………………………………………. 241
 8. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Gradskoj knjižnici i čitaonici Hvar………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 242
 9. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u prizemlju Palače Vukašinović Glazbeno scenskom udruženju «Stella Maris Hvar»……………………………………………………………………………………………………………………………………… 242
 10. Odluka o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………………………………………. 243
 11. Zaključak o izradi pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………….. 243
 12. Zaključak o izradi pročišćenog teksta Statuta Grada Hvara……………………………………………………………… 243
 13. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za opskrbu električnom energijom Grada Hvara…………. 243
 14. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za energetsku sanaciju Dječjeg vrtića «Vanđela Božitković» 244
 15. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za pružanje pravnih usluga………………………………………. 244
 16. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za završne radove u unutrašnjosti kata Arsenala…………. 244
 17. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za konstruktivnu i građevinsku preventivnu zaštitu spomenika kulture: kuće Zaninović i crkve sv. Ivana………………………………………………………………………………………………………… 245
 18. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za uređenje i sanaciju poljskog puta «Spile»………………. 245
 19. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za uređenje i popločenje šetnice pored plaže Mola………. 245
 20. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za izgradnju «zelenih otoka» na području Grada Hvara.. 246
 21. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za izgradnju cesta na području Ograde………………………. 246
 22. Zaključak o provođenju postupka javne nabave za uređenje sportskog igrališta Tenis…………………………. 246
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 13. srpnja do 09. rujna 2013.g……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 247
 24. Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar……………………………………………… 247

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine na lokaciji Kupalište…….. 247

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus