Službeni glasnik – br. 07/2016

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


 

 

SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

 GODINA XXIII.  BROJ 7.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 9. studenog 2016. godine                                plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

                Na temelju članaka 115. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj: 157/13. 152/14 i 99/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09. 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 07. studenoga 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

 

U Programu socijalne skrbi Grada Hvara za 2016.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 10/15) u glavi II. OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI, u tablici, mijenja se ukupan iznos te iznosi sredstava u točkama 4.,5.,7.,9. i 13. te sada iznose:

„4. Troškovi borbe protiv ovisnosti……….. 5.000,00 kuna

5. GD Crvenog križa Hvar………………… 225.000,00 kuna

7. Pomoći za novorođenu djecu……………. 80.000,00 kuna

9. Ostale naknade u naravi…………………… 50.000,00 kuna

13. Sufinanciranje cijene prijevoza………… 10.000.00 kuna

UKUPNO: ……………………………….. 1.155.000.00 kuna“

 

Članak 2.

 

Točka 7. se mijenja i sada glasi:

„7. Pomoći za novorođenu djecu – 3.000,00 kuna po novorođenom djetetu

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-      jedan od roditelja/posvojitelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno/posvojeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara;

-      da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do 1. godine života djeteta odnosno u roku od 1 godine od pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-      potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja/ posvojitelja i djeteta,

-      fotokopija rodnog lista djeteta odnosno rješenja o posvojenju djeteta.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/15-01/97

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09.), Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), te članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj  5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016.godinu

 

Članak 1.

               

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2015 i 3/2016) mijenja se članak 2. tako da izmijenjeni glasi:       

„GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 3001- knjižnična djelatnost

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračuna Grada Hvara za 2016. godinu predviđen je iznos od………………………….672.750,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 351.500,00 kuna, a od toga:

-  za plaće predviđen je iznos od 290.000,00 kuna,

-  za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 11.500,00 kuna,

-  za doprinose na plaće predviđen je iznos od 50.000,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 151.650,00 kuna, a od toga:

-  za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 17.000,00 kuna,

-  za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 22.000,00 kuna,

-  za rashode za usluge predviđen je iznos od: 100.500,00 kuna,

-  za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 12.150,00 kuna,

 

C) za financijske rashode predviđen je iznos od 3.500,00 kuna, za bankarske i usluge platnog prometa,

 

D) za tekuće donacije je iznos od 1.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 3001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

D) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 165.100,00 kuna, od čega se 26.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja,  za nabavku knjiga predviđen iznos od 125.000,00 kuna te za nabavu računalnih programa 8.000,00 kuna, te umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela iznos od 6.100,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„55. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2016. GODINI

Aktivnost A1018 01

 

U 2016. godini za realizaciju 55.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 636.000,00 kuna i to iz općih prihoda 206.000,00 kuna, od ulaznica 180.000,00 kuna, iz pomoći 130.000,00 kuna te iz donacija 120.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 6.000,00 kuna,

 

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 565.000,00 kuna,

 

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 65.000,00 kuna.“

Članak 3.

 

Članak 5. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE  I PRIREDBE

Aktivnost A1018 02

 

Za godinu 2016. godinu predviđen je iznos od 49.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično) i to za rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i ostale usluge.“

Članak 4.

 

Članak 6. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1018 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti, održavanje ljetnikovca, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište, za sanaciju crkve Sv. Marak, te za otkup spomeničke građe.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od..75.000,00 kn,

za tekuće održavanje ljetnikovca Hanibala Lucića iznos od…………………………………….. 20.000,00 kn.

Za kapitalnu donaciju za opremanje arhivskog spremišta predviđen je iznos od……….…..100.000,00 kn,

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos….…………………………………………..50.000,00 kn, te

za otkup spomeničke građe predviđen je iznos…….…………………………………..………50.000,00 kn.

Sve navedeno  u Proračunu Grada Hvara za 2016.godinu čine ukupan iznos od…….295.000,00 kn.“

 

Članak 5.

 

Članak 7. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1018 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.850.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 140.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 1.710.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne  te intelektualne i osobne usluge i ostale usluge- uređenje prostora).“

 

Članak 6.

 

Članak 8. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

 

„DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI ARSENAL SA FONTIKOM

Kapitalni projekt  K 1018 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal sa Fontikom u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 5.000.000,00 kuna i to iz vlastitih prihoda iznos od 400.000,00 kuna,  iz  očekivanih pomoći iznos od 1.500.000,00 kuna, iz spomeničke rente 100.000,00 kuna, te 3.000.000,00 iz viškova prethodnih godina (izdvojena sredstava od poreza na dohodak).“

Članak 7.

 

Članak 9. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„DODATNA ULAGANJA NA PALAČI  VUKAŠINOVIĆ

Kapitalni projekt K 1018 08

 

U Proračunu Grada Hvara za 2016 .godinu planiraju se sredstva za obnovu zgrade palače Vukašinović u iznosu od 620.000,00 kuna i to iz pomoći 120.000,00 kuna te 500.000,00 kuna iz viškova prethodne godine ( izdvojena sredstava od poreza na  dohodak ).“

 

Članak 8.

 

Članak 10. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1018 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu planiraju se sredstva za digitalizaciju kina Veneranda  (100.000,00 kuna) te 5.000,00 kuna za nabavku druge oprema za ostale spomenike kulture, odnosno ukupno 105.000,00 kuna.“

 

Članak 9.

 

Nakon članka 10. dodaje se članak 11. koji glasi:

„HVAR- TVRĐAVA KULTURE

Kapitalni projekt K 1018 09

U Proračunu Grada Hvara za 2016. g. godinu dodan je novi program koji se odnosi na ulaganja u u obnovu kulturne baštine i to: Tvrđave Fortice, Venerande i Galešnik temeljem aplikacije za dodjelu bespovratnih sredstava. Planirani iznos troškova iznosi 2.500.000,00 kuna a izvori sredstava su: 400.000,00 kuna iz općih prihoda, 100.000,00 iz vlastitih prihoda te 2.000.000,00 kuna iz kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU.“

 

Članak 10.

 

Članak 11. postaje članak 12. i izmijenjeni glasi:

„UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2016. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

12.327.750,00 kuna.“

 

Članak 11.

 

Ova  Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada  Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, i uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

 

KLASA:612-01/15-01/32

URBROJ: 2128/01-02-16-07

Hvar,  07. studeni 2016.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o sportu («Narodne novine«, br. 71/06 i 150/08-uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj: 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj: 26/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/2015) mijenja se članak 3. tako da izmijenjeni glasi:

 

„PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE SPORTSKIH TERENA

 

Aktivnost: A1017 01 – održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja sportskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2016.godinu predviđen je iznos od       130.000,00 kuna,

od čega se 10.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 120.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje sportskih terena.

 

Aktivnost: A1017 03 – Izgradnja sportskog centra

 

Za program izgradnje sportskog centra u 2016. godini predviđen je iznos od      250.000,00 kuna

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se tako da izmijenjeni glasi:

„Ukupna sredstva namijenjena sportu u Proračunu Grada Hvara za 2016. godinu iznose   1.380.000,00 kuna

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara«.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 620-01/15-01/12

URBROJ: 2128/01-02-16-05

Hvar, 7. studeni 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst, 82/04, 110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 08/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinu za Grad Hvar (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15 i 03/16)

 

Točka II – IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 1 ovog Programa

Za izgradnju predviđeno je:………………… 2.230.000.00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je: ………….. 205.000,00 kn

Ukupno je predviđeno:…………………… 2.435.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 905.000,00 kn

-   iz potpora Županije……………………………. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 770.000,00 kn

-   izostalih izvora………………………………….. 660.000,00 kn

 

Točka III – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA, mijenja se i glasi:

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 2 ovog Programa

Ukupno je predviđeno:…………………… 1.200.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa……… 300.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 300.000.00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 500.000.00 kn

 

Točka IV – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, mijenja se i glasi:

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa,

ukupno: ………………………………………… 1.160.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa …….. 445.000.00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 600.000.00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 115.000.00 kn

 

Točka V – IZGRADNJA GROBLJA, mijenja se i glasi:

Za izgradnju groblja……………………………… 250.000.00 kn

Za otkup zemljišta predviđeno je…………. 1.685.000,00 kn

Ukupno je predviđeno……………………. 1.935.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa…… 1.750.000.00 kn

-   izostalih izvora……………………………………. 61.000.00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………. 124.000.00 kn

 

Točka VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, mijenja se i glasi:

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara:

Ukupno je predviđeno………………………… 50.000,00 kn

 

Rok izgradnje je prosinac 2016. godine. Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-   iz ostalih izvora…………………………………… 50.000.00 kn

 

 

 

 

 

VII SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

 

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

Izgradnja nerazvrstanih cesta………………. 2.435.000,00 kn

Izgradnja javnih površina…………………… 1.200.000,00 kn

Izgradnja javne rasvjete……………………… 1.160.000,00 kn

Izgradnja groblja……………………………….. 1.935.000,00 kn

Izgradnja objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 50.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 6.780.000,00 kn

 

Članak 2.

 

Prilozi:

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2016. GODINU JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2016. GODINU JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2016. GODINU

Izmijenjeni su i sastavni su dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMA T1NSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/15-01/163

Urbroj: 2128/01-02-16-07

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 1            NERAZVRSTANE CESTE

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

                                                                                                                           Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Asfaltiranje raznih lokacija na području Grada Hvara                                                         470.000,00

                                                                                                                                                                                        587.500,00

Ograde Os3 (Ulica Marina Gazarovića) – Izgradnja prometnice                                         424.000,00

                                                                                                                                                                                        530.000,00

Izgradnja poljskog puta Spile, uz rekonstrukciju suhozida i izradu

drenažnog sustava – 4. faza                                                                                                 180.000,00

                                                                                                                                                                                        225.000,00

Tehnička dokumentacija za izgradnju cesta                                                                           50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00 

Izgradnja ceste na Paisu – spoj Ulice Lucije Rudan i Ulice Ive Roića – 1. faza                    160.000,00

                                                                                                                                                                                        200.000,00

Cesta Milna-Malo Grablje-Velo Grablje – Površinska obrada dvoslojnom

bitumenskom emulzijom, s pripremom zemljane podloge frezanjem                                  500.000,00

                                                                                                                                                                                        625.000,00

Otkup zemljišta za ceste                                                                                                      164.000,00

                                                                                                                                                                                        205.000,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       2.435.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 2            JAVNE POVRŠINE

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

                                                                                                                          Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Izgradnja i rekonstrukcija stubišta na raznim lokacijama na

području Grada Hvara                                                                                                          70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem I. faza                                                                                         220.000,00

                                                                                                                                                                                        275.000,00

Izgradnja javne površine na Vrisku, s boćarskim terenom, zelenom

površinom i parkiralištem II. faza                                                                                       180.000,00

                                                                                                                                                                                        225.000,00

Zaštitne ograde na raznim lokacijama                                                                                    70.000,00

                                                                                                                                                                                          87.500,00

Izrada skulpture “Ribič”                                                                                                        95.000,00

                                                                                                                                                                                        118.750,00

Dobava i postava opreme za teretanu na otvorenom                                                             45.000,00

                                                                                                                                                                                          56.250,00

Popločenje kamenom šetališta Antuna Tomislava Petrića                                                   240.000,00

                                                                                                                                                                                        300.000,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javnih površina                                                 40.000,00

                                                                                                                                                                                          50.000,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       1.200.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Hvar, studeni 2016.

 

Prilog br. 3            JAVNA RASVJETA

Prilog Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016.g.

 

PROGRAM GRADNJE KOM. INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

 

Iznos (kn bez PDV-a)         Iznos (kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada

temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama                                                                   300.000,00

                                                                                                                                                                                        375.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog

elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu                                                                     200.000,00

                                                                                                                                                                                        250.000,00

Dobava i ugradnja akcentne rasvjete hvarskog Mandrača                                                     56.000,00

                                                                                                                                                                                          70.000,00

Rasvjeta helidroma s daljinskim nadzorom                                                                           50.000,00

                                                                                                                                                                                          62.500,00

Mjere rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete                                                            322.000,00

                                                                                                                                                                                        402.500,00

                                                                                                                   Ukupno (kn) s PDV-om:                       1.160.000,00

 

 

                Na temelju članka 28. st.l. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 36/95, 109/95-uredba, 21/96-uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/1 1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7.11.2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

za Grad Hvar

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 10/15 i 3/16)

 

u točki II ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, mijenjaju se iznosi tako da sada glase:

 

- Održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa

 

Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova u iznosu od………… 2.110.000,00 kn

-   za nabavu opreme u iznosu od ……………. 836.390.00 kn

ukupno : ……………………………………….. 2.946.390,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade……………………….. 560.000,00 kn

-   iz pomoći…………………………………………. 920.000,00 kn

-   iz ostalih izvora………………………………. 1.430.000,00 kn

-   iz viškova prethodnih godina………………… 36.390,00 kn

 

- Održavanje javnih površina

 

Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 900.000,00 kn

-   za materijal u iznosu od……………………… 260.000,00 kn

ukupno …………………………………………  1.160.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade…………………….. 1.010.000,00 kn

-   izostalih izvora………………………………….. 150.000,00 kn

 

 

- Održavanje nerazvrstanih cesta

 

Predviđena sredstva:

-   za izvršenje radova/usluga u iznosu od…. 480.000.00 kn

-   za materijal u iznosu od …………………….. 100.000.00 kn

ukupno : ………………………………………….. 580.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade……………………….. 320.000,00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………. 260.000,00 kn

 

- Održavanje javne rasvjete

 

Predviđena sredstva:

-   usluga održavanja i materijal u iznosu od 420.000.00 kn

-   utrošak električne energije u iznosu od … 440.000.00 kn

ukupno : ………………………………………….. 860.000,00 kn

 

Izvori financiranja :

-   iz komunalne naknade……………………….. 860.000,00 kn

 

- Održavanje groblja

 

Predviđena sredstva:

-   održavanje groblja…………………………….. 110.000.00 kn

ukupno: …………………………………………… 110.000,00 kn

 

Izvori Financiranja :

-   iz komunalne naknade…………………………. 50.000,00 kn

-   iz ostalih izvora…………………………………… 60.000.00 kn

 

Članak 2.

 

Točka III SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA mijenja se i glasi:

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa temeljem procijenjenih troškova po pojedinim djelatnostima iznose:

1… održavanje čistoće javnih površina i obalnog pojasa 2.946.390,00 kn

2. . održavanje javnih površina…………… 1.160.000,00 kn

3. . održavanje nerazvrstanih cesta…………. 580.000,00 kn

4. . održavanje javne rasvjete…………………. 860.000,00 kn

5. . održavanje groblja …………………………  110.000,00 kn

Ukupno…………………………………………. 5.656.390,00 kn

 

IV     ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/15-01/164

Urbroj: 2128/01-02-16-07

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09 , 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plana razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara

do 2020. godine

 

Članak 1.

 

Donosi se Strategija razvoja Grada Hvara do 2020. godine, koju je izradio Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Trg J. F. Kennedvja 6, 10000 Zagreb i Plan razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine, koju je izradio UHY savjetovanje d.o.o., Hrvatske mornarice IH, 21 000 Split.

 

Članak 2.

 

Strategija razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plan razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine iz članka 1. je sastavni dio i prilog ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 020-01/15-01/08

Urbroj: 2128/01-02-16-23

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara (‘”Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst. 6/13 i 11/13) te članka 7. st.3. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 11/10) Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 07. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA STIPENDIJU GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspisuje se natječaj za Stipendiju Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Stipendije dodjeljuje Grad Hvar, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima i studentima s područja Grada Hvara koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Za 2016/2017. školsku godinu odobravaju se 3 učeničke i 6 studentskih stipendija za stipendiranje učenika i studenata Grada Hvara, od 01. rujna 2016. do 30. lipnja 2017. godine. Sukladno čl.12 Pravilnika. Gradonačelnik može donijeti Odluku da se jedna Stipendija dodijeli kandidatu koji u natječaju nije prikupio dovoljan broj bodova za dodjelu Stipendije a koji ima izuzetno težak socijalni status.

 

Članak 3.

 

Za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Grada Hvara visina Stipendije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju na višim i visokim učilištima 1.000,00 kuna mjesečno.

Za učenika ili studenta iz socijalno ugrožene obitelji, prema posebnoj odluci Gradonačelnika, visina Stipendije iznosi 1.600,00 mjesečno.

 

Članak 4.

 

Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Grada.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ” Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATLNSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

KLASA: 602-04/16-01/01

URBROJ: 2128/01-02-16-03

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), a sukladno Podatku o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, objavljenom od strane Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine”, broj: 59/10), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/04, 4/04, 1/05, 4/06, 6/06 i 7/10) članak 2. mijenja se, dijeli na članak 2. i 3. i glasi:

Za građane sa sadašnjim prebivalištem na području Grada Hvara, a ukupno dužim od petnaest godina (Uvjerenje o prebivalištu) i neriješenim stambenim pitanjem (izjava kod javnog bilježnika), koji gradnjom obiteljske kuće (ne odnosi se na izgradnju višestambene građevine, te na dogradnju i nadogradnju postojeće građevine), rješavaju svoje stambeno pitanje, odobrit će se na temelju zahtjeva djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa za 75% na prvih 600 m3 od ukupnog volumena obiteljske kuće, te na sljedećih 200 m3 ukupnog volumena za 50%, od iznosa iz članka 2. Na onaj dio ukupnog volumena građevine koji je preko 800 m3 obračunava se jedinična cijena sukladno članku 2. Odluke.

Za građane sa sadašnjim prebivalištem na području Grada Hvara, a ukupno dužim od petnaest godina (Uvjerenje o prebivalištu), odobrit će se na temelju zahtjeva djelomično oslobađanje komunalnog doprinosa za 50% na prvih 800 m3 ukupnog volumena građevine od iznosa iz članka 2. Na onaj dio obujma građevine koji je preko 800 m3 obračunava se jedinična cijena sukladno članku 2.Odluke.

 

Članak 2.

 

st. 1. Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/m3):

 

Zona

Naselja

Iznos kom. doprinosa

od toga po vrsti objekta

javne površine

nerazvrst. ceste

javna rasvjeta

groblja

I

zona

Hvar i Milna

138,00

46,00

57,00

23,00

12,00

II

zona

Zaraće (s Dubovicom), Sveta Nedjelja (s Jagodnom i Bojanić badom) i izgrađena priobalna područja (Bruške uvale, Pelegrin)

115,00

30,00

54,00

23,00

8,00

III

zona

Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje

77,00

23,00

34,00

20,00

 

 

                st. 2. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za obujam pomoćnog prostora (garaža, spremišta, kotlovnica, drvarnice i si.) u podrumu građevine, umanjuje se za 50% jedinične cijene, samo ako je podrum ukopani dio građevine sa sve četiri strane, a čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja ili suterena. Ukoliko dođe do prenamjene spomenutog prostora u stambeni ili poslovni, plaća se preostalih 50% jedinične cijene.

st. 3. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za poljoprivredne zgrade do 20 m2 i za gospodarske zgrade do 200 m2 izvan građevinskog područja komunalni doprinos obračunava se u iznosu od 30 kuna po metru kubnom ukupnog volumena građevine.

st. 4. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, za gospodarske zgrade, proizvodne djelatnosti unutar područja gospodarsko – proizvodne namjene, za to predviđeno Prostornim planom Grada Hvara, komunalni doprinos umanjuje se za 70% jedinične cijene po metru kubnom ukupnog volumena građevine, a za gospodarske zgrade, uslužne djelatnosti unutar područja gospodarsko – proizvodne namjene, za to predviđeno Prostornim planom Grada Hvara komunalni doprinos umanjuje se za 50% jedinične cijene po metru kubnom ukupnog volumena građevine.

 

Članak 3.

 

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/04, 4/04, 1/05, 4/06, 6/06 i 7/10).

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/10-01/74

Urbroj: 2128/01-02-16-03

Hvar, 07. studenog 2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03. 141/06, 38/09, 123/1 1 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine’- broj 23/04, 101/04. 39/06, 63/08, 125/10,102/11 i 83/12) i članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13. 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 7.11.2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u uvali Malo Zaraće

 

Članak 1.

 

Gradsko vijeće Grada Hvara (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Gradu Hvaru (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) u svrhu montaže stubišta za pješački pristup plaži u uvali Malo Zaraće u naselju Zaraće, sve sukladno glavnom projektu oznake 027-GP-2016 iz rujna 2016., izrađenog od strane Ureda ovlaštenog inženjera Dražen Colnago. Pojišanska 18. Split.

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se za posebnu upotrebu pomorskog dobra katastarske oznake k.č. 998 i 999. k.o. Grablje. u uvali Malo Zaraće u naselju Zaraće, topografske oznake „Punta Zubac mali”:

 

Članak 3.

 

Davatelj koncesije utvrđuje daje zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Hvar.

 

Članak 4.

 

Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju budući se u ovom slučaju radi o istovjetnoj pravnoj osobi davatelja koncesije i ovlaštenika koncesije, pa se na temelju navedenog ne sklapa ugovor o koncesiji, već ga zamjenjuje ova Odluka.

 

Članak 5.

 

Koncesija se daje za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vrijeme od 20 godina.

 

Članak 6.

 

Ovlaštenik koncesije dužan je izraditi potrebu projektnu dokumentaciju i ishoditi valjani akt temeljem kojeg će se izvesti radovi iz članaka 1. ove Odluke.

Članak 7.

 

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke, ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ..Službenom glasniku Grada Hvara”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 342-01/16-01/90

URBRO.1: 2128/01-02-16-02

Hvar, 7.11.2016.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»; broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 4. i 6. Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama (Službeni glasnik Grada Hvara 2/10) i članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09,7/09 , 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj 07. 11. 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o ukidanju javnog dobra u općoj uporabi

 

Članak 1.

 

Temeljem čl. 103. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ukida se status javnog dobra čest. zem. 4566/10 površine 77 m2 i 4566/11 k.o. također površine 77 m2 Hvar iz razloga što se više ne koristi u svrhu nerazvrstane ceste.

 

Članak 2.

 

Nalaže se imovinskopravnoj službi Grada Hvara ovu odluku dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Splitu, Stalnoj službi u Starom Gradu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 940-01/16-01/32

URBROJ: 2128/01-02-16-3

Hvar, 7. studenoga 2016.

 

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. i članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13) i članka 25. Statuta Grada Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13, 11/13 i 8/14), Gradsko vijeće Grada Hvara na 23. sjednici održanoj dana 7. studenog 2016. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 2/08) u daljnjem tekstu: „Odluka o izradi UPU-a”.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

 

Članak 2.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac je: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Statut Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj:5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13, 1 l/13), Izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/16) i ova Odluka.

 

RAZLOZI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 3.

 

 1. U čl. 100. Izmjena i dopuna PPUG Hvara propisuje se izrada urbanističkog plana uređenja za sve izdvojene zone ugostiteljsko turističke namjene, te poslovne i sportske namjene izvan naselja, te se pod br. 10. planira izrada UPU sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac.
 2. Odluka o provođenju izrade projekta idejnog arhitektonskog urbanističkog rješenja u sportkoj rekreacijskoj zoni Šamoreta dolac, donešena 19. studenog 2015.g. na Gradskom vijeću Grada Hvara (kl: 620-01/14-01/12; urbroj: 2128/01 -02-15-08)

 

OBUHVAT I NAMJENA UPU-a

 

Članak 4.

 

u. čl.57 a. Izmjena i dopuna PPUG Hvara definirana je veličina obuhvata i namjena:

Zona R2 Šamoreta dolac, površine 22,5 ha obuhvaća sadržaje sjeverno od Šamoreta dolca. Namjenjena je za sportsko-rekreacijski centar, koji sadrži otvorene i natkrivene sportske sadržaje (igrališta za nogomet, rukomet, odbojku, tenis i sl.). Za prateće sadržaje omogućava se gradnja zatvorenih i natkrivenih građevina površine maksimalno 10% od površine sportskih terena odnosno 2000 m2 BRP (prema strožem uvjetu), minimalno u 4 zasebne građevine. Minimalno 70% zatvorenih građevina treba biti namijenjeno pratećim sportskim sadržajima (svlačionice, spremišta, sanitarije itd.), a ostatak je namijenen ugostiteljskim sadržajima iz skupine restorani i barovi (osim noćnog kluba, noćnog bara i disko kluba). Maksimalna dopuštena visina izgradnje za prateće sadržaje je E=Po+P, odnosno V= 4 m, završno s ravnim ili kosim krovom. Postojeći sadržaji – rukometno igralište, šest teniskih terena i građevina s pratećim sadržajima zadržavaju se i planiraju za javno korištenje. Postojeći suhozidi na terenu se štite, održavaju i po potrebi obnavljaju.

UPU-a iz članka 3. izradit će se u tekstualnom i grafičkom dijelu za područje obuhvata plana, unutar granica određenih Odlukom o donošenju UPU-a.

 

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

Područje, koje je predmet obuhvata Izmjena i dopuna UPU-a planirano je izmjenama i dopunama PPUG-a kao građevinsko područje naselja, sportsko-rekreacijski centar oznake R2. Radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, a manjim dijelom je izgrađeno,na kojem se području nalaze šest teniskih terena rukometno otvoreno igralište i građevina sa pratećim sadržajima.

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

 

Članak 6.

 

Osnovni ciljevi UPU-a su izrada dokumentacije za izgradnju sportskog centra i geodetskog snimanja terena predviđenog za izgradnju sportskog centra ,na temelju Izmjena i dopuna PPUG Hvara (Sl. gl. 5/16), kako bi se izgradnjom sportskog centra poboljšali uvjeti za natjecanje sportskih klubova Grada Hvara, podigla kvaliteta života i unaprijedila turistička ponuda.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANU! POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 7.

 

Za potrebe izrade UPU-a stručne podloge (sociološko, demografsko, ekonomsko, ekološko, energetsko, graditeljsko, hortikulturno, estetsko i drugo obilježje) – nisu potrebne i neće se pribavljati, a planska rješenja će se temeljiti na Izmjenama i dopunama PPUG-a Hvara.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija vezana za rješenje zahvata koji su predmet ovog UPU-a, kao i druga dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i pravne osobe određene posebnim propisima.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI UPU-a

 

Članak 9.

 

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, od kojih će se zatražiti dostava zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu UPU „Šamoreta dolac”, koja temeljem tih propisa obvezno sudjeluju u izradi UPU „Šamoreta dolac” izdavanjem uvjeta i/ili posebnih mjera iz svog djelokruga:

 1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 ZAGREB
 2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB
 3. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 SPLIT
 4. URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI – Odjel za gospodarstvo Vukovarska 1, 21000 SPLIT (kao ured državne uprave u županiji nadležan za poljoprivredu)
 5. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 6. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb
 7. HRVATSKE VODE, VGO Split, Vukovarska 35, 21000 SPLIT
 8. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 9. MUP – POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 SPLIT
 10. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje -Split, Odjel za preventivne i planske poslove, Moliških Hrvata 1, 21000 SPLIT
 11. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova – Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/1, 21000 Split
 12. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje – Ispostava Hvar, 21450 Hvar
 13. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, 21000 Split
 14. ŽUPANIJSKA UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE, R. Boškovića 22, 21000 Split
 15. HRVATSKE CESTE D.O.O., Sektor za održavanje – Ispostava Split, Runera Boškovića 22, 21000 Split
 16. HAKOM., Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB
 17. HEP – OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (HEP ODS) D.O.O., DP ELEKTRODALMACIJA – SPLIT, POGON Hvar
 18. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA (HOPS) D.O.O., Prijenosno područje Split, Sektor za izgradnju i investicije – Odjel za izgradnju Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 SPLIT
 19. HVARSKI VODOVOD-HVAR D.O.O.,
 20. HRVATSKE ŠUME D.O.O., Uprava šuma – Podružnica Split, Šumarija Hvar,

 

Članak 10.

 

Javnopravnim tijelima iz članka 9. Nositelj izrade dostavit će ovu Odluku, s pozivom da mu u roku od 15 dana od dana dostave daju zahtjeve za izradu UPU-a .

Ukoliko navedena javnopravna tijela ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku, smatrat će se da ih nemaju.

 

PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO POJEDINffl NJEGOVIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 11.

 

Za izradu UPU-a utvrđuju se sljedeći rokovi:

1)     dostavljanje zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju: 30 dana;

2)     izrada Nacrta prijedloga: 30 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz članka 9. ove Odluke;

3)     javna rasprava će se provesti u trajanju od 30 dana;

4)     izrada Nacrta konačnog prijedloga: 30 dana od dana izrade Izvješća o javnoj raspravi, te utvrđivanje Konačnog prijedloga od strane Gradonačelnika;

5)     upućivanje Konačnog prijedloga Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti iz članka 108. Zakona;

6)     dostava izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 12.

 

Izradu UPU-a će financirati iz proračuna jedinice lokalne samouprave, temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/16-01/248

URBROJ: 2128/01-02-16-02

Hvar, 07.11.2016. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

                                                        Fabijan Vučetić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Izmjene i dopuna proračuna Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu………… 261
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu…………………………. 285
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu…………….. 285
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu……………… 287
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………… 287
 6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………… 289
 7. Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine i Plana razvojnih projekata 2016.-2020. Grad Hvar_ dodatak Strategije razvoja Grada Hvara do 2020. godine……………………………………………………………… 290
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara…………………………………………………………… 291
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu……………………………………………………….. 291
 10. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u uvali Malo Zaraće………………… 292
 11. Odluka o ukidanje statusa javnog dobra čest. zem. 4566/10 i 4566/11 k.o. Hvar…………………………….. 293
 12. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijske zone Šamoreta dolac…………………. 293

 

GRADONAČELNIK

 

 1. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2016. godinu 296

 „Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Davor Sarjanović, Jelsa

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus