Službeni glasnik – br. 06 / 2013

 pdf

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XX.  BROJ 6.                                         Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn -

Hvar, 1. kolovoza 2013. godine                                plaća se na račun broj : 2500009- 1815300001

 

 

                Na osnovi članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12), Pravilnika o  polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj: 24/13) te članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja  2013. Godine,  d o n o s i

 

G O D I Š NJ I    I Z V J E Š T A J

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2012. GODINU

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2012. godinu sadrži:

 

 1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu  novca i kapitala,
 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, te
 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

 

Članak 2.

 

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2012.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/13-01/10

Urbroj: 2128/01-02-13-05

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv:  GRAD HVAR

Adresa:  21450 HVAR

Žiro-račun: 2500009-1815300001

Matični broj: 02541122

Šifra djelatnosti: 8411

OIB: 01250166084

 

       OBRAZLOŽENJE

OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA 2012.GODINU                                                                  

 

I.                    PRIHODI  I  PRIMICI

 

 1. Prihodi poslovanja u odnosu na plan ostvareni su sa 78,46%, ostvarenje po skupinama je:

-   Porezni prihodi (skupina 61) su ostvareni sa 88,9% najviše zbog slabijeg ostvarenja poreza na dohodak koji je ostvaren sa 83,27% što je posljedica stagnacije plaća i opće gospodarske krize, isto tako je slabije ostvarenje poreza na promet nekretnina, ostali porezi su u skladu sa planom ili su ostvareni iznad plana.

-   Pomoći (skupina 63) su ostvareni sa 22,95% zbog neizvršenja obećanih potpora iz državnog i županijskog proračuna.

-   Prihod od imovine (skupina 64) su ostvareni sa 113,72% najvećim djelom zbog većih prihoda od spomeničke rente (indeks 163,99%) a vezano je za uplatu dugovanja po istoj osnovi od strane „Sunčanog Hvara“, ostali prihodi od imovine su u skladu sa planom ili su nešto manji od planiranih.

-   Prihodi od pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) su ostvareni sa 77,66%. Manje ostvarenje je najvećim dijelom uzrokovano planiranim a neostvarenim sufinanciranjem građana za izgradnju groblja (konto 65268), te znatno manjim ostvarenjem prihoda od komunalnog doprinosa (indeks 63,02%). Većina ostalih prihodi iz ove skupine je također ispod plana, dok je dio prihoda u skladu sa planom, što je vidljivo iz pregleda ostvarenja.

-   Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i donacije (skupina 66) ostvareni su sa 69,3% zbog izostanka planiranih donacija (podskupina 663) koje su ostvarene sa svega 14,38%, ostali prihodi iz ove skupine su također nešto slabije ostvareni.

-   Prihodi od kazni i ostali prihodi (skupina 68) sa ostvareni sa 52,89%, ova skupina prihoda je planirana i ostvarena u malim iznosima tako da ni odstupanja nisu značajna za ukupno ostvarenje prihoda.

 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na plan su ostvareni sa svega 9,6% iz razloga jer nije realizirana planirana prodaja zemljišta (skupina 71), a nešto manji su i prihodi vezani za otplate stanova (skupina 72) zbog kašnjenja uplata obveznika.
 2. Primici od zaduženja nisu planirani, a niti realizirani.
 3. Ukupni prihodi i primici su ostvareni sa 77,12%.

 

II.     RASHODI  I  IZDACI

 

 1. Rashodi poslovanja su izvršeni sa 79,99%  u odnosu na plan, izvršenje po skupinama je:

-   Rashodi za zaposlene (skupina 31) su izvršeni sa 92,94% što je uz manje odstupanje u skladu sa planom.

-   Materijalni rashodi (skupina 32) izvršeni su sa 81,18%, manje izvršenje je kod svih pojedinačnih rashoda jer sv vodilo računa o manje ostvarenoj prihodovnoj strani proračuna.

-   Financijski rashodi (skupina 34) su izvršeni sa 115,1% zbog neplaniranih negativnih tečajnih razlika koje su se morale evidentirati na kraju godine, a odnose se na oročena dolarska sredstva.

-   Subvencije (skupina 35) su izvršene sa 44,83%, nije bilo uplata sredstava u županijske Fondove za poljoprivredu i poduzetništvo zbog slabijeg ostvarenja prihoda.

-   Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) izvršene su sa 78,33%, radi se o troškovima vezanim za socijalni program i nastojalo se pripomoći svim ugroženim socijalnim skupinama građana ali vodeći računa o prihodovnoj strani proračuna.

-   Ostali rashodi (skupina 38) izvršeni su sa 66,86%, najznačajnije odstupanje je kod kapitalnih donacija (podskupina 382), nije bilo realizacije planiranih izdataka osim donacije klubu žena „Vita Pharos“, realizacija ostalih izdataka je izostala zbog neostvarenih pomoći vezanih za donaciju DVD, kao i ne realizaciju planiranih projekata od strane tražitelja donacija. Tekuće donacije (podskupina 381) i kapitalne pomoći (podskupina 386) su izvršene u skladu sa financijskim mogućnostima i realizacijom projekata i programa od strane korisnika.

 

 1. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni sa 50,38%, izvršenje po skupinama je:

-   Rashodi za nabavu neproizvedene .dugotrajne imovine (skupina 41) izvršeni su sa svega 8,47% zbog ne realizacije planirane kupnje zemljišta potrebnog za izgradnju lokalnih cesta.

-   Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) izvršeni su sa 77,2%, nerealizirani su izdaci vezani za izgradnju Doma za starije i školskog igrališta (odjeljak 4212), te dio izdataka vezan za izgradnju groblja, ostali izdaci su nešto ispod plana a izvršeni su u skladu sa fazom realizacije projekata i financijskim mogućnostima.

-   Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) izvršeni su sa 36,29%. Izdaci su vezani za ulaganja u zgradu Arsenal, slabije izvršenje je uzrokovano izostankom planirane pomoći Ministarstva kulture te ne realizacijom planiranih radova.

 1. Izdaci za otplatu zajmova izvršeni su sa 99,5% a u skladu su sa proračunom i otplatnim planom.
 2. Ukupna realizacija rashoda i izdataka je 74,25% u odnosu na plan.

 

III.               OBRAZLOŽENJE IZVRŠENIH PROGRAMA

 

 1. Glava: 00101

 

 1. Program: 1001 je izvršen sa 81,69%. Rashodi u ovom programu su vezani za troškove rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Izvršeni rashodi su manji od planiranih poglavito rashodi vezani za Gradsko vijeće s obzirom da je vijeće krajem godine prestalo aktivno raditi. Manje realizirani su i ostali rashodi vezani za ovaj program, nije bilo prekoračenja planiranih iznosa.
 2. Program: 1002 je izvršen sa 102,11%. Rashodi u ovom programu su vezani za financijske izdatke, a došlo je do prekoračenja planiranih izdataka zbog obračuna negativnih tečajnih razlika koje smo imali na oročena dolarska sredstva.
 3. Program: 1003 je izvršen sa 51,18%. Izdaci u ovom programu vezani su za javni red i sigurnost. Manje realizirani izdaci su zbog ne realizacije potpore DVD-u Hvar za dovršetak vatrogasnog doma -  sredstva je trebala osigurati županija, a ista nije osigurala, manje su i ostali pojedinačni rashodi u ovom programu osim tekuće donacije DVD-u.
 4. Program: 1004 je izvršen sa 35,07%. Rashodi u ovom programu su vezani za održavanje poslovnih-uredskih prostora. Dio planiranih rashoda nije realiziran do kraja godine već početkom 2013.god.
 5. Program: 1005 je izvršen sa 44,83%. Rashodi u ovom programu su vezani za poticaje razvoja poduzetništva tj. poljoprivrede i malog gospodarstva. Znatno manje su subvencije poljoprivrednicima zbog manjih zahtjeva.
 6. Program: 1006 je izvršen sa 72,2%. Rashodi u ovom programu su vezani za izgradnju i održavanje lokalnih cesta i putova. Znatno je manja realizacija kupnje zemljišta za ceste jer nije postignut dogovor sa vlasnicima, a manja su i utrošena sredstva za održavanje.
 7. Program: 1007 je izvršen sa 70,85%. Ovaj program se odnosi na zbrinjavanje otpada te rješavanja problema kanalizacije. Značajno odstupanje je vezano za pomoć Komunalnom za sanaciju odlagališta komunalnog otpada jer se kasni sa projektima, a nije bilo ni rashoda vezanih za održavanje oborinske kanalizacije.
 8. Program: 1008 je izvršen sa 40,76%. Ovaj program se odnosi na izradu prostorne dokumentacije, kupnju zemljišta za opće namjene, te na geodetsko-katastarske poslove. Rashodi su manji jer s kasni sa završetkom ugovorenih poslova, dok kupnje zemljišta nije ni bilo.
 9. Program: 1009 je izvršen sa 76,39%, a odnosi se na rashode vezane sa razvoj vodovodne mreže. Realizacija programa je uvjetovana tempom radova, kao i prihodima od vodovodnih priključaka.
 10. Program: 1010 je izvršen sa 96,2%, a odnosi se na ulaganje u održavanje i izgradnju javne rasvjete, te trošak električne energije za javnu rasvjetu. Realizacija ovog programa je u planiranim iznosima.
 11. Program: 1011 je izvršen sa 90,47%, a odnosi se na poslove vezane uz izgradnju i održavanje javnih površina. Realizacija ovog programa, uz malo odstupanje, je u skladu sa planom.
 12. Program: 1012 je izvršen sa 11,33%, a odnosi se troškove vezane za izgradnju gradskog groblja, uključujući i kupnju zemljišta. Izvršeni se samo troškovi za geodetski elaborat.
 13. Program: 1013 je izvršen sa 98,78%, a odnosi se na poslove održavanja i uređenja obalnog pojasa. Ovaj program je realiziran u skladu sa planom.
 14. Program: 1014 je izvršen sa 74,88%, a odnosi se na troškove tj.donacije u zdravstvu. Iako Grad nema zakonsku obvezu izdvajati za zdravstvo u interesu građana je povećani zdravstveni standard po stoga i planirane donacije. Tekuće donacije su realizirane sa 81,68%, dok kapitalne nisu realizirane jer nije bilo zahtjeva zdravstvene ustanove.
 15. Program: 1015 je izvršen sa 92,63%, a radi se o programu unapređenja i razvoja sporta na području grada. Program je uz manje odstupanje izvršen u skladu sa planom i programom.
 16. Program: 1016 je izvršen sa 53,48%, a radi se o programskoj djelatnosti u kulturi, donacijama udrugama i ustanovama u kulturi, te održavanje i ulaganje u očuvanje spomenika kulture. Manje izvršenje programa je uglavnom vezano za manje izvršenje ulaganja u zgradu Arsenal zbog izostanka potpore Ministarstva kulture kao i kašnjenja u realizaciji planiranih radova. Nisu izvršene ni planirane donacije Muzeju Hvarske baštine zbog nesuglasica oko izvedenih radova, a i kašnjenja u realizaciji. Ostali rashodi su također nešto manji od planiranih.
 17. Program: 1017 je izvršen sa 35%, a odnosi se na donacije vjerskim zajednicama. Manje izvršenje je zbog ocjene o stvarnim potrebama i manjim prihodima proračuna.
 18. Program: 1018 je izvršen sa 65,49%, a odnosi se na potpore strankama i ostalim udrugama. Potpora strankama je realizirana u skladu sa Odlukom o financiranje političkih stranaka, dok je potpora ostalim udrugama vezana za zahtjeve udruga, te ocjenu o stvarnim aktivnostima pojedine udruge.
 19. Program: 1019 je izvršen sa 7,23%, a radi se o potporama školstvu, te izdacima vezanim za izgradnju školskog igrališta. Većina planiranih potpora je izostala jer nije bilo ni zahtjeva za pojedine planirane aktivnosti, dok izdataka za izgradnju igrališta nije bilo jer projekt nije pokrenut.
 20. Program: 1020 je izvršen sa 74,38%, a odnosi se na poslove socijalne skrbi i socijalne pomoći. Socijalne pomoći su izvršavane sukladno financijskim mogućnostima, socijalnom programu, te ocjeni o stvarnim potrebama tražitelja pomoći. Stipendije su manje izvršene zbog izostanka natječaja za 2012/2013 godinu, a izdataka za izgradnju doma za starije nije bilo jer projekt je u mirovanju.

 

 1. Glava: 00102

 

1    Program: 1001 je izvršen sa 94,64%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog Proračuna za djelatnost Dječjeg vrtića Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

 1. Glava: 00103

 

1.   Program: 1001 je izvršen sa 96%. Rashodi u ovom programu su vezani za izdvajanje iz Gradskog proračuna za djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice Hvar. Realizacija ovog programa uz manje odstupanje u skladu je sa planom.

 

Hvar, 29. travnja 2013.god.

 

Voditeljica Službe za proračun i financije:

Margita Petrić Hraste, v.r.

Zakonski predstavnik:

Pjerino Bebić, v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na osnovi članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01-ispr., 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Odluka USRH, 73/08 i 25/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja  2013. godine,  d o n o s i

O D L U K U

o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine,

te Manjka primitaka od financijske imovine

iz viškova prihoda poslovanja

 

 1. U Bilanci stanja na dan 31.12.2012.godine, iskazani su viškovi prihoda poslovanja u svoti od =9.811.063,24 kune, istovremeno su iskazani manjkovi prihoda od nefinancijske imovine (bez viškova od prodaje Vile Leonidas) u svoti od =3.596.037,36  kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =840.795,64 kune.

 

 1. Izvršiti pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u svoti od =3.596.037,36 kuna, te manjak primitaka od financijske imovine u svoti od =840.795,64 kune (ukupno =4.436.833,00 kuna) iz viškova prihoda poslovanja.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A R

Gradsko vijeće

 

Klasa: 400-01/13-01/14

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, ­31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Na temelju odredbe članka 14. i 130. Zakona o proračunu (“NN”, broj: 87/08 i 136/12) i  članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.godine  d o n o s i

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Grada Hvara

za 2013. godinu

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

                Ovom se Odlukom ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

 

II   STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Članak 2.

 

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od prodaje robe te pružanja usluga i donacija, prihodi od kazni i upravnih mjera i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Račun rashoda čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, donacije i ostali rashodi, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi i izdaci Proračuna moraju biti raspoređeni u Proračunu prema propisanim proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Plan razvojnih programa čine rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine, koji su razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune i po izvorima prihoda za cjelovitu izvedbu programa.

 

Članak 3.

 

                Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici po vrstama, rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje raspoređeni u programe, te razvrstani prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana i plan razvojnih programa.

 

III IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

1. Upravljanje prihodima i izdacima

 

Članak 4.

 

                Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim stavkama.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Na temelju članka 48. i 52. Zakona o Proračunu određuje se izuzeće od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda proračunskih korisnika: Dječjeg vrtića „Vanđela Božitković“ i Gradske knjižnice i čitaonice Hvar u korist proračuna Grada Hvara. O pristiglim namjenskim i vlastitim prihodima osim prihoda iz proračuna Grada Hvara proračunski korisnik dužan je o visini i namjeni  izvijestiti Službu za proračun i financije Grada Hvara, jednom godišnje i to, prilikom izrade prijedloga Proračuna za slijedeću godinu.

 

Članak 5.

 

                Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim Godišnjim financijskim planom. Korisnici smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna i za namjene utvrđene Proračunom. Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u Proračun, Gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku.

 

Članak 6.

 

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima ispunjenja obveza koje podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga.                 Korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama, uz suglasnost Gradonačelnika.

 

Članak 7.

 

                Korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih financijskih sredstava, a u skladu s Godišnjim planom nabave, Zakonom o javnoj nabavi («NN», broj: 90/11 ) i naputcima koje donosi ministar financija.

 

2. Izvršavanje proračuna

 

Članak 8.

 

                Proračun se izvršava na temelju Godišnjeg plana za izvršavanje Proračuna, po dinamici utvrđenoj planovima, a u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđenih Proračunom vršit će Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara po odobrenju gradonačelnika.

 

 

 

 

 

Članak 9.

 

Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti Godišnji financijski plan po pojedinim stavkama. Svi korisnici proračunskih sredstava dužni su uz godišnje financijsko izvješće dostaviti Gradu Hvaru  i izvješće o utrošku sredstava primljenih iz Gradskog proračuna.

 

3. Proračunska zaliha

 

Članak 10.

 

                U Proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode.

Sredstva iz stavka 2. i 3. ovoga članka mogu iznositi najviše do 0,50% proračunskih prihoda bez primitka.

Sredstva proračunske zalihe planiraju se u iznosu od 86.100,00 kuna.

Članak 11.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da tijekom godine zbog neravnomjernog pritjecanja sredstava može koristiti sredstva stalne pričuve  i namjenska sredstva.

 

Članak 12.

 

                Ako se tijekom godine na temelju propisa poveća djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtjeva i povećana proračunska sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za navedene namjene osiguravaju se iz tekuće proračunske pričuve.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost pojedinog korisnika, što zahtjeva smanjena sredstva, ili ako korisnik prestane poslovati, neutrošena sredstva će se prenijeti u proračunsku pričuvu ili korisniku koji je preuzeo njegove poslove.

 

4. Preraspodjela sredstava

 

Članak 13.

 

                Preraspodjela utvrđenih sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, odnosno u skladu Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan  izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama iz stavka 1. ovoga članka u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

 

Članak 14.

 

                Sredstva koja su Proračunom osigurana za donacije udrugama čija je djelatnost od interesa za Grad i Hvar,raspoređivat će se u skladu s potrebama pojedine udruge, a prema likvidnim mogućnostima Proračuna, a sukladno uvjetima iz članka 5. ove Odluke.

 

Članak 15.

 

                Ako prihodi koje ostvaruje Grad Hvar budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatitelju na teret tih prihoda ili će se preknjižiti na prihode koje je uplatitelj trebao podmiriti.

 

5. Privremene mjere

 

Članak 16.

 

Ako u tijeku godine nastanu nove ili veće obveze za Proračun ili se dogode promjene gospodarskih kretanja te niža naplata prihoda, Gradonačelnik može na prijedlog Službe za proračun i financije obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka ( privremena obustava  izvršavanja Proračuna), a sve sukladno odredbama članka 43. Zakona o proračunu,

Članak 17.

 

                Odluke koje Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću moraju sadržavati financijsku procjenu posljedica za proračun iz koje mora biti razvidno da li se temeljem predloženog povećavaju ili smanjuju prihodi ili rashodi Proračuna.

Ako se tijekom godine usvoje Odluke na osnovu kojih nastaju nove obveze za proračun , sredstva se moraju  osigurati u proračunu.

 

7. Isplata sredstava

 

Članak 18.

 

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Odgovorna osoba mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene obveze.

Doznaka sredstava proračunskim korisnicima kao i donacije vršiti će se samo uz pismeni zahtjev i priloženu dokumentaciju o nastalim troškovima, osim doznaka prema posebnim zakonima.

Način preuzimanja obveza i izvještavanja o preuzetim obvezama te način isplate uređuje Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

 

Članak 19.

 

                Sredstva za ostala materijalna prava zaposlenika isplaćivat će se temeljem utvrđenih kriterija i visine planiranih proračunskih sredstava.

 

Članak 20.

 

                Korisnicima kojima se sredstva za zaposlene osiguravaju u Gradskom proračunu ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima uz suglasnost Gradonačelnika i uz osiguranje sredstava za novozaposlene.

Radi pravovremenog doznačivanja sredstava za 2013. godinu za plaće i druge namjene, Korisnici su obvezni Gradonačelniku dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa djelatnika koji se financiraju iz Proračuna.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa djelatnika.

 

8. Odgovornost

 

Članak 21.

 

                Prava i odgovornosti po ovoj odluci ima Gradonačelnik.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate , te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

 

9. Proračunski nadzor i unutarnji nadzor

 

Članak 22.

 

                Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem Korisnika te nad zakonitošću i svrhovitom uporabom proračunskih sredstava obavlja se sukladno odredbama Zakona o proračunu, a unutarnji nadzor može provesti Gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

 

Članak 23.

 

                Korisnici moraju omogućiti provođenje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se odnose na proračunski nadzor.

Ako se prilikom proračunskog nadzora  utvrdi da je bio povrijeđen propis ili akt čije se provođenje nadzire, odlukom se nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

 

Članak 24.

 

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno odluci ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu Korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava iz stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi Gradonačelnik.

 

IV  UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

 

1. Upravljanje gradskom imovinom

 

Članak 25.

 

                Gradska imovina je financijska i nefinancijska imovina u vlasništvu Grada Hvara.

Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove,  trgovačka društva i druge pravne osobe.

Gradskom imovinom upravlja Gradonačelnik na temelju zakona, Statuta Grada Hvara i općih akata Gradskog vijeća.

 

2. Upravljanje financijskom imovinom

 

Članak 26.

 

                Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna u skladu sa odredbom članka 62. Zakona o proračunu upravlja Gradonačelnik. Naredbodavac za isplatu sredstava iz Gradskog proračuna je Gradonačelnik Grada Hvara.

Privremeno slobodna novčana sredstva mogu se kratkoročno oročiti u poslovnoj banci ili uložiti u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja, o čemu odlučuje Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz članka 1. i 2. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

3. Izvršavanje javnih službi

 

Članak 27.

 

                Za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu, Grad Hvar može svojom imovinom osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe.

Pravne osobe u kojima Grad Hvar ima najmanje 25% udjela u kapitalu moraju najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine dostaviti Gradonačelniku dnevni red sjednice skupštine te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu, ako ih ne sadrži dnevni red sjednice skupštine.

 

4. Stjecanje nefinancijske dugotrajne imovine

 

Članak 28.

 

                Nefinancijska dugotrajna imovina može se stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Korisnika.

                Gradonačelnik Odlukom propisuje načela i standarde za provedbu odredbi stavka 1.  ovoga članka, pri čemu mora poštovati načela učinkovitosti i ekonomičnosti.

 

5. Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom

 

Članak 29.

 

Korisnici upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom koju posjeduju prema Zakonu o proračunu, što podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje i davanje u zakup.

 

Članak 30.

 

                Čelnik Korisnika mora imovinom upravljati s brigom dobroga gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa odredbom članka 11. Zakona o proračunu.

 

Članak 31.

 

Nefinancijska dugotrajna imovina mora se osigurati, ako je to propisano zakonom.

O osiguranju nefinancijske dugotrajne imovine u drugim okolnostima odlučuje čelnik proračunskog korisnika, poštujući analize troškova i koristi te načela učinkovitosti i ekonomičnosti raspolaganja proračunskim sredstvima.

Nadoknada za štetu nastalu na nefinancijskoj dugotrajnoj imovini  isplaćuje se iz Proračuna.

 

Članak 32.

 

                Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za kapitalne rashode.

 

V ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

 

Članak 33.

Zaduživanje i davanje jamstava provodi  se do visine i na način propisan Zakonom. Odluku o zaduživanju i davanju jamstava donosi Gradsko vijeće Grada Hvara. Odluku o suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava pravnim osobama u gradskom vlasništvu te ustanova čiji je Grad Hvar osnivač i većinski vlasnik donosi Gradsko vijeće Grada Hvara.

Grad Hvar  u proračunskoj 2013. godini može dati jamstva  pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Hvara najviše do ukupnog  iznosa od 500.000,00 kuna.

 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

                Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

G r a d s k o  v i j e ć e

 

KLASA: 400-01/13-01/13

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o socijalnoj skrbi (“NN”, broj: 33/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3.sjednici održanoj dana 31. srpnja  2013. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M

SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA

ZA 2013. GODINU

 

I    UVOD

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , Grad Hvar je obvezan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom djelatnosti socijalne skrbi na svojem području.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelj  koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i druge oblike pomoći te socijalne usluge, propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Grad Hvar namjerava unaprijediti aktivnost na planu socijalne skrbi programiranjem mjera i oblika socijalne skrbi, kategorije će biti utvrđeni ovim Programom, a prema mogućnostima i sredstvima planiranim Proračunom Grada Hvara za 2013. godinu.

Iz Programa je vidljivo da će aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi u 2013. godini imati osnovni cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti, a sastavljen je u dvije cjeline:

- prva cjelina odnosi se na prikaz aktivnosti Grada Hvara na planu socijalne skrbi tijekom 2013. godine,

- u drugoj cjelini izloženi su uvjeti (kriteriji za ostvarivanje prava i oblika socijalne skrbi, kategorija korisnika) i realizacija programa vrstom korisnika.

 

II   OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADA HVARA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI

 

AKTIVNOSTI

SREDSTVA

(u kunama)

1. Pomoć za podmirenje troškovastanovanja

      60.000,00

2. Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar

      50.000,00

3. Pomoć udrugama- HVIDR-a otoka Hvara- Županijska udruga slijepih

- Županijska udruga gluhih

- Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara

- ostale udruge invalidnih i hendikepiranih osoba

      12.000,00

        3.000,00

        5.000,00

      40.000,00

5 .000,00

 4.    – Troškovi borbe protiv ovisnosti- Udruga “Mali Princ” Hvar- GD Crvenog križa Hvar

      12.000,00

      20.000,00

    120.000,00

5. Jednokratne novčane pomoći

    230.000,00

6. – Pomoći za novorođenu djecu- Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u školu-predškolska i djeci u osnovnoj školi

         110.000,00

        40.000,00

   – ostale naknade u naravi

    150.000,00

7. Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću”Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženihobitelji

        40.000,00

8. Stipendiranje učenika i studenata

200.000,00

9. Sufinanciranje cijene prijevoza

50.000,00

10.Izgradnja doma za starije osobe

100.000,00

U K U P N O:

1.247.000,00

 

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su: troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

2.  Subvencioniranje boravka bolesnih i starijih osoba u stacionaru Doma zdravlja Hvar u Hvaru.

 

3.   Pomoć udrugama

HVIDR-a otoka Hvara, Hrvatski savez slijepih Splitsko-dalmatinske županije i Društvo gluhih Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Udruga osoba s invaliditetom otoka Hvara, a odnosi se na potporu za redovnu djelatnost spomenutih udruga i ostalih udruga koje se brinu o invalidnim i hendikepiranim osobama.

4.   Pomoć udrugama za borbu protiv bolesti ovisnosti i pomoć osobi koja je ovisna o alkoholu, drogi i drugim opojnim sredstvima uključuje:

-   edukacijski projekti za građane (roditelje učenika osnovne i srednje škole, za djelatnike u školstvu),

-   edukacija voditelja i suradnika preventivnih programa,

-   preventivno-obrazovni projekti i predavanja za djecu i mladež,

-   potpora udrugama koje skrbe o ovisnicima, Udruge “Mali Princ” i Gradskog društva               Crvenog križa.

 

5.    Jednokratne pomoći

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati,te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Gradonačelnik i iznosi do 6.000,00 kuna godišnje, a iznimno zbog velikih zdrastvenih problema (hitne operacije) ili velikih troškova liječenja može odobriti do 15.000,00 kuna godišnje.

 

6.1. Pomoći za novorođenu djecu – 2.000,00 kuna po novorođenom djetetu

                Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu su:

-   jedan od roditelja mora imati boravište i prebivalište na području Grada Hvara ne kraće od godinu dana i novorođeno dijete mora imati prebivalište na području Grada Hvara

-   da se zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenu djecu podnese najkasnije do jedne godine života djeteta.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava je:

-   potvrda Policijske postaje Hvar o prebivalištu i boravištu na području Grada Hvara jednog od roditelja i djeteta,

-   preslika osobne iskaznice izdate od Policijske postaje Hvar jednog od roditelja,

-   fotokopija rodnog lista djeteta.

 

6.2.   Darovi djeci od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu- predškolskoj djeci, kao i djeci u Osnovnoj školi Hvar – poklanjati će se sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara za vrijeme božićnih blagdana.

 

6.3.   Ostale naknade u naravi obuhvaćaju troškove koje Grad Hvar ima vezano uz:

-   financiranje zapošljavanja dva pomoćnika u nastavi, djeci s posebnim potrebama koja pohađaju Osnovnu školu u Hvaru,

-   sufinanciranje programa odgoja i naobrazbe djece s teškoćama u razvoju s područja Grada Hvara  (Poliklinika SUVAG)

-   financiranje životnog osiguranja nezbrinute djece iz doma „Maestral“, kao i ostale naknade za čijim bi se financiranjem javila potreba tijekom 2013. godine.

 

 

 

7.   Subvencija boravka djece u Dječjem vrtiću “Vanđela Božitković” iz socijalno ugroženih obitelji

U pedagoškoj godini 2012/2013 u Dječji vrtić “Vanđela Božitković” kojeg je osnivač Grad Hvar upisano je 172 djece. Dječji vrtić polaze i djeca iz socijalno ugroženih obitelji što će se financirati iz ovog Programa. Pravo na subvenciju boravka djece u dječjem vrtiću, temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije, imaju roditelji djece s teškoćama u razvoju, djeca roditelja korisnika stalne pomoći i djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima.

 

8. i 9.  Stipendiranje učenika i studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i visokim učilištima, kao i sufinanciranje cijene autobusnog prijevoza učenika i studenata.

 

Ovaj će se Program realizirati u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi, Splitsko-dalmatinskom županijom, Uredom za rad, zdravstvo i socijalnu skrb i Domom zdravlja Hvar.

Realizacija ovog Programa provoditi će se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, temeljem pismenih zahtjeva korisnika, a odluku o svakom predmetu donosi Gradonačelnik.

 

III

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 500-01/13-01/57

URBROJ: 2128/01-02-13- 02

Hvar, 31.srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj : 47/90., 27/93. i 38/09.) i čanka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine,

d o n o s i

 

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013.godinu

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Hvara, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Hvar, koje su utvrđene kao javne potrebe u kulturi, a osobito:

-   redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Grad Hvar,

-   redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad Hvar,

-   programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti,

-   programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti,

-   programi izdavačke djelatnosti, te akcije i manifestacije u književno-nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti,

-   programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkoga amaterizma, akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

-   programi međunarodne kulturne suradnje,

-   programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu,

-   programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture od interesa za Grad Hvar,

-   ostali kulturni programi.

 

1. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA – HVAR

Program 1001- knjižnična djelatnost

 

 

Za redovnu djelatnost Gradske knjižnice i čitaonice u Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu predviđen je iznos od     504.500,00 kn

Od ukupno navedenog  iznosa:

 

A) za rashode za zaposlene predviđen je iznos od 356.100,00 kuna, a od toga:

-   za plaće predviđen je iznos od 300.000,00 kuna,

-   za ostale rashode za zaposlene predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

-   za doprinos na plaće predviđen je iznos od 45.600,00 kuna,

 

B) za materijalne rashode predviđen je iznos od 78.400,00 kuna, a od toga:

-   za naknadu za troškove zaposlenima predviđen je iznos od 10.500,00 kuna,

-   za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 14.000,00 kuna,

-   za rashode za usluge predviđen je iznos od: 48.900,00 kuna,

-   za ostale nespomenute rashode predviđen je iznos od 5.000,00 kuna.

 

Tekući projekt  T 1001 -02- Kupnja knjižne građe i opreme

 

C) za kupnju knjižne građe i opreme predviđen je iznos od 70.000,00 kuna, od čega se 10.000,00  kuna za kupnju opreme i namještaja, a  za nabavku knjiga predviđen iznos od 60.000,00 kuna.

2.   REDOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Aktivnost A 1016 03- donacije udrugama u kulturi

 

Za udruge u kulturi čiji su planovi i programi rada, te djelatnosti predviđene za realizaciju u 2013. godini od interesa za Grad Hvar – bit će u proračunskoj 2013. godini predviđena sredstva kako slijedi:

-   Pjevačko društvo Hvar………………………. 100.000,00 kn

-   Hvarsko pučko kazalište………………………. 50.000,00 kn

-   Dramski studio mladih Hvar……………….. 25.000,00 kn

-   Klapa «Galešnik» Hvar……………………….. 30.000,00 kn

-   Folklorno društvo «Šaltin» Hvar…………… 35.000,00 kn

-   GSU «Stela Maris» – Hvar…………………… 20.000,00 kn

-   Klapa «Bodulke» – Hvar………………………. 20.000,00 kn

-   Plesni studio mladih Hvar……………………. 20.000,00 kn

-   Matica Hrvatska , ogranak Hvar……………. 25.000,00 kn

-   Hvarska gradska glazba……………………….. 30.000,00 kn

-   Udruga Baletni studio Hvar………………….. 10.000,00 kn

 

Sve navedeno ukupno čini iznos od…… 365.000,00 kn,

 

3.   52. HVARSKE LJETNE PRIREDBE U 2013. GODINI

Aktivnost A1016 01

 

U 2013. godini za realizaciju 52.HVARSKIH LJETNIH PRIREDABA predviđen je ukupan iznos od 600.000,00 kuna i to iz općih prihoda 150.000,00 kuna, od ulaznica 220.000,00 kuna, iz pomoći 120.000,00 kuna te iz donacija 110.000,00 kuna.

Od ukupno navedenog iznosa:

 

A) za rashode za materijal i energiju predviđen je iznos od 35.000,00 kuna,

B) za rashode za usluge predviđen je iznos od 345.000,00 kuna,

C) za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 220.000,00 kuna.

 

4. OSTALE KULTURNE MANIFESTACIJE

Aktivnost A1016 02

 

Za godinu 2013. godinu predviđen je iznos od 65.000,00 kuna i to za ostale kulturne manifestacije (Dani hvarskog kazališta i slično). Od ukupnog iznosa na rashode za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge- honorare i sl. predviđen je iznos od 30.000,00 kuna, a za ostale nespomenute rashode poslovanja predviđen je iznos od 35.000,00 kuna za reprezentaciju i  za ostale nespomenute  rashode  poslovanja.

 

5. DONACIJE MUZEJU HVARSKE BAŠTINE

Aktivnost A 1016 04

 

Donacije Muzeju hvarske baštine odnose se uglavnom na sufinanciranje programskih aktivnosti, kao i na kapitalnu donaciju za arhivsko spremište i za sanaciju crkve Sv. Marak.

Za programsku djelatnost očuvanja spomeničku baštine, kao i programe muzejsko-galerijske i likovno-izložbene djelatnosti predviđen je iznos od

75.000,00 kn

dok je za kapitalnu donaciju za uređenje Arhivskog spremišta predviđen je iznos od

150.000,00 kn i

za  sanaciju crkve Sv. Marak predviđen je iznos.. 150.000,00 kn,

što u Proračunu Grada za 2013.godinu čine ukupan iznos od              375.000,00 kn

 

6. ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Aktivnost A 1016 05

 

Za održavanje spomenika kulture predviđen je iznos od 1.010.000,00 kuna i to za rashode za  materijal i energiju iznos od 120.000,00 kuna, te za rashode za usluge iznos od 890.000,00 kuna (za tekuće i investicijsko održavanje te intelektualne i osobne usluge).

 

7.   DODATNA ULAGANJA NA SPOMENICIMA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 06

 

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu planirana su sredstva za obnovu zgrade Arsenal u ukupnom iznosu od 3.430.000,00 kuna.

Za dodatna ulaganja na Arsenalu sa Fontikom predviđen je iznos od 3.430.000,00 kuna i to iz općih prihoda iznos od 3.000.000,00 kuna, te iz očekivanih pomoći iznos od 430.000,00 kuna.

 

8. OPREMANJE SPOMENIKA KULTURE

Kapitalni projekt  K 1016 07

 

U Proračuna Grada Hvara za 2013.godinu planiraju se sredstva za opremanje gradske tvrđave Španjola i Loggie, i to za nabavu sitnog inventara u iznosu od 10.000,00 kuna te za nabavu  opreme u iznos od 40.000,00 kuna, odnosno ukupno 50.000,00 kuna.

 

9.   UKUPNA SREDSTVA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI

Grad Hvar je u Proračunu za 2013. godinu predvidio sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Hvara u ukupno iznosu od:

 

6.399.500,00 kuna

 

Ovaj  Program stupa na snagu osmog dana  od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara», a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti proračuna, a uz odobrenje Gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D   H V A R

Gradsko vijeće

KLASA:612-01/13-01/19

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31.srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu («Narodne novine», br. 71/06. i 150/08- uredba,124/10,124/11 i 86/12.) i članka 26.  Statuta Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst)  Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013 godine, d o n o s i:

P  R  O  G  R  A  M

javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013. godinu

 

Javne potrebe u športu za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Hvara jesu športske djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u športu od interesa za Grad Hvar, koje  su utvrđene kao javne potrebe u športu, a osobito:

-   redovna djelatnost udruga u športu i drugih organizacija u športu koje su od interesa za Grad Hvar,

-   programi poticanja i razvitka športskih aktivnosti među polaznicima osnovne i srednje škole,

-   programi održavanja, unapređenja i izgradnja športskih terena i objekata na području Grada Hvara,

-   programi suradnje na području otoka Hvara, međuotočne suradnje, pa i međuotočne športske suradnje, prvenstveno među mladima,

-   ostali športski programi, prema potrebi.

 

1.  DONACIJE  SPORTSKIM  UDRUGAMA

Aktivnost A 1015 02 – donacije sportskim udrugama

 

Za djelatnost  udruga u športu predviđen je iznos od                            991.000,00 kuna

koji će se rasporediti na slijedeći način:

-   Nogometni klub Hvar…………………….. 400.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Levanda»

Velo Grablje…………………………………… 20.000,00 kuna

-   Nogometni klub «Južnjak»

Sv. Nedjelja …………………………………… 20.000,00 kuna

-   Muški rukometni klub Hvar…………….. 55.000,00 kuna

-   Ženski rukometni klub Hvar…………….. 36.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Levanda» Velo Grablje… 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub Brusje…………………………. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Gdinj» Hvar……………….. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub «Zlatan otok»

Sveta Nedjelja…………………………………. 20.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub «Zvir» Hvar za troškove novogodišnje regata te ostale troškove društva             355.000,00 kuna

-   Ronilački klub «Pelegrin» Hvar ………… 20.000,00 kuna

-   Udruga za mali nogomet Hvar…………… 20.000,00 kuna

-   Jedriličarski klub “Reful” Hvar……………. 5.000,00 kuna

-   Boćarski klub „Ružmarin“………………….. 5.000,00 kuna

-   Pikado klub „Hvar“…………………………… 5.000,00 kuna

-   Sportski klub „Hvar Marathon“………… 15.000,00 kuna.

 

2. PROGRAMI ODRŽAVANJA, UNAPREĐENJA I IZGRADNJE ŠPORTSKIH TERENA

Aktivnost:  A1015 01- održavanje sportskih terena

 

Za programe održavanja, unapređenja i izgradnje športskih terena i objekata na području Grada Hvara za 2013. godinu predviđen je iznos od

290.000,00 kuna,

od čega se 20.000,00 kuna odnosi na materijal za tekuće i investicijsko održavanje, a iznos od 270.000,00 kuna odnosi se na uređenje i održavanje športskih terena.

 

Ukupna sredstva namijenjena športu u Proračunu Grada Hvara za 2011.godinu u iznose

1.281.000,00 kuna.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Grada Hvara« , a sredstva će se isplaćivati temeljem zahtjeva korisnika i financijskih mogućnosti Proračuna Grada Hvara, a uz odobrenje gradonačelnika.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD   HVAR

Gradsko  vijeće

 

KLASA: 620-01/13-01/07

URBROJ: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 28. st.1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – uredba, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročiš.tekst, 82/04,110/04- uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11 i 144/12)  i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik  Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti

iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godinena području Grada Hvara za sljedeće komunalne djelatnosti:

 1. 1.        održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa,
 2. 2.        održavanje javnih površina,
 3. 3.        održavanje nerazvrstanih cesta,
 4. 4.        održavanje javne rasvjete.

 

Članak 2.

Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa:

 

1.   Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i obalnog pojasa

-   redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, dječjih igrališta, i javnih prometnih površina, osim javnih cesta).

 

a)   Na području starog dijela grada (centra) – prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-   Mehaničko čišćenje svakodnevno, uključujući nedjelje i praznike u razdoblju lipanj – rujan;

-   Pražnjenje košarica u razdoblju lipanj – rujan dva puta dnevno

-   Ostali dio godine listopad – svibanj mehaničko čišćenje svakodnevno osim nedjelje i praznikom i pražnjenje košarica jednom dnevno osim nedjelje i praznikom.

-   Ručno čišćenje trga.

-   Pranje trga, rive i fabrike izvodit će se isto tako s vatrogasnom pumpom prema potrebi i u dogovoru s Gradom, a u razdoblju lipanj – rujan, jednom tjedno.

 

b)   Izvan centra grada prema opisu iz plana pometanja i čišćenja grada – Komunalno Hvar d.o.o.

-   Mehaničko čišćenje svakodnevno, a u razdoblju lipanj – rujan i nedjeljom i praznikom.

-   Pakleni otoci – čišćenje žala u periodu lipanj – rujan,

-   Čišćenje žala koja nisu dana u  koncesiju lipanj – rujan.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od:……………………………………… 1.705.000,00 kn

a za nabavu opreme u iznosu:………………… 605.000,00 kn

ukupno……………………………. 2.310.000,00 kn

 

a financirat će se iz komunalne naknade 735.000,00 kuna,  te iz drugih izvora 1.575.000,00 kuna.

 

 

 

 

2.   Održavanje javnih površina

-   Zelene površine tretiraju se svakodnevno osim nedjelje i praznikom, tijekom cijele godine (uključeno i košenje trave),

-   Stabla se obrezuju u dijelu godine predviđenom za te aktivnosti (u slučaju hitnosti intervenira se odmah),

-   Uređenje gradskih  parkova  (šumice i dr.), svakodnevno,

-   Postojeće košarice boje se jednom godišnje, kao i klupe, te se vrši zamjena dotrajalih dijelova,

-   Nabavka novih košarica i novih klupa,

-   Sanacija oštećenog asfalta – obavlja se periodično po potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-   Izmjena i piketavanje i fugiranje postojećeg kamenog pločnika na Trgu i okolnim uličicama,

-   Nabava i postava naziva ulica i kućnih brojeva.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

-        materijal…………………………………. 100.000,00 kn,

-        rad-usluga………………………………. 570.000,00 kn,
ukupno…………………………………. 670.000,00 kn,

 

a financirat će se iz sredstava komunalne naknade = 650.000,00 kn, te iz drugih izvora20.000,00 kn.

 

3.   Održavanje nerazvrstanih cesta

-   Sanacija oštećenih dijelova asfaltnog sloja i udarnih rupa na nerazvrstanim cestama obavlja se prema potrebi tijekom cijele godine (pregled se vrši jednom tjedno),

-   Podrezivanje grana stabala koje ometaju normalno odvijanje prometa obavlja se prema potrebi (pregled se vrši kvartalno),

-   Izmjena starih i oštećenih prometnih znakova vrši se prema potrebi,

-   Obnavljanje horizontalne prometne signalizacije vrši se prije početka turističke sezone,

-   Čišćenje prometnica od nanosa vrši se neposredno poslije obilnih kiša.

 

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se

u iznosu od :

-        materijal…………………………………… 80.000,00 kn,

-        rad-usluga………………………………. 455.000,00 kn,
ukupno…………………………………. 535.000,00 kn,

 

a financirat će seiz sredstava komunalne naknade =435.000,00 kn, a ostatak iz ostalih izvora.

 

4.   Održavanje javne rasvjete

-   Održavanje je svakodnevno osim nedjeljom i praznikom, tijekom cijele godine.

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od :

-        materijal za održavanje i dva djelatnika

430.000,00 kn

-     utrošak električne energije za javnu rasvjetu

450.000,00 kn

ukupno…………………………………. 880.000,00 kn,

 

a financirat će se u potpunosti iz sredstava komunalne naknade.

 

 

 

Sredstva za  ovaj Program iznose:

             1)……………………………….. 2.310.000,00 kn

             2)………………………………….. 670.000,00 kn

             3)………………………………….. 535.000,00 kn

             4)…………………………………. 880.000,00  kn

             Ukupno:…………………….. 4.395.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/13-01/89

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 36/95, 109/95- Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč.tekst,82/04, 110/04- Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.godine, donosi:

 

PROGRAM

gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu

za 2013. godinu za Grad Hvar

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Hvara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine za:

javne površine,

nerazvrstane ceste,

groblja,

javnu rasvjetu,

opskrbu pitkom vodom,

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim Programom odreduje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

 

II - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 2.

 

Program izgradnje javnih površina je u Prilogu br. 1 ovog Programa.

Ukupno: 490.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna fnancijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa:…………………………………….. 340.000,00 kn

-   iz ostalih proračunskih prihoda…………………………………………….. 150.000,00 kn

ukupno:………………………………………………………………………….. 490.000,00 kn

 

III - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 3.

 

Program izgradnje nerazvrstanih cesta je u Prilogu br. 2 ovog Programa.

Za izgradnju je predviđeno 960.000,00 kn Za otkup zemljišta je predviđeno 300.000,00 kn

                Ukupno: 1.260.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa:……………………………………… 900.000,00 kn

-   iz potpora Županije:………………………………………………………………. 60.000,00 kn

-   iz prihoda od nefnancijske imovine (za otkup zemljišta):………….. 300.000,00 kn

ukupno:……………………………………………………………………….. 1.260.000,00 kn

 

 

 

 

 

IV - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

 

Članak 4.

 

Program izgradnje mreže javne rasvjete je u Prilogu br. 3 ovog Programa.

Ukupno: 400.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz sredstava komunalnog doprinosa:……………………………………… 160.000,00 kn

-   iz potpora Županije:………………………………………………………………. 25.000,00 kn

-   iz ostalih proračunskih prihoda…………………………………………….. 215.000,00 kn

ukupno:………………………………………………………………………….. 400.000,00 kn

 

V – IZGRADNJA GROBLJA

 

Članak 5.

 

Za izradu tehničke dokumentacije je predviđeno 100.000,00 kn

                Za otkup zemljišta je predviđeno 200.000,00 kn

Ukupno. 300.000,00 kn

                Rok je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz ostalih proračunskih prihoda…………………………………………….. 300.000,00 kn

ukupno:………………………………………………………………………….. 300.000,00 kn

 

VI – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

 

Članak 6.

 

Za izgradnju i proširenje mjesnih mreža na području Grada Hvara 250.000,00 kn

Ukupno: 250.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-   naknada za priključenje: ……………………………………………………… 120.000,00 kn

-   iz potpora Županije: ……………………………………………………………. 100.000,00 kn

-   iz ostalih proračunskih prihoda ……………………………………………… 30.000,00 kn

ukupno: …………………………………………………………………………. 250.000,00 kn

 

VII - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU OTPADNIH I OBORINSKIH VODA

 

Članak 7.

Program izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih i oborinskih voda je u Prilogu br. 4

Ukupno: 1.045.000,00 kn

Rok izgradnje je prosinac 2013. godine.

Potrebna financijska sredstva osigurat će se:

-   iz naknada za priključenje:……………………………………………………… 30.000,00 kn

-   iz drugih prihoda :………………………………………………………………. 800.000,00 kn

-   iz potpora Županije:…………………………………………………………….. 200.000,00 kn

-   iz vodnog doprinosa:…………………………………………………………….. 15.000,00 kn

ukupno:……………………………………………………………………….. 1.045.000,00 kn

 

Članak 8.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

Klasa: 363-01/13-01/90

Urbroj: 2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                                                                                              Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

 

 

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 1

JAVNE POVRŠINE – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

Gradnja pješačkog puta i skalinade, na Paisu između

ul. Marina Gazarovića i ul. Lucije Rudan (40 m x 2 m)………………………………………………………………………………… 87.500,00

 

Postavljanje kamenog pločnika i kamenih stuba u

Ulici Jurja Novaka iza katedrale u gradu Hvaru………………………………………………………………………………………….. 87.500,00

 

Gradnja “zelenih otoka” na području grada Hvara……………………………………………………………………………………… 315.000,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om……………………………………………………………………………………………………………………… 490.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 2

NERAZVRSTANE CESTE – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

 

Priprema donjeg stroja na raznim lokacijama u Gradu Hvaru………………………………………………………………………… 90.000,00

 

Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru……………………………………………………………………………………….. 90.000,00

 

Izrada projektne dokumentacije za prometnice na području

Grada Hvara………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200.000,00

 

Nadzor na radovima izgradnje………………………………………………………………………………………………………………….. 45.000,00

 

Gradnja nogostupa na području Grada Hvara…………………………………………………………………………………………….. 87.500,00

 

Dobava i postava zaštitne ograde na cestama, na području Grada Hvara…………………………………………………………. 87.500,00

 

Izgradnja ceste OS-3 – zemljani radovi…………………………………………………………………………………………………….. 360.000,00

 

Otkup zemlje……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 300.000,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om…………………………………………………………………………………………………………………… 1.260.000,00

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 3

JAVNA RASVJETA – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

 

Iskop, kabel, traka uz. za postavu javne rasvjete na raznim

lokacijama na području Grada Hvara…………………………………………………………………………………………………………. 87.500,00

 

Dobava i postava rasvjetnih tijela (stupovi, svjetiljke i

žarulje) na raznim lokacijama na području Grada Hvara……………………………………………………………………………….. 87.500,00

 

Dobava ručno radenih metalnih lampi za staru gradsku jezgru………………………………………………………………………. 50.000,00

 

Projekt javne i akcentne rasvjete……………………………………………………………………………………………………………….. 50.000,00

 

Dobava i ugradnja kamenih lampi na šetnici Križa………………………………………………………………………………………. 87.500,00

 

Dobava i postava metalnih “hvarskih ferala”………………………………………………………………………………………………. 37.500,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om……………………………………………………………………………………………………………………… 400.000,00

 

 

 

GRAD HVAR

Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 

Prilog br. 4

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH I OBORINSKIH VODA – PROGRAM ZA 2013. GODINU

Iznos (kn s PDV)

 

Premještanje fekalne kanalizacije u Ulici Ive Roića……………………………………………………………………………………… 45.000,00

 

Preostalo dugovanje za izvršene troškove izgradnje fekalne

kanalizacije za individualno naselje iznad bivšeg hotela “Galeb”………………………………………………………………….. 121.000,00

 

Preostalo dugovanje za izvršenu izradu projektne dokumentacije

(idejni i glavni projekt) oborinske i fekalne odvodnje od Ograda do mora………………………………………………………. 92.000,00

 

Gradnja okna (šahti) na šetnici od Vile Leonidas do stepeništa Croatia…………………………………………………………… 70.000,00

 

Gradnja oborinskog kanala od Vatrogasnog doma do izljeva u more ispred Arsenala…………………………………….. 717.000,00

 

Ukupno (kn) s PDV-om……………………………………………………………………………………………………………… 1.045.000,00 kn

 

 

 

                Na temelju odredbi članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09,7/09,8/09,1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina,  obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka,održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za  2013.godine

 

Članak 1.

 

Prihvaća se Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa i čišćenje Paklenih otoka, održavanja javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013.godinu  trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, u ukupnom iznosu od 1.877.554,00 kuna bez PDV-a, a što je u skladu sa visinom tih izdataka  u Proračunu Grada Hvara za 2013.godinu.

Gore navedeni Plan  i ukupan iznos obuhvaćaju i navedene  poslove u obujmu i vrijednosti koje su izvršene u prva dva kvartala 2013.godine, po Zaključcima Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara.

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da temeljem ovog Zaključka sklopi ugovor sa trgovačkim društvom Komunalno Hvar d.o.o. za poslove iz članka 1. ovog Zaključka.

 

Članak 3.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-01/13-01/91

URBROJ:2128/01-02-13-02

Hvar, 31. srpnja 2013.godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

21450 HVAR, Vlade stošića 7

 

P  L  A  N

POMETANJA I ČIŠĆENJA GRADA, ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA, OBALNOG POJASA, ČIŠĆENJA PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA ZA 2013. GODINU

 

HVAR, srpanj 2013.

 

UVOD

 

Komunalno Hvar d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Hvara. U Društvu je ukupno stalno zaposleno 47 radnika, od toga četvero radi u kancelariji, a 43 obavlja svoje poslove na terenu.

Tijekom ljetne sezone, zbog iznimno velike produkcije otpada, radno vrijeme je od 06:00 do 01:00 iza ponoći. U tom razdoblju otpad iz centra grada odvozi se minimalno tri puta dnevno, a iz ostalih djelova grada jednom dnevno, svakodnevno, nedjeljom i praznikom.

U zimskom periodu godine, otpad iz centra grada odvozi dva puta dnevno, svakodnevno, nedjeljom i praznikom u radnom vremenu od 07:00, do 14:00, subotom od 07:00 do 12:00. Ostali djelovi grada u tom dijelu godine tretiraju se svaki drugi dan, što se pokazalo sasvim dovoljno. U zimskom dijelu godine nema velike produkcije otpada, a kako su temperature uglavnom niske, nema mogućnosti brze razgradnje otpada i tako stvaranja neugodnih mirisa.

Uz stalno zaposlene radnike za ispomoć tijekom ljetne sezone zapošljavamo samo nužan broj sezonaca, koji ovisi o stvarnim potrebama. Već duže vrijeme nam se nameće potreba, da se dio sezonaca zadrži na poslu i u zimskom dijelu godine. Razlog tome je  povečan obim poslova na održavanju javnih i zelenih površina. Ne moramo napominjati da je kvalitetnu radnu snagu-sezonce za ovakve poslove i inače sve druge komunalne poslove gotovo nemoguće naći.

Osim djelatnosti koje će se definirati ovim Planom Komunalno Hvar d.o.o. u okviru svojih poslova još obavlja i slijedeće komunalne djelatnosti:

-   održava odvodnju fekalnih otpadnih voda

-   odvozi i deponira komunalni i glomazni otpad

-   nudi usluge tržnice na malo

-   obavlja pogrebne poslove

Sve ove djelatnosti funkcioniraju temeljem dugogodišnjeg iskustva, po već uhodanom planu. Godišnji plan se u principu vrlo malo mijenja, bolje reći da se nadopunjava, što uglavnom  ovisi o potrebama, odnosno o financijskim mogućnostima Grada.

 

STOGA PREDLAŽEMO GRADU HVARU SLIJEDEĆI PLAN ZA 2013. GODINU

 

A) POMETANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO:   4,5 RADNIKA, DVIJE ČISTILICE I ELEKTROKOLICA

                2 radnika na uličnim strojnim čistilicama

                2 radnika za ručno pometanje ulica

0,5  radnika na elektrokolicima

1. ZONA:  Autobusna stanica Dolac, Pjaca, Fabrika do Zvijezde mora i naprijed šetnicom uz more do hotela Amfore pa prema Majerovici do rta Kovač, s jedne strane, zatim  Riva, Križa uz more sve do trgovine Kerum u Križnoj luci na jednoj strani i hotela Galeb na drugoj strani, svakodnevno nedjeljom i praznikom

-   Mala električna strojna čistilica

2.  ZONA:  Zastupi, Šamoreta dolac, Sv. Katarina, Bukainka, dio Lučice, Vrisak, dio Križne luke, Križni rat, te svi ostali djelovi grada Hvara uključujući gradske prometnice, te prigradska naselja Milna i Brusje, tretiraju se u sezoni svakodnevno, a van sezone dva puta tjedno ili po posebnoj narudžbi.

-  Velika strojna čistilica

3. ZONA: Od autobusne stanice strmom ulicom kroz istočna Gradska vrata do zapadnih Gradskih vrata, sve okomite i sve paralelne ulice od Pjace do ceste ispod tvrđave Španjola.

-  ručno pometanje

4. ZONA: Od zapadnih Gradskih vrata do Sv. Katarine, cijela Gojava, Sv. Marak, Bankete, ispred Gradske Loggie, sve okomite ulice od Fabrike do hotela Pharos, pored toga oko štandova te veli i mali đardin na Pjaci.

-  ručno pometanje

5. ZONA: Ulica južno od Dječjeg vrtića, ulica iza Poljoprivredne zadruge, cijela Sv. Mikula, ulica južno od Stolne crkve do pozzerie Kogo, južno ispod zida palaće Vukašinović do skretanja u Burak,  Burak do obiteljske kuće Matković i sve okomite ulice prema Rivi.

-  ručno pometanje

6. ZONA: Cijela Glavica s okomitim ulicama prema Burgu i Lučici, od obiteljske kuće Matković  prema školi, sve okomite ulice prema Lučici, cijela Lučica, osim uz more, prema obiteljskoj kući Lovrinčević, dalje strmom ulicom do Križne luke.

-  ručno pometanje

 

SVI KOŠEVI U GRADU prazne se i čiste dva – tri puta dnevno. Radove izvodi 0,5 radnika s elektrokolicima svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

 

Potrebna sredstva:

                         Plaća………………………….. 469.997,00 kn

                         Mat.troškovi………………… 84.600,00 kn

                         Nemat. i rež. tr……………… 68.696,00 kn

                         Ukupno:………………….. 623.293,00 kn

 

B) ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

 

SVAKODNEVNO:  2,5 RADNIKA

Održavanje svih gradskih parkova – od Križne luke do punte Kovač, zalijevanje, košenje i dosijavanje trave uz obveznu sadnju sezonskog cvijeća i autohtonog bilja. Pored

toga vrši se redovito održavanje trajnog ukrasnog bilja (oleandri, tamarisi, palme itd.) uz morski pojas i u užoj gradskoj jezgri. 

 

Potrebna sredstva:

                         Plaća:…………………………. 243.866,00 kn

                         Mater. troš…………………… 32.300,00 kn

                         Nemat. i rež.tr………………. 46.500,00 kn

                         Ukupno:………………. 322.666,00 kn

 

C) ČIŠĆENJE OBALNOG POJASA I PAKLENIH OTOKA

 

SVAKODNEVNO:  4,5 RADNIKA,  BRODICA I ELEKTROKOLICA                                    

 

1. ISTOČNI DIO: Šetnica i obalni pojas od uvale Pokonji dol do kupališta ispred hotela “Galeb”, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

2. ZAPADNI DIO: Šetnica i obalni pojas od Rotonde do uvale Podstine, osim lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

3. SVETA NEDJELJA: Obalni pojas od Velog kamika do kupališta Zogon, obalni pojas (kupalište)  Jagodna i obalni pojas (kupalište) Bojanić bod, održava jedan radnik svakim radnim danom, nedjeljom i praznikom (4 mjeseca).

 

4. SVI KOŠEVI NA OBALNOM POJASU prazne se dva – tri puta dnevno, a radove obavlja – 0,5 radnika s elektro-kolicima svakim radnim danom,  nedjeljom i praznikom tijekom cijele godine.

 

5. PAKLENI OTOCI I OBALNI POJAS DUBOVICA – VELA GARŠKA u 2013. godini predviđamo tri radnika, koji će čistiti i odvoziti otpad sa neuređenih gradskih plaža na Paklenim otocima i obalnog pojasa od Vele Garške do Dubovice. Sa lokacija za koje je izdana koncesija ili koncesijsko odobrenje dužni smo od koncesionara preuzimati već sakupljeni otpad u kesama.

Napomena: Brodica će biti u eksploataciji od 01. travnja do 31. listopada 2013.ukupno sedam mjeseci. Preostalih pet mjeseci radnici, koji rade na brodici, će uglavnom koristiti za servisiranje i remont brodice i pogonskog motora, odnosno na godišnje odmore, narađene nedjelje, praznike i prekovremene sate. Preostali dio zimskog perioda radit će kao ispomoć vrtlarskoj grupi, kojoj se u tom razdoblju znatno povačava obim poslova.

 

 

 

 

Potrebna sredstva:

                         Plaće…………………………… 456.696,00 kn

                         Mat. troškovi……………….. 80.500,00 kn

                         Nemat i rež. tr………………. 70.804,00 kn

                         Ukupno:………………….. 608.000,00 kn

 

D) ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

SVAKODNEVNO:  2 RADNIKA I AUTOMOBIL

 

Zbog dotrajalosti javne rasvjete u posljednjih par godina uložena su znatno veća sredstva za troškove održavanja. U održavanje ne spada, kako se misli, samo mjenjanje pregorjelih žarulja. U najveći i najkompliciraniji dio posla spadaju popravci oštećenih kandelabera, popravci i mjenjanje oštećenih zračnih i podzemnih kablova, mjenjanje razbijenih stakala na feralima, bojanje kandelabera i ferala kako bi im se produžio vijek trajanja. Ova usluga pruža se na cijelom području grada Hvara s prigradskim naseljima: Brusje, Bruške vale, Milna, Velo Grablje, Zaraće selo, Uvale Velo i Malo Zaraće i Sveta Nedjelja.

 

Potrebna sredstva:

                         Plaće…………………………… 208.395,00 kn

                         Mat. troškovi……………….. 54.200,00 kn

                         Nemat. i rež. troš………….. 31.000,00 kn

                         Ukupno:………………….. 293.595,00 kn

 

E) ODRŽAVANJE GRADSKIH PROMETNICA I SISTEMA OBORINSKIH VODA

 

Pranje grada u sezoni (srpanj i kolovoz).  Potrebna sredstva ukupno     30.000,00 kn

 

Po posebnoj narudžbi uz naplatu prema prihvaćenom troškovniku vršimo i slijedeće poslove:

-   čišćenje gradskih prometnica od nanosa poslje obilnih kiša

-   intervencije na sistemu oborinske odvodnje

-   popravke trgova, ulica i prometnica kamenom, betonom i hladnim asfaltom

- postavu i popravke kandelabera, prometnih znakova, putokaza i rampi

-   uređenje i kićenje grada za prigodne blagdane

 

F) Z A K LJ U Č A K         

 

MATERIJALNI TROŠAK:

 

- 2 radna odijela godišnje                2x350     700,00 kn

- 1 par cipela                                                     400,00 kn

- 1 kišna kabanica                                           200,00 kn

- 1 gumene čizme                                              100,00 kn

- deterđent                                     3 kg mj.     600,00 kn

- rukavice                          4 para godišnje     100,00 kn

                                                                        2.100,00 kn

 

MATERIJALNI TROŠAK GODIŠNJE PO RADNIKU IZNOSI  2.100,00 kn

 

REKAPITULACIJA BROJA SVIH POTREBNIH RADNIKA 

 

- 2        NKV RADNIKA POMETAČA

- 1        RADNIK NA VELIKOJ STROJNOJ ČISTILICI

- 1        RADNIK NA MALOJ ELEKTRIČNOJ

STROJNOJ ČISTILICI

- 1        KV ELEKTRIČAR

- 1        (BRAVAR) POMOĆNIK KV. ELEKTRIČARU

-  2,5    VRTLARA

-  1       VODITELJ BRODICE

-  2       NKV RADNIKA NA BRODICI

-  1       VOZAČ ELEKTROKOLICA

-  3       NKV RADNIKA NA ODRŽAVANJU

OBALNOG POJASA ( 4 mjeseca )

 

UKUPNO:  12,5  radnika tijekom cijele godine + 3 sezonca na 4 mjeseca

=  SVEUKUPNO 13,5  RADNIKA TIJEKOM CIJELE GODINE

 

OČEKIVANI MATERIJALNI TROŠKOVI GODIŠNJE

 

A)

1. Metle 40 kom x 30,00 Kn……………………… 1.200,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Gradu………. 25.000,00 kn

3. Gorivo i mazivo za veliki strojni

pometač…………………………………………… 50.000,00 kn

B)

1. Gorivo za automobil, kosilicu i motornu

pilu…………………………………………………. 10.000,00 kn

2. Nabava sezon. sadnica, trajnica, gnjojiva,

sjemena i sl………………………………………. 16.000,00 kn

C)

1. Gorivo i mazivo za brodicu…………………. 55.000,00 kn

2. Plastične vreće za koševe po Paklenim otocima i obalnom pojasu    15.000,00 kn

D)

1. Gorivo za automobil za električara………….. 5.000,00 kn

2. Materijal za javnu rasvjetu…………………… 45.000,00 kn

UKUPNO:………………………………………… 222.200,00 kn

 

NEMATERIJALNI TROŠAK (godišnje po radniku)

-  prijevoz, prigodne nagrade, režijski troškovi                                     15.500,00 kn

 

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2013. GODINU

 

UKUPNO:……………………………………… 1.877.554,00 kn

PDV  25%:……………………………………….. 469.388,50 kn

SVEUKUPNO:………………………………. 2.346.942,50 kn

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

PROGRAM RADA

GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

za period od 31. srpnja do 31. prosinca 2013. godine

 

UVODNI DIO

 

Gradsko vijeće Grada Hvara kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program rada koji sadrži poslove i zadatke utvrđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), Statutom Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst) i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Program rada treba smatrati otvorenim za sve prijedloge koje se odnose na nadležnost Gradskog vijeća, iako nisu obuhvaćene ovom Programom rada.

Radna tijela Gradskog vijeća, Gradonačelnik koji je nadležan za obavljanje izvršnih poslova jedinice lokalne samouprave, izravno će se uključiti u realizaciju svojih obveza iz ovog Programa. Nositelji poslova iz Programa, kao i ovlašteni predlagatelji obvezni su odgovarajuće materijale o kojima će raspravljati Gradsko vijeće pripremiti u predviđenim rokovima.

 

PROGRAMSKI DIO

 

III TROMJESJEČJE

 

1.   Proračun Grada Hvara za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

2.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

3.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

4.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

5. Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

6.   Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2013. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Dobrovoljno vatrogasno društvo Hvar, Hrvatske šume-Šumarija Hvar, Komunalno Hvar d.o.o. i Služba tajništva grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013. godina

7.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za period od srpnja do 31. prosinca 2013. godine

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada, Služba za komunalno gospodarstvo, prostorno uredenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

 

 

8.   Natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013.godine

9.   Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Hvara, Odluka o izmjenama i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

Nositelj izrade: Odbor za statut i poslovnik i Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj- kolovoz 2013. godine

10. Imovinsko pravni predmeti iz nadležnosti Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Služba tajništva Grada i Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

11. Izbor i imenovanja radnih tijela Gradskog vijeća

Nositelj izrade: Služba tajništva Grada i Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanja

Rasprava: trajno

12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za postupke javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba, radova i usluga

Nositelj izrade: Služba tajništva Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: trajno

13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2012. godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013. godine

14. Godišnji obračun Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: srpanj 2013. godina

15. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za razdoblje siječanj – lipanj 2013.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

16. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Hvara

Nositelj izrade: Komisija za dodjelu javnih priznanja i Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

17. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu (po potrebi)

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

18. Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara u školskoj godini 2013/2014.

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

19. Imenovanje Povjerenstva za izradu Strategije razvoja Grada Hvara

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

20. Odluka o raspisivanju natječaja za izradu Strategije razvoja Grada Hvara

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

 

IV TROMJESJEČJE

 

1.   Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Hvara,

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2013. godine

2.   Odluka o donošenju UPU Velo Crablje, UPU Zorače, UPU Brusje

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: rujan 2013. godine

3.   Proračun Grada Hvara za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu ili Odluka o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2014. godinu, Odluka o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2014. godinu ili Odluka o izvršenju Odluke o privremenom financiranju Grada Hvara za razdoblje siječanj- ožujak 2014.g.

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

4.   Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

5.   Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u športu za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i Služba za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

6.   Plan pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenje Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2014. godinu

Nositelj izrade: Komunalno Hvar d.o.o.

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

7.   Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2014. godinu, Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013.godine

8.   Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu /po potrebi/

Nositelj izrade: Služba za financije i proračun i Odbor za financije i proračun

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava : prosinac 2013. godine

9.   Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za 2014. godinu

Nositelj izrade: Služba za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za financije i proračun, Služba za gospodarstvo i gospodarenje nekretninama grada, Služba za društvene djelatnosti i Služba tajništva grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: prosinac 2013. godine

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića «Vandela Božitković», Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, Turističke zajednice Grada Hvara za 2013. godinu

Nositelj izrade: javne ustanove i Turistička zajednica Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni – prosinac 2013. godine

11. Analiza turističke godine 2013.,te izvješće i priprema turističke godine-sezone 2014.

Nositelj izrade: Turistička zajednica Grada Hvara, Gradonačelnik Grada Hvara i Odbor za razvoj i unapredenje turizma

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni 2013.godine

12. Izmjene i dopune Odluka vezano za javne površine

Nositelj izrade: Služba za gospodarstvo i gospodarenje imovinom grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Rasprava: studeni-prosinac 2013. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/15

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013.g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 19/13 – pročišćeni tekst), a sukladno članku 98. istog Zakona, Gradsko vijeće Grada Hvara 03. sjednici, održanoj dana3A: srpnja 2013. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O IZMJENI STATUTA GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

U Statutu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8I09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), članak 1. se mijenja i glasi:

„Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Hvara, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza”.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 14. Statuta mijenja se i glasi:

„Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru i većiria vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Hvara, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom svih članova Gradskog vijeća. ­

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Hvaru, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga

Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.”

 

Članak 3.

 

Članak 15. se mijenja i glasi:

„Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i njegovog zamjenika u slučaju:

-   kada krše ili ne izvršavaju odluke Gradskog vijeća,

-   kada svojim radom prouzroče Gradu Hvaru znatnu materijalnu štetu u iznosu od 1 % od proračuna Grada Hvara u tekućoj godini.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru.

Gradsko vijeće raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika. Referendum za opoziv ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora, ni ranijeg održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.”

 

Članak 4.

 

Članak 16. briše se.

Dosadašnji članak 17. postaje članak 16., na dalje – zaključno sa posljednjim dosadašnjim člankom 94. koji postaje članak 93.

 

Članak 5.

 

Članak 26.a briše se.

 

Članak 6.

 

U članku 29. stavak 1., broj: „15″ zamjenjuje se brojem: „13″.

 

Članak 7.

 

U članku 35.

-   stavak 1. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo u Gradu Hvaru”,

-   u stavku 3. alineja 2. brišu se riječi: „koje donosi Gradsko vijeće”, Članak 35. dopunjuje se sa stavkom 4. koji glasi:

„Gradonačelnik Grada imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

 

Članak 8.

 

Članak 38. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća.

Ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz prethodnog stavka ovog članka, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta”.

 

Članak 9.

 

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti a biraju se na neposrednim izborima, sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine”, broj: 144/12).”

 

Članak 10.

 

Članak 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

-   ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi, propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-   danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-   danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-   danom prestanka prebivališta na području Grada Hvara,

-   danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim uređuje hrvatsko državljanstvo,

-   smrću.“

 

Članak 11.

 

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Hvaru.

Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ali ne prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora, ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Hvaru”.

 

Članak 12.

 

U članku 48. stavak 1. dosadašnji broj „50″ zamjenjuje se brojem „10″.

 

Članak 13.

 

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:               „Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.”

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/13-01/16

Urbroj: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13­ – pročišćeni tekst), članka 139. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine», broj: 144/12) i članka 127. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

 

 

ODLUKU

o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara

 

Članak l.

 

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst) u glavi II. KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA, u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Prva, konstituirajuća sjednica saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika/ce Vijeća presjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova na konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Gradskog vijeća.«

 

Članak 2.

 

U Članku 3. stavku 2. alineja 2. riječi: «sukladno članku 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave», mijenjaju se i glase: «sukladno članku 79. Zakona o lokalnim izborima.»

 

Članak 3.

 

U članku 4.stavak 4. riječi: «nezavisna lista» mijenjaju se i glase: «kandidacijska lista grupe birača».

 

Članak 4.

 

U glavi III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA, članku 18. stavku 1. riječi: «Klub nezavisnh vijećnika» mijenja se i glasi: »Klub vijećnika grupe birača».

 

Članak 5.

 

U glavi IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA, u članku 19. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«Prvi potpredsjednik/ca Vijeća bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik/ca iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.»

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

 

Članak 6.

 

U članku 58. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

«O prijedlogu građana za donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis Grada, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.»

 

 

 

 

Članak 7.

 

U glavi IX. SAZIVANJE I TIJEK SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, u članku 76. stavku 4. riječi: »15 dana.» mijenja se u riječi: «8 dana.«

 

Članak 8.

 

U članku 79. stavak 2. i 3. brojka «5», zamjenjuje se brojkom «7«.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/17

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu («NN», broj: 82/13) i odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 2/11-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici 31. srpnja 2013. godine, d o n o s i

 

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara” broj: 6/11 i 9/11) u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Broj dozvola za područje Grada Hvara utvrđuje se prema posljednjem popisu stanovništva u omjeru jedna dozvola na 220 stanovnika.„

 

Članak 2.

 

U članku 7. stavak 2. dodaje se točka 10. koja glasi:

„10. Upravnu pristojbu prema posebnom propisu”.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara.”

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 340-01/11-01/51

URBROJ: 2128/01-02-13-07

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“NN”, broj: 92/10); temeljem Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10); sukladno Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini, od 09. svibnja 2013. godine (“NN”, broj: 56/13), te članka 26. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/l li 2/11- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, d o n o s i

 

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2013. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

OPERATIVNI PLAN je sačinjen u suradnji sa ŠUMARIJOM HVAR, DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVOM HVAR, KOMUNALNO HVAR d.o.o. i TURISTIČKOM ZAJEDNICOM GRADA HVARA, a temeljem dokumenata: Procjene ugroženosti od požara Grada Hvara i Plana zaštite od požara Grada Hvara izrađenih “ZAST”d.o.o. Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline Split, na koje dokumente je Policijska uprava Split, Odsjek za zaštitu od požara izvršio kontrolu i dao pozitivno mišljenje Broj: 511-12-18-19998/1­2001-04 od 19. listopada 2001. godine shodno Zakonu o zaštiti od požara.

“Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Split, Šumarija Hvar svoj je Plan zaštite šuma od požara za 2013. godinu donijela, planira službu motrenja i dojave, ophodnje u periodu od 01. lipnja do 15. rujna 2013. godine na području Šumarije Hvar, cijeli otok sa pripadajućim otocima. Po Planu zaštite šuma od požara za 2013.godinu, na području Šumarije Hvar planirano je motrenje i ophodnja po mjestu i vremenu za područje Grada Hvara kako slijedi:

-   ophodnja Milna – Dubovica od 07 do 19 sati,

-   promatračnica Vela Glava – Hvar od 06 do 22 sata,

-   ophodnja Brusje – Vidikovac od 07 do 19 sati.

Grad Hvar ovim planom regulira pitanja protupožarne zaštite na području Grada Hvara, koordinirajući sve radnje s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Hvar, Komunalno Hvar d.o.o., Šumarijom Hvar i Turističkom zajednicom Grada Hvara.

1.   U Gradu Hvaru ne iskazuje se potreba izrade Plana sa zaduženjima i uspostavom ustroja za provedbu mjera čuvanja, tjelesnog osiguranja i drugih oblika preventivne zaštite građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa.

Objekti “Sunčanog Hvara”, d.d. (hoteli i upravna zgrada) također su zaštićeni i osigurani planom poslovodstva dioničkog društva, od strane djelatnika i zaštitarskih organizacija.

Objekti otvorenih trafostanica u vlasništvu Hrvatske elektroprivrede kao mogući izvor požara, potrebno je osigurati čišćenjem zaštitnog pojasa oko trafostanica, za što je odgovorna Hrvatska elektroprivreda – Pogon Hvar.

2.   Temeljem Plana zaštite šuma od požara Šumarije Hvar, samo jedna motrilačka postaja je locirana na području Grada Hvara, promatračnica “Vela glava” Hvar.

U dogovoru DVD-a Hvar i Grada Hvara – na području Grada Hvara uspostavljaju se dva ophodarska mjesta i to:

•     TVRĐAVA NA POLJUN (iznad Grada Hvara), od 1. lipnja do 15. rujna 2013. godine – od 00,00 do 24,00 sata;

•     VIDIKOVAC LEVANDA (Velo Grablje) – od 1. lipnja do 1. listopada 2013. godine, u vremenu od 07,00 do 01,00 sati.

Dojava požara obavljat će se radio-vezom, odnosno mobitelom putem DVD-a Hvar (koji ima organizirano danonoćno dežurstvo), te putem Centra 112.

Odgovorne osobe su:

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara i zapovjednik DVD Hvar,

Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara,

Danka Jelen, upraviteljica Šumarije Hvar.

Tijekom protupožarne i turističke sezone 2013., pored zaposlenih “sezonaca” u Hrvatskim šumama svi zaposleni također sezonski, na rok od 4 mjeseca, od 01. lipnja do 30. rujna, – u motrilačkim i ophodarskim službama, u dogovoru Grada Hvara, Turističke zajednice, Komunalno Hvar d.o.o. i DVD-a Hvar biti će članovi DVD-a Hvar (dobrovoljni vatrogasci s položenim vatrogasnim ispitom).

U DVD-u Hvar tijekom čitave godine uspostavljeno je 24-satno dežurstvo, koje je u periodu od 01. lipnja do 30. rujna “pojačano”, te će biti u izravnoj vezi s motrilačkim postajama i izviđačko-preventivnom ophodarskom službom, koja će u spomenutom razdoblju biti u funkciji svakodnevno od 22,00 sati do 07,00 sati ujutro.

3.   GRAD HVAR surađujući s DVD-om Hvar, u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2013. godine ustrojava izvidačko-preventivne ophodnje koje na licu mjesta poduzimaju mjere za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti.

Spomenute ophodnje otkrivaju i dojavljuju, ali također odmah počinju gasiti požar, dakle, u začetku požara ostaju na licu mjesta djelujući trenutačno. Djelatno vrijeme izviđačko-preventivne ophodnje je od 22,00 do 07,00 sati, a ophodnju će vršiti po dva vatrogasca (sezonski djelatnici DVD-a, Grada, Turističke zajednice Hvar i Komunalno Hvar d.o.o.) – sa specijalnim vozilom na kojem je instalirana “Tamanini” crpka.

Odgovorne osobe za provedbu ove mjere su:

Mate Jeličić, predsjednik DVD-a Hvar i

Rino Budrović, zapovjednik DVD-a Hvar.

Članovi Gradskog zapovjedništva protupožarne zaštite Grada Hvara su: Mate Jeličić, Joško Martinić i Rino Budrović. Izvidačko-preventivna ophodnja obavljat će se od 22,00 do 07,00 sati na slijedećim pravcima:

 • Grad – Dolac – Bukainka – Križna luka – Križa – Pokonji dol
 • Grad – hotel “Sirena” – Majerovica – punta Kovač – Šumica /park/
 • Grad – Bardo – Vira – ulaz u lovište “Pelegrin”
 • Grad – smetlište – Brusje – Velo Grablje
 • Grad – Milna – Zoraće – Dubovica – tunel /južni ulaz/

Dojava potencijalnih izvora opasnosti obavljat će se sustavom vatrogasnih veza, preko dežurne službe u Vatrogasnom domu, odnosno preko Centra 112.

Sredstva (dodatna) za djelatnike izviđačko-preventivne ophodnje osiguravaju Grad Hvar, Turistička zajednica Grada Hvara i Komunalno Hvar d.o.o..

Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u suradnji sa Stožerom protupožarne zaštite Grada Hvara pregledali su i ažurirali popis (članstvo) protupožarnih interventnih grupa, koje su također u stanju pripravnosti od 01. lipnja 2013. godine.

Od 01. do 15. lipnja, te od 15. do 30. lipnja 2013. dežurne su po dvije grupe, a od 1. srpnja do 31. kolovoza, svakih 15 dana “dežurne” su po 3 interventne grupe, dok je od 1. rujna do 30. rujna predviđeno “dežurstvo” dvije interventne grupe.

U slučaju većih požara svi članovi interventnih grupa, po rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Grada, kao i temeljem obavijesti koje se dostavljaju na kućnu adresu – na zvuk sirene dužni su se bez poziva javiti na zborno mjesto i krenuti u akciju gašenja, a ukoliko je to potrebno posebnim pozivima putem kurira pozivaju se i ostale interventne grupe.

Operativni stožer eventualnih intervencija stacioniran je u zgradi Grada Hvara Ured gradonačelnika, u Hvaru, Milana Kukurina 2.

U Proračunu Grada Hvara za 2013. godinu («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 6/13) planiran je ukupan iznos za protupožarnu zaštitu 1.542.000,00 kuna, za tekuće donacije DVD-a Hvar iznos od 1.100.000,00 kuna, za kapitalnu donaciju DVD-a Hvar iznos od 262.000,00 kuna za dovršetak Vatrogasnog doma, te za ostale rashode za protupožarnu zaštitu u iznosu od 180.000,00 kuna.

4.   Na području Grada Hvara i prigradskih naselja (Milna, Brusje, Velo Grablje i Sveta Nedjelja) nastavljene su akcije uklanjanja otpada sa otvorenih prostora (nekontrolirana “divlja” odlagališta komunalnog otpada), te uređenje deponija «Stanišće» od strane tvrtke KOMUNALNO HVAR d.o.o. Akcija uklanjanja nepropisno odloženoga komunalnog otpada trajnoga je karaktera, kao i uređenje deponija «Stanišće», a odgovorni izvršitelj je Komunalno Hvar d.o.o. iz Hvara, dok su odgovorne osobe: Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. i gradski komunalni redari.

5.   Na području Grada Hvara prohodne su slijedeće šumske ceste:

1.   Pelegrin:

a/    ulaz u lovište do uvale Parja,

b/   ulaz u lovište do uvale Duga,

c/    uvala Parja do “bunkera”,

d/   uvala Parja – uvala Pelegrin,

e/    od ceste kroz lovište do uvale Vela Garška,

f/    od uvale Parja do uvale Mala Parja,

g/   od ceste do Humca,

h/   od uvale Pelegrinska do V. Tocila /izvršen proboj/. Na poluotoku Pelegrin, to je ukupno 15,6 km šumskih cesta i protupožarnih puteva /prohodnih/.

2.   od stare otočke ceste do “bruških” uvala: Jagodna, Lozna, Sviračina, Stiniva…,

3.   od državne ceste D-116, tj. od Milne do Maloga Grablja i Veloga Grablja,

4.   od državne ceste D-116 do Gornjeg i Donjeg Zoraća,

5.   od vidikovca LEVANDA do Sv. Mikule,

6.   od vidikovca LEVANDA do pozicija: Na podne, Kopanja, Korito,

7.   od tunela (sjeverni ulaz) do Vale Sv. Antonija,

8.   Tatinja- Grabovac u dužini od 4,1 km,

9.   Poljun -Vela Glava -Napoje u dužini od 2,7 km,

10. Zle njive- Dučino u dužini od 2,2 km i Zelenice- Malo Grablje,

11. Cesta Velo Grablje – Malo Grablje,

12. Cesta od tunela Dubovica do Sv. Nedjelje.

I u narednome periodu (sukladno financijskim mogućnostima Grada Hvara) koristit će se nazočnost kvalitetnih izvođača radova na otoku Hvaru i u Gradu Hvaru – za probijanje novih i poboljšanje (popravak već probijenih šumskih putova i poljskih cesta, prema planu Komisije za uređenje – probijanje poljskih putova na području Grada Hvara, koje je prihvaćen i ažuriran svake godine, prema mogućnostima.

Sve prethodno navedene postojeće šumske ceste prohodne su za navalna vatrogasna vozila, a do “bruških” uvala istim se cestama vrši i opskrba vodom tijekom sušnih mjeseci.

6.   Odluka o provedbi posebnih mjera zaštite od požara (uređenje, osiguranje, čuvanje) na gradskome deponiju (Stanišće) donesena je dana 22. travnja 1998. godine, na 27. sjednici Gradskoga poglavarstva. Ista je odluka važeća i regulira provedbu navedenih zaduženja, a za izvršavanje ove odluke odgovoran je Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o. gradonačelniku Grada Hvara.

Prema Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini, obavljen je pregled gradske deponije «Stanišće» u Hvaru, dana 25. travnja 2013. godine i dostavljen Gradu Zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite okoliša KLASA: 351-02/13-01/672 URBROJ: 517-08-1-2-5-2­13-3.

7.   U Gradu Hvaru, u nekoliko tvrtki na raspolaganju je lakša građevinska mehanizacija. Vlasnici lakše gradevinske mehanizacije na području Grada Hvara jesu:

•     “Borova” d.o.o. (vl. Magda Ravlić),

•     U.O. “Bura” (vl. Mladen Miličić),

•     “HVAR” d.d. za građevinarstvo (vl. Jure Puljić),

•     KOMIJNALNO HVAR d.o.o. (direktor Ivica Novak).

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u «Službenom Glasniku Grada Hvara».

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/13-01/13

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13­ – pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), uz suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje Zagreb, Klasa: 810-03/11-04/58 URBROJ: 543-01-04-01-13-4 od 25. ožujka 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara

 

I.

 

Prihvaća se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara, izradena od tvrtke NW-Wind d.o.o. iz Varaždina.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/10-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-24

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – ­pročišćeni tekst), članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plana civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

Donosi se Plan zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plan civilne zaštite Grada Hvara, izrađen od tvrtke NW-Wind d.o.o. iz Varaždina.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/10-01/08

URBROJ: 2128-01-02-13-25

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 28. u svezi sa člankom 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 10. stavak I. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08 ), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Grada Hvara

 

I.

 

U Stožer zaštite i spašavanja Grada Hvara imenuju se:

1.   Fabijan Bronzović, zamjenik gradonačelnika Grada Hvara, načelnik

2.   Ivko Gavranić, načelnik Policijske postaje Hvar, član

3.   Rino Budrović, dipl. ing., zapovjednik DVD Hvar, član

4.   mr.sc. Nataša Nazor Jovović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Split, član

5.   Mladen Mužinić, predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Split, član

6.   Ivica Novak, direktor Komunalno Hvar d.o.o., član

7.   Milan Lakoš, prof., voditelj Službe društvenih djelatnosti, član

8.   Drago Carić, dr., predstavnik Doma zdravlja, Ispostava Hvar, član

9.   Antun Matković, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara, član

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 2/08, 6/09, 1/11 i 2/13).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/13-01/07

URBROJ: 2128-01-02-13-03

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11-pročišćeni tekst), članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN», broj: 174/04, 79/07, 39/09 i 127/10) i članka 19. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN», broj: 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara

 

I.

 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/09), točka IV. mijenja se i glasi:

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Hvara imenuju se:

 1. Antun Matković, zapovjednik
 2. Panajoti Gilve, prof., načelnik
 3. Joško Martinić, član
 4. Maja Budrović, član
 5. Ivan Pejović, član
 6. Drago Carić, dr., član
 7. Maksim Filičević, član
 8. Ivica Novak, član.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 214-01/13-01/07

URBROJ : 2128-01-02-13-04

Hvar, 31. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem odredbe čl. 39. st.3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11-Odluka USRH), čl. 6. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (NN, br. 36/04 i 63/08) i čl. 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.g., d o n o s i

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 01/04, 05/05 i 08/10), u članku 2. točka 3. „3. predstavnik Lučke kapetanije-Đana Fio” mijenja se i glasi: „3. predstavnik Lučke kapetanije-Joško Vučetić, član”.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu objavom u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 342-01/13-01/28

URBROJ: 2128-01-02-13-2

Hvar, 31. srpnja 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN, br. 73/97) i članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/09, 07/09, 08/09, 01/11 i 02/11 – ­pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013.g., donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

I.

 

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

 1. Juraj Zaninović, dipl.agr., predsjednik
 2. Stanislav Štambuk, mr.agr.
 3. Mirjana Pavičić
 4. Mate Jeličić

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Grada Hvara”, br. 05/02)

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 021-05/13-01/18

URBROJ: 2128-01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. g.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. st. 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 12. st. 1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za javne površine

 

Članak 1.

 

Povjerenstvo za javne površine ima pet (5) članova.

U Povjerenstvo za javne površine biraju se:

 1. Teo Jeličić, predsjednik
 2. Joško Rosso, član
 3. Marija Bibić, član
 4. Mandica Huljić, član
 5. Šime Ravlić, član

 

Članak 2.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za javne površine („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 4/10).

 

Članak 3.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/208

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 38. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Christine Lubina-Deiters, bacc.oec., predsjednica
 2. Živko Petričić, ing., član
 3. Nikola Petrić, član
 4. Fabijan Vučetić, član
 5. Ivan Pavičić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 7/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/19

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 37. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

 

I.

 

Bira se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Sanja Ćurin, prof., predsjednica
 2. Matko Lušić, član
 3. Magda Vučetić, član
 4. Jelka Kovačić Vidmar, prof., član
 5. Prošperina Bibić, član
 6. Antun Plenković, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Komisije za dodjelu javnih priznanja („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:6/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/ 13-01/20

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 4/10 i 2/11-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Hvara na 03. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

RJEŠENJE

o izboru Odbora za urbanizam i prostorno uređenje

 

I.

 

Bira se Odbor za urbanizam i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Hvara u sastavu:

 1. Ranko Avelini, dipl. ing., predsjednik
 2. Prošper Carić, dipl. ing. geod., član
 3. Jurica Miličić, mag. iur., član
 4. Jakov Hraste, član
 5. Žarko Dadić, dipl. ing. grad., član
 6. dr. sc. Slavko Kovačić, član.

 

II.

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Odbora za urbanizam („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/09).

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/13-01/21

URBROJ: 2128-01-02-13-1

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 26. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst), Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12 i 2/12), Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 1/12) članaka 14. i 16. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Hvar provesti će javni natječaj za davanje u zakup slobodnih javnih površina na rok od zaključenja ugovora do 31.prosinca 2014. godine i to na lokacijama :

 

1. ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

SMJEŠTAJ: uz istočnu stranu Velog đardina do ulaza u đardin

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika,bižuterije i suvenira ili izrada i prodaja

portreta…………………………………… 1 mjesto (pozicija P-1 )

Početna cijena zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika,bižuterije i

suvenira:………………………………… 3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 20.000,00 kn/godišnje)

- za izradu i prodaju portreta ……. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 8.000,00 kn/godišnje),

 

2.ROTONDOLA

SMJEŠTAJ: polukružno na platou Rotondole

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito

bilje) …………………………………………. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine za :

- prodaju razglednica, slika, bižuterije i

suvenira …………………………………. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje),

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda …………………………………. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

3. UVALA KRIŽA

SMJEŠTAJ: na javnoj površini ispred depadansa hotela “Dalmacija” te ispred zida maslinika Franjevačkog samostana

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito bilje), sladoleda, pult za prodaju

palačinki…………………………………….. 1 mjesto (pozicija 3)

Početna cijene zakupnine za:

- prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu      2.000,00 kn/godisnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda…………………………………. 500,00 kn/godišnje,

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

- prodaju sladoleda ………………..  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

-pravljenje i prodaju palačinki .  1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

4. MILNA 1

SMJEŠTAJ: kraj telefonske govornice

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja tiskovina, prehrambeni proizvodi, poljoprivredni proizvodi (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito

bilje)………………………………………. 2 mjesta (pozicija 3 i 4)

 

 

Početna cijena zakupnine za :

-prodaju tiskovina …………………  3.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 900,00 kn po m2 godišnje),

-prodaju prehrambenih proizvoda  500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 60,00 kn po m2 mjesečno),

-prodaju poljoprivrednih

proizvoda………………………………….. 500,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 6.000,00 kn/godišnje)

 

5. MILNA 2

SMJEŠTAJ: na javnoj površini na ulazu u Milnu sa desne strane

SADRŽAJ I KAPACITET: prodaja razglednica, slika, bižuterije, suvenira, potrepštine za

plažu………………………………………….. 1 mjesto (pozicija 2)

Početna cijena zakupnine:……….. 1.000,00 kn/godišnje

(Porez na korištenje javne površine je 15.000,00 kn/godišnje)

 

Temeljem ovog Zaključka, Gradonačelnik Grada Hvara raspisati će natječaj koji će se provesti putem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama. Povjerenstvo za javne površine otvara ponude i odabire najpovoljnijeg ponudača.

 

Članak 2.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/211

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara , („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11- pročišćeni tekst) i članka 24.st.1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 2013. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2013.godine

 

Ne prihvaća se Izvješće o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2013.godine.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/209

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN”, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 26. Statuta Grada Hvara , („Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst) i članka 24.st.1. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/10, 6/10, 7/10 i 2/12), Gradsko vijeće Grada Hvara na 3. sjednici održanoj 31. srpnja 20I3. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 06. lipnja do 12. srpnja 2013. godine

 

Prihvaća se Izvješće o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 06. lipnja do 12. srpnja 2013.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 363-02/13-01/210

URBROJ: 2128/01-02-13-01

Hvar, 31. srpnja 2013. godine

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

Marko Jeličić, dipl. iur., v.r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA HVARA

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2012. godinu………………………………………… 73
 2. Odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine te manjka primitaka od financijske imovine iz viškova prihoda poslovanja………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
 3. Proračun Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu……………………………….. 101
 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………………. 122
 5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2013. godinu……………………………………………………………… 125
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………………. 126
 7. Program javnih potreba u športu Grada Hvara za 2013. godinu…………………………………………………. 128
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar…………………………………………………………………………………………………………… 129
 9. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu za Grad Hvar……………………………………………………………………………………………………………………… 130
 10. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja i čišćenja grada, održavanja zelenih površina, obalnog pojasa, čišćenja Paklenih otoka, održavanje javne rasvjete, gradskih prometnica i sistema oborinskih voda za 2013. godinu….. 133
 11. Program rada Gradskog vijeća Grada Hvara za period od 31. srpnja do 31. prosinca 2013. godine… 135
 12. Odluka o izmjeni Statuta Grada Hvara……………………………………………………………………………………. 137
 13. Odluka o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara……………………………………………………… 139
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Hvara………………………. 140
 15. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2013. godini sa planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora…………………………………………………………………………………………………. 140
 16. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Hvara…………………………………………………. 142
 17. Zaključak o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Hvara i Plana civilne zaštite Grada Hvara…. 142
 18. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Hvara……………………………………………….. 143
 19. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Hvara…….. 143
 20. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja………………………….. 143
 21. Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda………….. 144
 22. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javne površine…………………………………………………………….. 144
 23. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina………………………………………. 144
 24. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja………………………………………………… 145
 25. Rješenje o imenovanju Odbora za urbanizam i prostorno uređenje……………………………………………… 145
 26. Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina………………………………………… 145
 27. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 01. siječnja do 31. svibnja 2013. godine………………………………………………………………………………………………………………………. 146
 28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o danim zaključcima o korištenju javne površine za razdoblje od 06. lipnja do 12. srpnja 2013.godine……………………………………………………………………………………………………………………….. 147

 

GRADONAČELNIK GRADA HVARA

 

 1. Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 148

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Hvar – Odgovorni urednik: tajnica Lina Vranković, dipl. pravnik.

List izlazi po potrebi

Tisak : “ArtInt” d.o.o. JELSAProtected with SiteGuarding.com Antivirus