Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Hvar upućuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Hvara. Savjetovanje traje do 31. ožujka 2019. godine.

JAVNI POZIV

NACRT ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA HVARA

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

OBRAZAC SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU (word za preuzimanje)

 

OBRAZLOŽENJE

Odluka se donosi radi usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13, 73/17), Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14 i 110/15), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN50/17), kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata vezanih za gospodarenje otpadom.

Ciljevi koji se žele postići su uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Hvara, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.Protected with SiteGuarding.com Antivirus