PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015.I 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU 

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2014. GODINU ZA GRAD HVAR

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2014. GODINU ZA GRAD HVAR

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus