Poništenje natječaja Fontik

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13  ) i članka 2. Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Fontiku čest. zgr. 203.k.o.Hvar klasa: 372-01/13-01/10 urbroj: 2128-01-02-13-016 od 27. rujna 2013. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi Odluku o poništetnju natječaja za prostore u FontikuProtected with SiteGuarding.com Antivirus