Odluke o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. namijenjenih udrugama

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te čl. 34. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara broj 3/18 i 10/18), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19) te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) gradonačelnik Grada Hvara donio je odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata ostalih udruga civilnog društva s područja Grada Hvara

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2020. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetom i ostalih udruga iz područja zdravstvene skrbiProtected with SiteGuarding.com Antivirus