Objavljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais trajat će od 7. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog UPU-a Pais bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 7. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021., svaki radni dan od 9 do 13 sati.

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 17. prosinca 2020. godine, u 11.30 sati u galeriji Arsenal na Trgu Sv. Stjepana 43 u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU-a Pais mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 5. siječnja 2021. godine.

Način sudjelovanja u Javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga UPU-a Pais iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi,

- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog UPU-a Pais, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim prijedlogom UPU-a Pais na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade UPU-a Pais pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Dokumentacija se nalazi na poveznicama:

UPU Pais_PP – tekstualni dio

UPU Pais_PP – sažetak za javnost

1. UPU Pais_PP – namjena

2.a UPU Pais_PP – promet

2.b UPU Pais_PP – elektroničke komunikacije i energetski sustav

2.c UPU Pais_PP – vodnogospodarski sustav

3. UPU Pais_PP – uvjeti korištenja

4. UPU Pais_PP – način gradnje

5. UPU Pais_PP – prijedlog parcelacijeProtected with SiteGuarding.com Antivirus