Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS na području grada Hvara

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik broj 3/18, 10/18 i 2/21) i članka 24. stavak 2. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje području Grada Hvara, KLASA: 370-01/20-01/09, URBROJ: 2128/01-02-20-02 od 24. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Hvara utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Hvara.

Konačnu listu možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus