Snimka 50. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 50. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 26. studenoga 2020., možete preuzeti na poveznicama.


50. GV 1. točka  – Verifikacija zapisnika sa 47. sjednice GV

50. GV 2. točka  – Pitanja vijećnika

50. GV 3. točka  – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Zajedničke Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Križna luka (istočni dio)“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara za Križnu luku (istočni dio)

50. GV 4. točka  – Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Hvara

50. GV 5. točka  – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sportsko-društveni centar „Tenis“ – uređenje pomoćnih prostorija

50. GV 6. točka  – Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

50. GV 7. točka  – Prijedlog Zaključka o smanjenju poreza na korištenje javne površine za postavu štekata – Sounds good j.d.o.o.

50. GV 8. točka  – Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti ulaganja kapitalnog projekta “Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića “Vanđela Božitković” na daljnje upravljanje i održavanje

50. GV 9. točka  – Prijedlog Odluke o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti ulaganja kapitalnog projekta “Uređenje i opremanje dvorišta dječjeg vrtića” na Dječji vrtić “Vanđela Božitković”

50. GV 10. točka  – Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Hvara za postignuća na natjecanjima državne i međunarodne razine

50. GV 11. točka  – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Zaključka o osnivanju kiparske kolonije

50. GV 12. točka  – Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Hvara

50. GV 13. točka  – Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odluka

50. GV 14. točka  – Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Hvara

50. GV 15. točka  – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. 4560/2, K.O. Hvar

50. GV 16. točka  – Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. 4514, K.O. Hvar

50. GV 17. točka  – Prijedlog Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa dijela nekretnine k.č. 3914/28, Zk. ul. 2483, K. O. Hvar

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO