Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoji se od:

1. Polugodišnji izvještaj za 2021.godinu – Zaključak Gradskog vijeća

2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO