PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2028. GODINE

Na temelju članka 39. Zakona o Pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/2023) i na temelju Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja pomorskim dobrom (NN 150/23), te na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara  («Službeni glasnik Grada Hvara» br. 03/18 10/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Hvara na 35. sjednici održanoj dana 15. travnja  2024.g. donijelo je:

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Suglasnost Lučke kapetanije Split od 22. travnja 2024. godine

Grafički prikaz Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. – 2024.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO