Odluka o visini zakupnine od 14.02.2012.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

G R A D    H V A  R

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/12-01/73

Urbroj: 2128/01-02-12-01

Hvar, 14. veljače 2012. godine

 

Na temelju članka 26. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09,

8/09, 1/11 i 2/11 – pročišćeni tekst), članka 4. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, 2/10, 6/10 i 7/10), Zaključka o davanju ponuda za sklapanje novog ugovora dosadašnjim korisnicima javnih površina (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 9/11) i Plana o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata od 14. veljače 2012. godine, Gradsko vijeće Grada Hvara na 45. sjednici održanoj 14. veljače 2012. godine, donosi

O  D  L  U  K  A

O VISINI ZAKUPNINA ZA KORIŠTENJE JAVNIM POVRŠINAMA

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuje se visina zakupnina za korištenje javnim površinama na području Grada Hvara a prema lokaciji i sadržaju sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih pokretnih objekata.

  

na lokaciji:  ISPRED HP-a NA RIVI

a)   za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

zakup javne površine ……………………………………………………………………… 3.000,00 kn/godišnje

b)   za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito       bilje)

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 5.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: IZMEĐU MALOG I VELOG ĐARDINA

a)   za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira

zakup javne površine …………………………………………………………………… 20.000,00 kn/godišnje

b)  za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito      bilje)

zakup javne površine …………………………………………………………………… 10.000,00 kn/godišnje

 

c)  za prodaju autohtonih hvarskih rukotvorina

zakup javne površine ……………………………………………………………………… 7.000,00 kn/godišnje

na lokaciji: ISTOČNA STRANA VELOG ĐARDINA

a)   za prodaju sladoleda

zakup javne površine ……………………………………………………………………..  1.000,00 kn/godišnje

b)  za prodaju  razglednica, slika, bižuterije i suvenira     

zakup javne površine ……………………………………………………………………… 3.000,00 kn/godišnje

c)   za  izradu i prodaju portreta

zakup javne površine ………………………………………………………………………… 500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: ISTOČNA STRANA MALOG ĐARDINA

 a)  za prodaju  razglednica, slika, bižuterije i suvenira     

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 20.000,00 kn/godišnje

b)  za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito        bilje)

zakup javne površine ……………………………………………………………………… 4.000,00 kn/godišnje

na lokaciji: ARSENAL

a)   za izradu i prodaju portreta

zakup javne površine ………………………………………………………………………… 500,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: RIVA 

a)   za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito        bilje)

zakup javne površine …………………………………………………………………….. 2.000,00 kn/godišnje

b)  za prodaju igračaka

zakup javne površine …………………………………………………………………….. 2.000,00 kn/godišnje

c)   za fotografiranje – izradu i prodaju razglednica

zakup javne površine …………………………………………………………………….  3.000,00 kn/godišnje

d)  prodaja kokica

zakup javne površine …………………………………………………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

e)  štand za rent a boat

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 5.000,00 kn/godišnje

na lokaciji: ROTONDOLA

a)   za prodaju razglednica, slika, bižuterije i suvenira      

zakup javne površine  …………………………………………………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

b)   za prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito        bilje)

zakup javne površine ……………………………………………………………………….. 500,00 kn/godišnje

na lokaciji: MINI GOLF IGRALIŠTE 

a)   za prodaju tiskovina i bezalkoholnih pića

zakup javne površine …………………………………………………………………..  5.000,00 kn/godišnje

  

 na lokaciji: KUPALIŠTE

a)  za prodaju  razglednica, slika, bižuterije, suvenira i potrepština za plažu     

zakup javne površine ……………………………………………………………………… 2.000,00 kn/godišnje

b)  za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito        bilje)

zakup javne površine ………………………………………………………………………… 500,00 kn/godišnje

c)   za prodaju sladoleda

zakup javne površine  …………………………………………………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

 d)  za prodaju voća i povrća

zakup javne površine  ……………………………………………………………………….. 500,00 kn/godišnje

 e)  štand za rent a boat

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 5.000,00 kn/godišnje

  

na lokaciji: UVALA KRIŽA

a)  za prodaju  razglednica, slika, bižuterije, suvenira  i potrepština za plažu

zakup javne površine ……………………………………………………………………… 2.000,00 kn/godišnje

b)  za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito        bilje)

zakup javne površine ………………………………………………………………………… 500,00 kn/godišnje

c)   za prodaju sladoleda

zakup javne površine  …………………………………………………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

 d)   za pravljenje i prodaju palačinki

zakup javne površine  …………………………………………………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

  

na lokaciji: KRIŽNA LUKA

  a)   za prodaju sladoleda

zakup javne površine …………………………………………………………………….  1.000,00 kn/godišnje

  b)  za prodaju voća i povrća

zakup javne površine ……………………………………………………………………….  500,00 kn/godišnje

 c)   za prodaju tiskovina 

zakup javne površine …………………………………………………………………….. 5.000,00 kn/godišnje

d)   za iznajmljivanje motorkotača

zakup javne površine …………………………………………………………………….. 1.500,00 kn/godišnje

na lokaciji: DOLAC I

a)   za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne  galanterije,  potrepština za plažu

zakup javne površine ………………………………………………………… 10.000,00 kn/godišnje (SU-1)

zakup javne površine ………………………………………………. 5.000,00 kn/godišnje (ostala mjesta)

b)   za iznajmljivanje motorkotača

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 2.500,00 kn/godišnje

c)   za iznajmljivanje automobila

zakup javne površine …………………………………………………………………. 10.000,00 kn/godišnje

 

na lokaciji: DOLAC II

a)   za iznajmljivanje motorkotača i automobila

               zakup javne površine …………………………………. 20.000,00 kn/godišnje (za 3 prodajna mjesta)

b)  za iznajmljivanje bicikli

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 1.000,00 kn/godišnje

c)  za postavu bankomata

zakup javne površine ………………………………………………………………… 30.000,00  kn/godišnje

 

na lokaciji: PUT ZA TVRĐAVU “ŠPANJOLU”

   a)  za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito       bilje)     

zakup javne površine …………………………………………………………………….. 1.000,00 kn/godišnje

na lokacij:i BUKAINKA

   a)   za iznajmljivanje motorkotača 

               zakup javne površine ……………………………………………………………………. 1.000,00 kn/godišnje

b)  za prodaju sladoleda i bezalkoholnog pića

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 1.000,00 kn/godišnje

 

na lokacijama:  MILNA 1 i MILNA 2

a)   za prodaju tiskovina

               zakup javne površine ……………………………………………………………………. 3.000,00 kn/godišnje

b)  za prodaju prehrambenih proizvoda

zakup javne površine ………………………………………………………………………. 500,00 kn/godišnje

c) za prodaju razglednica, slika, bižuterije, suvenira, kožne  galanterije,  potrepština za plažu

zakup javne površine ……………………………………………………………………. 1.000,00 kn/godišnje

d) za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono ljekovito                  bilje)

zakup javne površine ………………………………………………………………………… 500,00 kn/godišnje

Članak 2.

               Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zoran Domančić

 

Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO