Odluka o visini zakupnine – izmjene

Na temelju članka 24. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj:  5/09, 7/09,

8/09, 1/11, 2/11 – pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13), Gradsko vijeće Grada Hvara na 12. sjednici održanoj 25.ožujka 2014. godine, donosi

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnina za korištenje javnim površinama

 

Članak 1.

U Odluci o visini zakupnina za korištenje javnim površinama („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/12) u članku 1. stavku 7.. na  lokaciji: RIVA  podstavak  b)  mijenja se i  glasi:

       „ b)  reklamni panoi za izletničke brodove

zakup javne površine ……………………………………………………………. 1.000,00 kn/godišnje „

Podstavci c), d) i e) brišu se.

 

Članak 2.

          Članak 1. stavak 8. „ na lokaciji : ROTONDOLA „ briše se.

Članak 3.

          U stavku 12. na lokaciji: KRIŽNA LUKA  podstavci  a)  i b) brišu se, a podstavci c) i d)  postaju podstavci a) i b).

 

Članak 4.

          U članku 1. dodaje se novi stavak 18. koji glasi:

„ na lokaciji : BRUSJE

a) za  prodaju poljoprivrednih proizvoda (pčelinji proizvodi, eterična ulja, autohtono  ljekovito bilje)

zakup javne površine ………………………………………………………………….. 500,00 kn/godišnje „

 

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

G r a d s k o   v i j e ć e

KLASA: 363-02/12-01/73

URBROJ: 2128/01-01/1-14-03

Hvar, 25. ožujka 2014.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Jeličić, dipl.iur.

 

Odluku u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO