ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI POZIV GRADA HVARA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2024.

Temeljem članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,broj: 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Hvara te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj:  3/18, 10/18 i 2/21), gradonačelnik Grada Hvara, donosi

Odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni poziv Grada Hvara za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva za 2024. godinu

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO