Zaključak Stožera CZ grada Hvara o iznimnom dopuštenju rada objekata na tržnici

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 i 10/18) te sukladno Odluci o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19 Stožera civilne zaštite RH od 27. ožujka 2020, Stožer civilne zaštite grada Hvara, donosi

ZAKLJUČAK O IZNIMNOM DOPUŠTENJU RADA OBJEKATA NA TRŽNICI DOLAC

 

Članak 1.

Odlukom o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19 Stožera civilne zaštite RH, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-21, od 27. ožujka 2020. godine, Nacionalni stožer civilne zaštite iznimno dopušta rad određenih vrsta tržnica i objekata u sastavu tržnica, a što se odnosi i na objekte ribarnice.

 

Članak 2.

U skladu s tom Odlukom, Stožer civilne zaštite grada Hvara donosi Zaključak o iznimnom dopuštenju rada objekata na tržnici Dolac koji se moraju pridržavati sljedećih mjera:

- osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i na ulazu u ribarnicu, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u tržnicu i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima;

- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;

- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja (posebnu pozornost posvetiti razmaku između klupa na kojima se prodaje hrana);

- redovito provjetravati prostore;

- na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja;

- prodavaonice su dužne pridržavati se svih ranije donesenih mjera i uputa Stožera civilne zaštite RH.

 

Članak 3.

Nalaže se Komunalnom Hvar d.o.o. da provede potrebne mjere kako bi se odredbe Zaključka mogle primjenjivati od utorka, 1. travnja 2020. godine.

 

Članak 4.

Radno vrijeme ribarnice na tržnici Dolac je od 8 do 11 sati.

 

Članak 5.

Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o određivanju obveza za gospodarske subjekte koji obavljaju djelatnost prodaje i distribucije ribe.

 

Članak 6.

Svako kršenje odredbi ovog Zaključka prijavljuje se Stožeru civilne zaštite Grada Hvara.

 

Članak 7.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. travnja 2020. godine i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Hvara.

 

Zaključak u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus