Snimka 51. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 51. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara, održane 10. i 22. studenoga 2020., možete poslušati na poveznicama.


51. GV – 1. točka - verifikacija zapisnika 49. i 50. sjednice

51. GV – 2. točka – Pitanja vijećnika

51. GV – 3. točka - Prijedlog proračuna za 2021. i projekcije za 2022. i 2023.

51. GV – 4. točka - Prijedlog Odluke o načinu korištenja viškova iz proteklih godina

51. GV – 5. točka - Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2021.

51. GV – 6. točka - Prijedlog Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021.

51. GV – 7. točka - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2021.

51. GV – 8. točka - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2021.

51. GV – 9. točka - Prijedlog Programa financiranja ostalih udruga Grada Hvara za 2021.

51. GV – 10. točka - Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

51. GV – 11. točka - Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

51. GV – 12. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja grada, održavanja javnih površina i održavanja javne rasvjete za 2021.

51. GV – 13. točka - Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Hvara za 2021.

51. GV – 14. točka - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti HGSS stanice Split na području Grada Hvara za 2021.

51. GV – 15. točka - Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretne prodaje na području Grada Hvara

51. GV – 16. točka - Prijedlog Zaključka o prijenosu prava iz Ugovora o zakupu javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi, pod rednim brojem L-13

51. GV – 17. točka - Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi za dio k.č. 3908/14, K.O. Hvar

51. GV – 18. i 19 točka - Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju oznaka uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Hvara

51. GV – 20. točka – Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina

51. GV – 21. točka - Prijedlog Odluke o raspisivanju dodatnog natječaja za stipendiju Grada HvaraProtected with SiteGuarding.com Antivirus