Snimka 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

Audiozapise 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara održane 16. rujna 2021. možete poslušati na poveznicama.

4. GV 1. točka - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća

4. GV 2. točka - Pitanja vijećnika

4. GV 3. točka - Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća

4. GV 4. točka - Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Grada Hvara

4. GV 5. točka - Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone stanovanja u zelenilu

4. GV 6. točka - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za provođenje postupaka javne nabave u predmetu nabave: Sanacije pomorskih objekata na obalnom pojasu na raznim lokacijama na području Grada Hvara

4. GV 7. točka - Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiju Grada Hvara

4. GV 8. točka - Prijedlog Odluke o mogućnosti obročne otplate kupoprodajne cijene nekretnine za vrijeme epidemije koronavirusa (COVID-19)

4. GV 9. točka - Prijedlog Odluke o naknadi članova upravnih vijeća ustanova koje se financiraju iz proračuna Grada Hvara

4. GV 10. točka - Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za protokol

4. GV 11. točka - Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za zaštitu okoliša i održivu energiju

4. GV 12. točka - Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za izgradnju lučice Križna luka

4. GV 13. točka - Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za područje Grada HvaraProtected with SiteGuarding.com Antivirus