Službeni Glasnik br. 2/2019

Glasnik je dostupan za preuzimanje OVDJE


SLUŽBENI GLASNIK GRADA HVARA

GODINA XXVI.  BROJ 2.                                     Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – Hvar, 20. veljače 2019. godine plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

                Na temelju članka 35. b, st. 1.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 36. st. 1. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine,  donosi

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.godine

 

I.

 

Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Hvara za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 020-01/19-01/21

Urbroj: 2128/01-02-18-04

Hvar, 19.veljače 2019.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. i 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ) i članka 34. Statuta Grada Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj:3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 17. sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Operativnog plana Grada Hvara za turističku sezonu 2019.g

 

I.

 

Prihvaća se  Operativni plan Grada Hvara za turističku sezonu 2019.g.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

Klasa: 334-01/19-01/01

Urbroj: 2128/01-02-19-03

Hvar, 19. veljače 2019.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Jurica Miličić mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18, 10/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici, održanoj 19. veljače 2019. godine,  donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove u kulturi

 

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju ustanove u kulturi („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 1/19),

- u Glavi III. NAZIV I SJEDIŠTE USTANOVE

 

članak 3. mijenja se i glasi:

 

„Puni naziv javne ustanove glasi: Javna ustanova u kulturi „Fortica“ (u daljnjem tekstu: Ustanova).

 

Ustanova ima sjedište u gradu Hvaru, na adresi: Milana Kukurina 2.“

 

- u Glavi IV. DJELATNOSTI USTANOVE

 

članak 5. mijenja se i glasi:

 

„Ustanova obavlja sljedeće djelatnosti (prema NKD 2007.):

58.1 Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti;

58.2 Izdavanje softvera;

59.1 Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa;

59.2 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa;

70.1 Upravljačke djelatnosti;

70.2 Savjetovanje u vezi s upravljanjem;

72.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima;

73.0 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta;

90.0 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti;

93.2 Zabavne i rekreacijske djelatnosti.“

 

- u Glavi V. ORGANI USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA

članak 6. mijenja se i glasi:

 

„Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

 

Upravno vijeće ima pet članova, od kojih tri člana imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, jednog člana biraju iz svojih redova stručni djelatnici Ustanove, a jednog člana biraju svi djelatnici Ustanove, sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

 

Upravno vijeće:

-          uz prethodnu suglasnost osnivača donosi Statut kao i njegove izmjene i/ili dopune predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti

-          donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima zaposlenika

-          donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove

-          na prijedlog ravnatelja donosi program rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje

-          donosi financijski plan

-          raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja

-          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima Ustanove.“

 

članak 7. mijenja se i glasi:

 

„Ravnatelja javne ustanova u kulturi imenuje se na temelju javnog natječaja. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi upravno vijeće Ustanove. Ravnatelja imenuje i razrješava predstavničko tijelo osnivača na prijedlog upravnog vijeća Ustanove. Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Za Ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-          završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenih i/ili humanističkih znanosti;

-          ima pet godina radnog iskustva u struci;

-          odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;

-          ima četverogodišnji program rada.

 

Iznimno, za Ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.“

 

članak 8. mijenja se i glasi:

 

„Ravnatelj:

-          organizira rad i poslovanje Ustanove;

-          predlaže program rada i razvoja;

-          vodi stručni rad Ustanove i odgovara za njegovo ostvarivanje;

-          predlaže financijski plan;

-          donosi opće akte Ustanove za koje zakonom ili statutom nije propisano da ih donosi Upravno vijeće;

-          provodi odluke Upravnog vijeća;

-          podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Ustanove

-          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i općim aktima Ustanove

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ravnatelj samostalno donosi odluke, rješenja, naloge i upute. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove.“

- u Glavi IX. OGRANIČENJE STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA NEKRETNINA I DRUGE IMOVINE USTANOVE

 

članak 15. mijenja se i glasi:

 

„O stjecanju, opterećivanju, davanju u zakup i otuđivanju nekretnina kojim upravlja Ustanova odlučuje Osnivač.

 

O raspolaganju, stjecanju i otuđivanju ostale imovine do vrijednosti 100.000,00 kn odlučuje Ravnatelj samostalno, u vrijednosti iznad 100.000,00 kn do 200.000,00 kn odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, dok u vrijednosti iznad 200.000,00 kn odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost Osnivača.“

 

- u Glavi X. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA

 

članak 18. mijenja se i glasi:

 

„Na međusobna prava i obveze Osnivača i Ustanove, a koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, zakona kojim se uređuje upravljanje javnim ustanovama u kulturi i drugih propisa što se odnose na djelatnost Ustanove.“

 

- Glava XI. mijenja se i glasi:

 

„XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno ovoj Odluci, osnivač će imenovati privremenog ravnatelja Ustanove.

 

Upravno vijeće imenovat će se sukladno odredbama ove Odluke nakon što Ustanova, sukladno zakonu, započne s radom.

 

Osnivač će podnijeti nadležnom ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti ove Odluke sa zakonom.

 

Članak 21.

 

Privremeni ravnatelj Ustanove obavit će, pod nadzorom osnivača, pripreme za početak rada Ustanove, a posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, donijeti prijedlog Statuta te podnijeti prijavu za upis Ustanove u sudski registar u roku od 30 dana od dana dobivanja rješenja nadležnog ministarstva o ocjeni sukladnosti Odluke o osnivanju sa zakonom.

 

Članak 22.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“ nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva kulture, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.“

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 612-01/19-01/02

URBROJ: 2128/01-02-19-04

Hvar, 29. siječnja 2019. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara” broj 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 27. sjednici održanoj 19. veljače 2019. godine, donosi

 

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja u daljnjem tekstu: Odluka.

 

2) Odlukom započinje izrada Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja, (u daljnjem tekstu: UPU). Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade UPU-a je Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo , zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Grada Hvara.

 

3) Odlukom se utvrđuje:

-          pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,

-          razlozi donošenja UPU-a,

-          obuhvat UPU-a,

-          ocjena stanja u obuhvatu UPU-a,

-          ciljevi i programska polazišta,

-          popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU-a,

-          način pribavljanja stručnih rješenja,

-          popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi,

-          planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU-a tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-          izvori financiranja izrade UPU-a.

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU UPU-a

 

Članak 2.

 

1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), članaka 86. i 89.

 

2) UPU se izrauđje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Grada Hvara (Sl. glasnik Grada Hvara 2/07, 9/10 i 5/16) te ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na izradu prostornih planova.

 

RAZLOZI DONOŠENJA UPU-a

 

Članak 3.

 

1) Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja obvezno se donosi za neuređene dijelove građevinskog područja.

 

2) Izrada UPU-a naselja Sveta Nedjelja propisana je u članku 98. Prostornog plana urerđenja Grada Hvara

 

3) Izradi UPU-a pristupa se radi stvaranja prostorno-planskih pretpostavki za realizaciju namjena u prostoru obuhvata predviđenih Prostornim planom uređenja Grada Hvara. Izradom UPU-a odrediti će se osnove razvitka za naredno razdoblje propisivanjem uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru unutar obuhvata UPU-a, kako za neizgrađene dijelove tako i za dovršavanje i urbanu rekonstrukciju izgrađenog prostora, a sve u skladu s načelima trajne održivosti i zaštite prostornih vrijednosti i prirodnih resursa.

 

OBUHVAT UPU-a

 

Članak 4.

 

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara 2/07, 9/10 i 5/16“ u daljnjem tekstu: PPUG Hvara), grafičkim dijelom – kartografski prikaz 3c Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 4 Građevinska područja.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a

 

Članak 5.

 

1) Područje obuhvata Plana je djelomično izgrađeno i cijelim se površinom nalazi unutar područja ograničenja zaštićenog obalnog područja mora. Zahvaljujući svom položaju – neposrednoj blizini mora i prirodnim karakteristikama, prostor je izuzetno atraktivan za smještaj sadržaja kojima će se pridonijeti podizanju kvalitete i upotpunjenju turističke i gospodarske ponude užeg, ali i šireg područja. Stari izgrađeni dio naselja i okolni krajobraz štiti se Prostornim planom uređenja Grada Hvara kao oblikovno vrijedno područje, ruralna cjelina. Novi dio naselja rahle je strukture, bez posebnih oblikovnih ili ambijentalnih vrijednosti. Naselje je komunalno nedovoljno opremljeno i uređeno.

 

2) U obuhvatu UPU-a prema odredbama PPUG Hvara utvrđene su slijedeće namjene površina:

-          uređene plaže R3

-          gospodarska namjena – poslovna K

-          gospodarska namjena – ugostiteljsko turistička T2

-          građevinsko područje naselja, mješovita namjena

-          groblje

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA  UPU-a

 

Članak 6.

 

                Osnovni ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a, sukladno PPUG Hvara, su:

-          razraditi osnovne namjene površina

-          definirati svu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija

-          odrediti mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti

-          odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina;

-          odrediti uvjete gradnje građevina ugostiteljsko-turističke namjene te pratećih sadržaja (sportski, rekreacijski, zabavni, uslužni, te građevine i parkovne površine koje obogaćuju osnovne sadržaje) turističkog naselja.

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU  UPU-a

 

Članak 7.

 

                Za izradu UPU-a nisu potrebne sektorske strategije, planovi ili studije.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak 8.

 

1) Za izradu UPU-a potrebno je pribaviti krajobraznu studiju (stručnu podlogu) koja će valorizirati područje obuhvata sa naglaskom na kulturni krajobraz, radi optimalnog smještaja planiranih namjena, te dati smjernice za izradu UPU-a.

 

2) Izrada UPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog uređenja u postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU UPU-a, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI

 

Članak 9.

 

1) U izradi UPU-a sudjelovat će javnopravna tijela, od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Plana, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu.

 

2) Javnopravna tijela iz stavka 1. su:

-          MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE , Konzervatorski odjel u Splitu -  Porinova 1, 21 000 Split

-          MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode -  Savska cesta 41/20, 10 000 ZAGREB

-          MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom – Ulica Republike Austrije 14, 10000 ZAGREB

-          MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnog gospodarstva – Ulica Grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

-          HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI – Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

-          HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma. Podružnica Split – Šumarija Hvar

-          MUP, PU SPLITSKO-DALMATINSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite  -  Trg hrvatske bratske zajednice 9, Split

-          DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i spašavanje – Moliških Hrvata 1, 21 000 Split

-          HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana – Vukovarska 35, 21 000 Split

-          HEP – ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Pogon Hvar

-          Služba za razvoj i investicije – Poljička cesta bb, 21000 Split

-          HVARSKI VODOVOD-HVAR d.o.o. – Radična bb, 21 465 Jelsa

 

3) Drugi sudionici koji će sudjelovati u izradi su:

-          SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,

-          ispostava Hvar – Ive Miliĉića 7, 21 450 Hvar

-          MJESNI ODBOR  SVETA NEDJELJA

-          drugi sudionici čije je sudjelovanje propisano Zakonom o prostornom uređenju i/ili čije sudjelovanje se u tijeku izrade pokaže potrebnim.

 

4) Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU UPU-a, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU UPU-a TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

 

Članak 10.

 

1) Rok u kojem su javnopravna tijela iz prethodnog članka obvezna dostaviti zahtjeve (planske smjernice ili dokumente iz područja svoje nadležnosti) je 15 dana od dana zaprimanja poziva.

 

2) Planirani rok za izradu Nacrta prijedloga UPU-a je 45 dana od dana dostave zahtjeva javnopravnih tijela iz ĉlanka 9. ove Odluke. Rokovi javne rasprave i pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.

 

3) Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga UPU-a je 30 dana od dana izrade izvješća o javnoj raspravi.

 

4) Rok za dostavu izvornika plana 8 dana od dana objave Odluke o donošenju Izmjena i dopuna plana u „Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Članak 11.

 

Izrada UPU-a financirat će se iz proračunskih sredstava Grada Hvara i iz drugih izvora sukladno zakonu.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

 

                Zadužuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a da:

-          dostavi ovu Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz čl. 9. Odluke, s pozivom da u roku određenom u čl.10. st.1. Odluke dostave zahtjeve za izradu UPU-a,

-          po objavi Odluke u “Službenom glasniku Grada Hvara” obavijesti javnost o izradi UPU-a.

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Hvara”.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 350-01/18-01/163

URBROJ: 2128/01-02-19-03

Hvar, 19. veljače 2019. godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, d o n o s i

 

Odluku

o otpisu potraživanja

 

Članak 1.

 

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu  St-1138/17-2823 od 06. srpnja 2018. godine kojim se potvrđuje nagodba koja je prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad društvom AGROKOR koncern iz Zagreba otpisuje se potraživanje Grada Hvara od trgovačkog društva KONZUM d.d. iz Zagreba, OIB: 29955634590 u iznosu od 395.307,64 kune.

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke provest će se potrebna knjiženja u poslovnim knjigama Grada Hvara.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

 

 

 

 

KLASA: 401-01/19-01/05

URBROJ: 2128/01-02-19-02

Hvar, 19. veljače 2019.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 67.  i članka 129. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”,broj: 68/18 ) i članka 25. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 3/18 i 10/18), Gradsko vijeće Grada Hvara na 27 sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

 

Članak 1.

 

Prilog br. 3 programa izgradnje JAVNE RASVJETE  iz Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 12/18 ) mijenja se i glasi:

 

 

 

GRAD HVAROdsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

Prilog br. 3

 

 

 

JAVNA RASVJETA

PRILOG PROGRAMU GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

       ZA 2019 . GODINU                                        

Iznos

Iznos

(kn bez PDV-a)

(kn s PDV-om)

Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i  izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama  (Ul.Dinka Kovačevića, Mala Garška, Brusje,  Šetnica A.T.Petrića i druge lokacije)

300.000,00

375.000,00

Dobava rasvjetnih tijela, kablova, traka uzemljenja, drugog elektro materijala te stupova za javnu rasvjetu (između ulica Ivana Božitkovića i Put Podstine i druge lokacije)

190.000,00

237.500,00

Postava sustava uzemljenja na postojećim stupovima javne rasvjete

20.000,00

25.000,00

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvjete

50.000,00

62.500,00

Projekt mjera rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete, 3. faza

150.000,00

187.500,00

Radovi na sanaciji javne rasvjete šetnice u                              Parku dr. Josipa Avelinija

250.000,00

312.500,00

Ukupno (kn) s PDV-om:

1.200.000,00“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

Klasa: 363-01/18-01/127

Urbroj: 2128/01-02-19-04

Hvar, 19.veljače 2018.g.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

Mag.iur. Jurica Miličić

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, d o n o s i

 

Odluku

o izmjeni  Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U članku 8. stavku 2. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 6/18) brojka „2000“  mijenja se brojkom „500“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 334-01/18-01/05

URBROJ: 2128/01-02-19-05

Hvar, 19. veljače 2019.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak ( „Narodne novine“, broj: 115/16 i 106/18 ) i  članka 25. Statuta Grada Hvara («Službeni Grada Hvara», broj: 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara, na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače 2019. godine, d o n o s i

 

Odluku

o izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Hvara

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 1/2019) mijenja se članka 2. tako da izmijenjeni glasi:

 

„Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u visini: za naselje Hvar 350,00 kuna, za naselje Milna i Sveta Nedjelja  295,00 kuna, za naselje Jagodna, Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje i Zaraće 175,00 kuna, po krevetu ili smještajnoj jedinici u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO -DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

Gradsko vijeće

 

KLASA: 410-01/19-01/01

URBROJ: 2128/01-02-19-04

Hvar, 19. veljače 2019.godine

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 12., 21. i 22. Odluke o korištenju i zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/2017), provedenog Javnog natječaja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina, KLASA: 363-02/19-01/02, URBROJ: 2128/01-01/1-19-03 od     4. veljače 2019. godine te Zapisnika Povjerenstva za javne površine od 18. veljače 2019. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine

 

 

 

 

 

Članak 1.

 

Kao najpovoljniji ponuditelji prema raspisanom Javnom natječaju za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina utvrđuju se:

 

Na lokaciji: ISPRED HP-a NA RIVI

- oznaka prodajnog mjesta: B-22

 

MAKSI 925 j.d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 6.100,00 kn/godišnje, namjena:  prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Na lokaciji: IZMEĐU VELOG I MALOG ĐARDINA

- oznaka prodajnog mjesta: B-5

 

SANDMIH PROJEKT j.d.o.o. s ponuđenom zakupninom u iznosu od 75.000,00 kn/godišnje,

namjena: prodaja razglednica, slika, bižuterije i suvenira

 

Članak 2.

 

Temeljem ove Odluke Gradonačelnik i gore navedeni ponuditelji sklopiti će Ugovor o zakupu javne površine s rokom trajanja zakupa od zaključenja ugovora do 31. prosinca 2020. godine.

 

Ako gore navedeni ponuditelji odustanu od sklapanja ugovora o zakupu nemaju pravo na povrat uplaćene jamčevine te će se izabrati druga po redu najpovoljnija ponuda.

 

Sudioniku natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Grada Hvara te na web stranici Grada Hvara a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 363-02/19-01/02

URBROJ: 2128/01-01/1-19-04

Hvar, 20. veljače 2019. godine

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 ,61/11 i 4/18 ), članka 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 11/17, 1/18 ,5/18 i 7/18) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 53/18 i 10/18), sukladno Proračunu Grada Hvara, na prijedlog pročelnika Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

                Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara ( u daljnjem  tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2019. godine.

 

Članak 2.

 

                Plan sadrži.

-          stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara,

-          potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

-          potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja.

 

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka l. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2019. planira se primiti u službu : 1 službenika na upražnjeno radno mjesto,  te 2 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ).

 

 

 

Red.br.     ODSJECI

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u juo po odsjecima

plan zapošljavanja za 2018.godinu

1. Pročelnik JUO

1

0

2. odsjek za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada

3

1 viši referent za socijalnu skrb školstvo, zdravstvo i sport

3. odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

6

1 vježbenik VSS ekonomske struke na stručnom osposobljavanju referent za  komunalnu i druge naknade

4. odsjek za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske  fondove i javnu nabavu

12

2  referent – komunalni redar

1 referent –prometni redar

1 vježbenik stručni specijalist inženjer ili magistar inženjer (VSS) arhitektonske struke ili društvenog smjera na stručnom osposobljavanju za radno mjesto viši stručni suradnik za  graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije

5. Odsjek za kulturu i odnose s javnošću

1

6. UKUPNO

23

5

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/19-01/02

URBROJ: 2128/01-01/1-19-01

Hvar, 15. veljače 2019.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine»33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 34. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara» 3/18 i 10/18) i članka 8. stavak 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12), Gradonačelnik Grada Hvara, dana 20. veljače 2019. godine, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara

 

Članak l.

 

U Odluci o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara («Službeni glasnik  Grada Hvara», broj: 1/12 i 3/13), članak 4. mijenja se i glasi:

 

Cijena zakupa- visina zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara, za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti od posebnog javnog interesa – zdravstvene i ljekarničke djelatnosti te poslova Turističke zajednice Grada Hvara iznosi za:

 

  1. ZONU- poslovni prostori na Rivi, Trgu sv. Stjepana i Fabrici, 100 kuna po 1 m2, mjesečno,
  2. ZONU- poslovni prostori u ostalim dijelovima grada Hvara, 30 kuna po 1 m2, mjesečno,
  3. ZONU- poslovni prostori u Milni, Brusju, Velom Grablju, Malom Grablju, Zaraću i Svetoj Nedjelji, 20 kuna po 1 m2, mjesečno. «

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se i u «Službenom glasniku Grada Hvara».

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO–DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 372-03/19-01/05

UBROJ: 2128/01-01/1-19-01

Hvar, 20. veljače 2019.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća gradonačelnika od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018………………… 29

2. Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana za turističku sezonu 2019. godinu……………………………………. 29

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi……………………………………………….. 29

4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveta Nedjelja……………………………………………………………….. 31

5. Odluka o otpisu potraživanja………………………………………………………………………………………………………………….. 34

6. Odluka o izmjeni i dopuni programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu za grad Hvar.. 35

7. Odluka o izmjeni  Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Hvara………… 36

8. Odluka izmjeni i dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Hvara………… 36

 

GRADONAČELNIK:

 

1.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup javne površine…………………………………… 36

2. Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara……………………………………………………………. 37

3. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara           39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, Jelsa

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus