Službeni Glasnik br.1/2018

Službeni Glasnik dostupan je za preuzimanje OVDJE


 

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA HVARA

 

GODINA XXV.  BROJ 1.    Hvar, 5. siječnja 2018. godine                                  Godišnja pretplata iznosi 1.000,00 Kn – plaća se na račun broj : 2500009-1815300001

 

 

 

                Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj: 86/08, 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 74/10, 125/14) i članka 34. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/14 i 8/17), Gradonačelnik Grada Hvara na prijedlog v.d. pročelnika, donosi

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Hvara

 

Članak 1.

 

                U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 11/17) u čl. 12.

 

A. ODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU  SAMOUPRAVU GRADA

 

REDNI BROJ: 4.

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za uredsko poslovanje

U OPISU POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA alineja 2 mijenja se i glasi

-          vodi internu dostavnu knjigu i urudžbeni zapisnik za prispjelu poštu (15%);

 

C. ODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI , PROSTORNO UREĐENJE,GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU

 

REDNI BROJ: 13.

RADNO MJESTO II. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada- pomoćnik voditelja odsjeka

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA :1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenjaju se i glase:

 

-          izrađuje programe izrade prostorne dokumentacije Grada Hvara (5%);

-          obavlja upravne, stručne i druge poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša sukladno propisima i pravilima struke (5%);

-          prikuplja tehničku dokumentaciju za izradu prostornih planova i za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije (lokacijska i građevna dozvola) (5%);

-          vrši kontrolu lokacijskih i građevnih dozvola (5%);

-          prati propise iz oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša i brine se o primjeni istih (5%);

-          koordinira i prati radove na izradi i donošenju prostornih planova, organizacije nadzora nad prostornim i urbanističkim planovima, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije (5%);

-          nadzire izradu prostornih planova kojih nije investitor Grad Hvar (5%);

-          prati realizaciju provedbe prostornih planova Grada Hvara (5%);

-          izrađuje idejna rješenja uređenja i opremanja gradskih javnih (prometnih, zelenih i rekreacijskih) površina i obalnog pojasa te izrađuje nacrte prijedloga vizualnog identiteta Grada Hvara (5%);

-          sudjeluje u postupku javne nabave u predmetima iz domena zaštite okoliša i prostornog uređenja (5%);

-          prikuplja i obrađuje tehničku dokumentaciju za dobivanje potrebitih dozvola i suglasnosti (5%);

-          obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji i rekonstrukciji nekretnina kad je investitor Grad Hvar i kad oni nisu povjereni drugim pravnim ili fizičkim osobama; radi na realizaciji gradnje i rekonstrukcije na nekretninama pod zaštitom (5%);

-          koordinira rad sa konzervatorima radi zaštite područja i objekata registriranih kao spomeničke cjeline odnosno objekti spomenici kulture (5%);

-          koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama (5%);

-          priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju za sve kapitalne investicije Grada Hvara (5%);

-          prati i provodi propise iz oblasti gradnje i konzervatorske zaštite (5%);

-          prikuplja, obrađuje i dostavlja podatke za provođenje postupka javne nabave radova, roba i usluga iz svog djelokruga (5%);

-          izrađuje godišnje i dugoročne prijedloge programa izgradnje i rekonstrukcije gradskih nekretnina (5%);

-          izrađuje nacrte odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka i gradonačelnika (5%).

 

REDNI BROJ: 14.

RADNO MJESTO II. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši savjetnik

NAZIV RADNOG MJESTA: viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenjaju se i glase:

-          izrađuje programe uređenja i održavanja komunalne infrastrukture (10%);

-          izrađuje nacrte prijedloga odluka u svezi utvrđivanja visine i raspoređivanja sredstava za uređenje komunalne infrastrukture (10%);

-          obavlja stručne i druge poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva, sukladno propisima i pravilima struke, a odnose se na komunalni doprinos (izrada rješenja i izračuna) te vrši nadzor izdanih lokacijskih i građevnih dozvola u svezi komunalnog doprinosa (10%);

-          prikuplja tehničku dokumentaciju za izdavanje potrebitih dozvola za realizaciju gradnje i rekonstrukcije komunalnih objekata (lokacijska i građevna dozvola) (10%);

-          obavlja građevinske i druge nadzore na izgradnji objekata komunalne infrastrukture na području Grada Hvara koje investira Grad Hvar, kad nadzor nije povjeren drugim fizičkim odnosno pravnim osobama (10%);

-          koordinira rad nadzornih službi na izgradnjama sa drugim javnim poduzećima koji rade na javnim površinama (5%);

-          priprema i obrađuje potrebnu dokumentaciju radi investicija Grada Hvara na komunalnim objektima Grada Hvara (5%);

-          prati propise iz oblasti komunalnog gospodarstva i građenja te se brine o primjeni istih (5%);

-          sudjeluje i priprema potrebne podatke za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova u predmetima iz domena komunalnog gospodarstva (5%);

-          učestvuje u izradi idejnih rješenja za sve radove građenja i rekonstrukcije na nekretninama Grada Hvara (5%);

-          obavlja poslove uređenja i korištenja javnih površina te izdaje posebne uvjete građenja u svezi izgradnje komunalne infrastrukture na javnim površinama (5%);

-          izrađuje nacrte prijedloga odluka, programa i izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika iz oblasti svoje nadležnosti (5%);

-          obavlja poslove u svezi izgradnje i održavanja javne rasvjete (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka i gradonačelnika (5%).

 

REDNI BROJ : 17.

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: viši referent

NAZIV RADNOG MJESTA: viši referent za komunalno redarstvo-koordinator

KLASIFIKACIJSKI RANG: 9.

BROJ SLUŽBENIKA: 1

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA mijenjaju se i glase:

 

-          obavlja nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu i drugih propisa donesenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpada i Zakona o građevinskoj inspekciji, te odgovara za provedbu tih odluka; obavlja nadzor nad provedbom i drugih odluka Grada Hvara za koje je tom odlukom zadužen, odgovara za provedbu tih odluka (15%);

-          prati stanje u oblasti komunalnog reda, te podnosi izvješća s prijedlozima mjera (10%);

-          donosi rješenja u svrhu održavanja komunalnog reda i druga rješenja sukladno ovlastima iz pozitivnih propisa i općih akata (15%);

-          u okviru svojih ovlasti naplaćuje mandatne kazne, odnosno podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka (15%);

-          donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima (15%);

-          nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu s svojim ovlastima (15%);

-          obavlja poslove protupožarne zaštite objekata u nadležnosti Grada Hvara (5%);

-          nadzire održavanje reda u lukama (5%);

-          obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, voditelja odsjeka, gradonačelnika i koordinatora (5%).

 

REDNI BROJ: 20.

RADNO MJESTO III. kategorije – potkategorija radnog mjesta: referent

NAZIV RADNOG MJESTA: referent – komunalni izvidnik

KLASIFIKACIJSKI RANG: 11.

BROJ SLUŽBENIKA: 2

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA alineja 4 mijenja se i glasi

-          piše zapisnike sjednica Gradskog vijeća (15%);

UVJETI ZA RADNO MJESTO/POTREBNO STRUČNO ZNANJE alineja 1 mijenja se i glasi:

-          srednja stručna sprema (SSS) gimnazija, turističke, upravne, tehničke ili ugostiteljske struke

 

D. ODSJEK ZA KULTURU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

REDNI BROJ: 21.

RADNO MJESTO I. kategorije – potkategorija radnog mjesta: rukovoditelj, Razina 1

NAZIV RADNOG MJESTA: voditelj odsjeka za kulturu i odnose s javnošću

KLASIFIKACIJSKI RANG: 4.

UVJETI ZA RADNO MJESTO / POTREBNO STRUČNO ZNANJE Alineja 1 mijenja se i glasi:

-          magistar struke/stručni specijalist (VSS),  diplomirani novinar

 

Članak II.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/01

URBROJ: 2128/01-01/1-18-03

Hvar, 4. siječnja 2018. godine

 

GRADONAČELNIK:

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju odredbe članka 8., 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine, broj: 86/08 i 61/11 ), članka 5. Pravilnika

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara,

broj: 12/10 i 3/15) i članka 35. Statuta Grada Hvara («Službeni glasnik Grada Hvara, broj: 5/09, 7/09,  8/09, 11/1, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 11/13 i 8/14), sukladno Proračunu Grada Hvara, na prijedlog V.d. pročelnice Gradonačelnik Grada Hvara, donosi

 

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

 

Članak 1.

 

Ovim Planom prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara ( u daljnjem  tekstu: Plan ), utvrđuje se prijam službenika i vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ( stručno osposobljavanje za rad ) u Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara tijekom 2018. godine.

 

Članak 2.

 

Plan sadrži:

-          stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela

-          Grada Hvara,

-          potreban broj službenika na neodređeno vrijeme,

-          potreban broj vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa(stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 3.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja.

 

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara.

 

Članak 4.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme, utvrđuje se u tabeli koja je sastavni dio Plana.

 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iz stavka l. ovog članka obuhvaća prikaz ukupnog broja zaposlenih službenika u odsjecima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, a planira se potreban broj službenika i vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

Članak 5.

 

Tijekom 2018. planira se primiti u službu : Pročelnik JUO, 5 službenika na upražnjena radna mjesta, te 2 vježbenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja  radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

——————————————————————————————————–

Red.br.     ODSJECI                              stvarno stanje popunjenosti                               plan zapošljavanja

                                                             radnih mjesta u JUO po odsjecima                        za 2018.godinu

1.     Pročelnik      JUO                                                     0                                        1 pročelnik

_________________________________________________________________________________________

2.  odsjek za pravne i opće poslove, društvene          3                                       1 viši referent za socijalnu skrb          djelatnosti i lokalnu samoupravu grada

školstvo, zdravstvo i sport

3.  odsjek za proračun, financije i gospodarstvo        5                                    1 voditelj odsjeka za proračun,

financije i gospodarstvo

1 vježbenik VSS ekonomske struke

na stručnom osposobljavanju

referent za  komunalnu i druge naknade

_________________________________________________________________________________________

4. odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno                13                        1  voditelj odsjeka za komunalne djelatnosti uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša,                                                                       prostorno uređenje, graditeljstvo,         europske fondove i javnu nabavu                                                                              i zaštitu okoliša, europske fondove

1  referent – komunalni redar

1 referent –prometni redar

1 vježbenik stručni specijalist

inženjer ili magistar inženjer

(VSS) arhitektonske struke ili

društvenog smjera na stručnom

osposobljavanju za radno mjesto

viši stručni suradnik za  graditeljstvo,

zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _________________________________________________________________________________

5.  Odsjek za kulturu i odnose s javnošću                1

 

6. UKUPNO                                                                     22                                                8

—————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD  HVAR

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 020-01/18-01/02

URBROJ: 2128-01-01/1-18-01

Hvar, 4. siječnja 2018.

 

GRADONAČELNIK

Rikardo Novak

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

GRADONAČELNIK

1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara……………………………………………..                1

2. Plan prijama u službu i Jedinstveni upravni odjel Grada Hvara…………………………………………………………….. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Službeni glasnik Grada Hvara“ izdaje Gradsko vijeće Grada Hvara

Odgovorni urednik: tajnica Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur. – List izlazi po potrebi

Priprema i izrada: ŽGIRO, vl. Đurđica Sarjanović, JelsaProtected with SiteGuarding.com Antivirus