Proračun Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

2. Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2022.

3. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2022. (dio obrazloženja)

4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2022.

5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2022.

6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2022.

7. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2022.

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2022.

9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. za Grad Hvar

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. za Grad Hvar

11. a) Grad Hvar – Zaključak o prihvaćanju Plana društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2022.

11. b) Plan društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2022.

12. Program korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara za 2022. g.

13. Grad Hvar – Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godinaProtected with SiteGuarding.com Antivirus