Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu UPU Pais

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja Pais možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus