Objavljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac

Sukladno članku 96. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Dolac (UPU Dolac) trajat će od 21. listopada do 20. studenog 2020. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog UPU Dolac bit će izložen na javni uvid u prostorijama Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, u Hvaru, Ulica Vicka Butorovića 4, od 21. listopada do 20. studenog 2020., svaki radni dan od 9 do 13 sati. Isti dokument će biti objavljen i na web stranici Grada Hvara na internetskoj adresi www.hvar.hr.

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU Dolac održat će se u utorak, 27. listopada 2020. godine, u 11 sati u galeriji na katu Arsenala, Trg Sv. Stjepana 43, u Hvaru.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog UPU Dolac mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 20. studenog 2020. godine.

Način sudjelovanja u Javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), je sljedeći:

- nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu Prijedloga UPU Dolac iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi, u protivnom će se smatrati da nemaju primjedbi

- građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog UPU Dolac, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u prostoriji s izloženim Prijedlogom UPU Dolac na javnom uvidu, mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu dati primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili mogu uputiti nositelju izrade UPU Dolac pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Hvar, Odsjek za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar ili putem e-pošte na adresu urbanizam@hvar.hr. U protivnom se iste neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.Protected with SiteGuarding.com Antivirus