IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

1) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

2) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

3) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

4) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

5) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

6)  ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA, UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA 2015. GODINU

7) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU

8) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANAKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU ZA GRAD HVAR

9) IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINUProtected with SiteGuarding.com Antivirus