Grad Hvar raspisuje prvi natječaj za program POS

Na temelju Odluke o uključenju Grada Hvara u Program društveno poticane stanogradnje (KLASA: 370-01/20-01/08, URBROJ: 2128/01-02-20-02) i Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Hvara (KLASA: 370-01/20-01/09, URBROJ: 2128/01-02-20-02) objavljene 25. rujna 2020. godine („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj 7/20 ) , gradonačelnik Grada Hvara raspisuje Prvi javni poziv (natječaj) za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Hvara.

Rok za podnošenje prijava je 45 dana od dana objave Javnog poziva (natječaja) u dnevnim novinama.

Zahtjevi se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Hvar, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, s naznakom – „ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA IZ PROGRAMA POS-a – NE OTVARAJ“.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

Prvi javni poziv (natječaj)_POS

Upute za prijavitelje

0.a – Opis obiteljskog domaćinstva_primjer

0.b – Obrazac samoprocjene

1. Zahtjev za kupnju stana

2. Izjava o vlasništvu stana ili kuće

3. Izjava o stanovanju kod člana obitelji

4. Izjava o izvanbračnoj zajednici

5. Izjava o stanovanju kod treće osobe

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus