Javni natječaji za financiranje projekata i programa udruga za 2022. godinu

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) te članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, br. 3/18, 10/18 i 2/21) gradonačelnik Grada Hvara objavljuje javne natječaje za financiranje projekata i programa udruga za 2022. godinu.

Natječaji su otvoreni do 16. veljače 2022. godine.

Plan raspodijele financijskih sredstava

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama, u kategoriji Javni natječaj za udruge:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi

Javni natječaj za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbiProtected with SiteGuarding.com Antivirus