Proracun grada Hvara

Proračun Grada Hvara za 2013. godinu

PRORACUN GRADA HVARA ZA 2013.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. i 2015 ODLUKA O IZVRSAVANJU PRORACUNA GRADA HVARA ZA 2013 GODINU PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2013 GODINU PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA

Proračun Grada Hvara za 2012. godinu

Plan nabave za proračunsku 2012. godinu Tabelarni prikaz plana nabave 2012 Proracun grada Hvara za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna grada Hvara