Proračun

Proračun Grada Hvara za 2012. godinu

Plan nabave za proračunsku 2012. godinu Tabelarni prikaz plana nabave 2012 Proracun grada Hvara za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu Plan prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna grada Hvara