Arhiva

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

„ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU“, „IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU“ „ODLUKA O IZMJENI