Natječaji za radna mjesta

OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja

Obavijest o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, načinu i području testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata.

OBAVIJEST, UPUTE, OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI – VIŠI REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE, NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), a u svezi s Oglasom za prijam u službu na radno mjesto III. kategorije – viši referent za uredsko poslovanje u odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada (1 izvršitelj/ izvršiteljica – m/ž ) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, objavljen na internetskim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a i Grada Hvara 20. listopada 2023. godine, objavljuje se

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na radno mjesto III. kategorije – viši referent za uredsko poslovanje u odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada (1 izvršitelja/ izvršiteljica- m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada, Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 ,123/17, 98/19, 144/20);
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:  86/0861/1104/18112/19)
 • Uredba o uredskom poslovanju NN 75/2021
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja NN 132/2021 (4.12.2021.)

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja:

 Za kandidate prijavljene na Natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja provest će se prethodna  provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje
 • intervju s kandidatima.

 Imena i prezimena kandidata prijavljenih na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Hvara (www.hvar.hr) i oglasnoj ploči Grada Hvara najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

 

Pravila testiranja:

 1. postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja,
 2. po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri,
 3. smatra se da kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj,
 4. za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate,
 5. intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.
 6. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju za vrijeme pisane provjere znanja,
 • razgovarati s ostalim kandidatima
 1. kandidati/kinje koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat Povjerenstvo neće bodovati.

  

Pisana provjera znanja sastoji se od:

 • Kandidatima će biti podijeljen pisani test od 10 pitanja koji u sebi sadržava pitanja iz gore navedenog popisa literature,
 • Pisana provjera znanja ukupno traje 60 minuta,
 • Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod, (maksimalan broj bodova na pisanom testu je 10), s tim da se točan odgovor ocjenjuje cijelim brojem (1 bod), netočan odgovor ne nosi ni jedan bod
 • Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je na pisanom dijelu provjere znanja ostvario najmanje 50% bodova provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju, te se sa njim provodi intervju
 • Intervju sa kandidatima koji su ostvarili minimalno 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju se održava u roku tjedan dana od pisanog testa, a o čemu će svi kandidati koji su zadovoljili navedeni uvjet biti pravovremeno obaviješteni.

Intervju sa kandidatima može biti održan i isti dan nakon održavanja pisanog testa, a o čemu će svi kandidati koji su zadovoljili navedeni uvjet biti pravovremeno obaviješteni.

 • Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, interese i motivaciju kandidata za rad u službi, kao i razradu odgovora kandidata sa pisanog dijela ispita. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i pisana provjera znanja, odnosno od 1 do 10 bodova,
 • Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu,
 • Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu Rang listu kandidata/kinja podnosi pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, a koje Izvješće potpisuju svi članovi
 • pročelnik Grada Hvara donosi Rješenje o prijemu u službu izabranog kandidata/kinje. Rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj koji/e su ispunjavali/e formalne uvjete iz natječaja,

 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA/POSTOTAK VREMENA:

 • priprema i otprema poštu te istu preuzima (20%);
 • vodi internu dostavnu knjigu i urudžbeni zapisnik za prispjelu poštu (25%);
 • vodi upisnik predmeta upravnog postupka (15%);
 • brine se o pripremi i dostavi materijala te poziva za sjednice Gradskog vijeća i radnih tijela (5%);
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za gradonačelnika (10%);
 • vodi zapisnike sjednica Gradskog vijeća te vodi evidenciju nazočnosti na sjednicama (15%);
 • vodi evidenciju putnih naloga za gradonačelnika (5%);
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja odsjeka (5%).

PODACI O PLAĆI:      

U članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) propisano je da plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je u članku 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 7/22) i iznosi 1,45  dok je bruto osnovica za obračun plaće utvrđena Odlukom o utvrđivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 6/23) u iznosu od 1.036,00 eura /7.805,74 kune

 

DODATNE UPUTE I INFORMACIJE

Kandidat/kinja može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Na web-stranici Grada Hvara bit će objavljeni mjesto i vrijeme testiranja i dodatne upute vezane uz natječaj.

 

Pročelnik

Nino Pijanović

Javni natječaj za izbor direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o.

Na temelju Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KOMUNALNO HVAR d.o.o. Skupština društva Komunalno Hvar d.o.o. raspisuje Javni natječaj za izbor direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o..

Putem javnog natječaja traži se član uprave – direktor/ica (1 izvršitelj/izvršiteljica – m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Komunalnom Hvar d.o.o., uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Tekst i uvjete Javnog natječaja možete preuzeti OVDJE.

Prijave na natječaj s dokazima o isupnjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na web stranici Grada Hvara, oglasnoj ploči Grada Hvara i web stranici društva Komunalno Hvar d.o.o., u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, s obveznom naznakom „Natječaj za izbor direktoraq/direktorice trgovačkog društva Komunalno Hvar d.o.o. – ne otvaraj“.

Oglas za prijam u službu na radno mjesto – viši referent za uredsko poslovanje

Na temelju članaka 18., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), pročelnik JUO Grada Hvara raspisuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto III. kategorije – viši referent za uredsko poslovanje u Odsjeku za pravne i opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu grada Jedinstvenog upravnog odjela Grada Hvara (1 izvršitelj/izvršiteljica – m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom radi zamjene na duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka službenika na posao s bolovanja odnosno porodiljnog tj. rodiljnog dopusta.

Tekst oglasa s uvjetima i potrebnom dokumentacijom nalazi se OVDJE.

 

Foto: Pexels