Proračun Grada Hvara


Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 1. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. g.

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara

3. Izmjena Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

4. Izmjena Programa socijalne skrbi

5. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi

6. Izmjena Programa javnih potreba u sportu

7. Izmjena Programa financiranja ostalih udruga

8.a Izmjena Programa izgradnje komunalne infrastrukture

8.b Prilozi za Izmjenu Programa izgradnje komunalne infrastrukture

9. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture

10. Izmjena Odluke o gradnji vodnih građevina odvodnje

11. Zaključak o Izmjeni Plana pometanja

11.a Izmjena Plana pometanjaGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od:

0. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

1. Godišnji izvještaj za 2019. g. – objava gradonačelnika 1. str.

2. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Tablice uz izvještaj o izvršenju – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha, te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

6. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. g.

7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g.Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2020. godineFinancijski izvještaj Grada Hvara za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.

Financijski izvještaj Grada Hvara za period od 1. 1. do 30. 6. 2020. g.Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu – 1. izmjene.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 17. srpnja 2020. godine u 23:59 sati. Prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se putem e-mail adrese: margita.petric-hraste@hvar.hr

Sva dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0a. Obrazac savjetovanja s javnošću – 2020

0b. Obrazac prijedloga na Nacrt proračuna Grada Hvara – 2020

1) Grad Hvar – Izmjene i dopune proračuna 1_2020

2) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna

3) Izmjena Plana 1-2020

4) Izmjena Programa socijalne skrbi 1_2020

5) Izmjena Programa JP u kulturi 1_2020

6) Izmjena Programa JP u sportu 1_2020

7) Izmjena Programa za ostale udruge 1_2020

8a) Izmjene Programa izgradnje KI za 2_2020.

8b) Prilozi za Izmjenu Programa izgradnje za 1_2020

9) Izmjena Programa održavanja KI 1_2020.

10) Odluka o gradnji vodnih građevina odvodnje 1_2020

11) Izmjena Plana pometanja 1_2020Financiranje djelatnosti ustanova, društava i udruga građana od 2014. do 2019. godine

Izvještaj o sredstvima utrošenima za financiranje djelatnosti ustanova, društava, klubova i udruga građana iz proračuna Grada Hvara u razdoblju od 2014. do 2019. godine možete preuzeti OVDJE.Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

1. Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

2. Referentna stranica

3. BilješkeIzvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

1. Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2019. godinu

2. Referentna stranica

3. Bilješke

4. Popis sudskih sporova i drugih ugovornih odnosaProračun Grada Hvara za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2020. godinu

2. Obrazloženje Proračuna za 2020. godinu

3. Plan Proračuna za 2020. godinu

4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu

5. Program socijalne skrbi za 2020. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

7. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva za 2020. godinu

9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

10. b) Prilozi za Program izgradnje za 2020. godine

11. a) Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja za 2020. godinu

11. b) Prijedlog Plana pometanja za 2020. godinu

12. Program korištenja sredstava legalizacije za 2020. godinu

13. Zaključak – Program JP za obavljanje aktivnosti HGSS-a za 2020. godinu

14. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove za 2020. godinu

15. Odluka o gradnji vodnih građevina odvodnje za 2020. godinuIzvješće o savjetovanju s javnošću: Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. godinu s projekcijama za 2020./21. godinu u razdoblju od 6. prosinca do 12. prosinca 2019. godine.

Izvješće možete preuzeti OVDJENacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. godinu s projekcijama za 2020./21. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. godinu s projekcijama za 2020./21. godinu-2. izmjene.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 12. prosinca 2019. godine u 23:59 sati. Prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se putem e-mail adrese: margita.petric-hraste@hvar.hr

Sva dokumentacija nalazi se na poveznici:

0a.Obrazac-savjetovanja s javnoscu-2019

0b.Obrazac prijedloga na nacrt proracuna Hvar-2019

1)Grad Hvar Izmjene i dopune Proracuna 2_2019

2)Obrazlozenje Izmjena i dopuna Proracuna 2_ 2019

3)Izmjena i dopune Plana 2_2019

4)Izmjena Progama socijalne skrbi 2_2019

5)Izmjena Program JP u kulturi 2_2019

6)Izmjena Programa J.P. u sportu 2_2019

7) Izmjena Programa ostale udruge 2_2019

8a) Izmjena Programa izgradnje KI za 2_2019

8b) Prilozi za izmjenu Programa izgradnje 2_2019

9) Izmjena Programa odrzavanja KI 2_2019

 IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2020.GODINU S PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu u razdoblju od 15. studenog do 2. prosinca 2019. godine.

Izvješće se nalazi OVDJE.Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2019. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

Sva dokumentacija nalazi se na poveznici:

Nacrt proračuna Grada Hvara za 2020. godinu s projekcijama za 2021./22. godinuPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od :

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2019. g. – 1. st.

Opći i posebni dio proračuna (tablice 1. do 11.)

Izvještaj o zaduživanju, korištenju proračunske zalihe i o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaIzmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. – I. izmjene

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

2. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2019. godinu

3. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019. godinu

4. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019. godinu

5. Zaključak o prihvaćanju Izmjena Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019. godinu

6. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar

7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu za Grad Hvar s prilozima

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kapitalnoj pomoći za građenje građevina za javnu odvodnju na području Grada Hvara za 2019. godinu

9. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2019. godinuGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2018.GODINU

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o ne donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2018.g.

- Objava Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu od strane gradonačelnika -1. stranica

- Opći dio Proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( Tablice 1.-11.)

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca, o korištenju proračunske zaliha te o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaPrijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2019. g. i projekcija za 2020. i 2021 godinu (donosi Gradsko vijeće Grada Hvara) možete preuzeti OVDJE.

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2019. godinu (donosi gradonačelnik Grada Hvara) možete preuzeti OVDJE.Financiranje djelatnosti ustanova, društava i udruga iz proračuna Grada Hvara u razdoblju od 2013. do 2018. godine

Tablicu sredstava utrošenih za financiranje djelatnosti ustanova društava, klubova i udruga građana iz proračuna Grada Hvara u razdoblju od 2013. do 2018. godine možete preuzeti OVDJE.Konsolidirani izvještaj Grada Hvara za 2018. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2018. godinu sastoji se od:

Konsolidiranog financijskog izvještaja Grada Hvara za 2018. godinu

BilješkiGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Sadržaj:

 1. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2019.godinu
 2. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2019.godinu
 3. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2019.godinu
 4. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2019.godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Plana pometanja, čišćenja i pranja grada, održavanja javnih površina, čišćenja i održavanja obalnog pojasa, odvoza otpada s Paklenih otoka i održavanja javne rasvjete za 2019.godinu   5b)PLAN 2019. POMETANJA
 6. Program korištenje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Hvara za 2019.godinu
 7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2019.godinu za Grad Hvar  7b)Prilozi za Program izgradnje za 2019
 8. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu za Grad Hvar
 10. Proračun Grada Hvara za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021. Godinu
 11. Plan prihoda i primitka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU- 3 IZMJENE

Sadržaj:

 1. Odluka o izmjeni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2018.godinu
 2. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2018.godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018.godinu za Grad Hvar    3.bPrilozi za Program izgradnje za 2018 izmjena
 4. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu za Grad Hvar
 5. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu
 6. Izmjene i dopune Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2018.godinu


Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu i projekcije za 2019. I 2020. godinu – 3. izmjene

Prijedlog izmjene možete preuzeti OVDJE.PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Sastoji se od:

- Prijedlog gradonačelnika Odluke o izvšravanju Proračuna Grada Hvara za 2019.g.-1 st.

- Prijedlog gradonačelnika Proračuna Grada Hvara za 2019.-1 st.

- Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu

- Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 1. Polugodišnji izvještaj – 1. strana
 2. Tablice 1. – 11. izvršenja
 3. Dodatne tablice izvršenja
 4. Obrazloženje 2018-6
 5. Izvršenje plana razvojnih programa 2018-6

 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU- II IZMJENE

Izmjena Plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proracuna Grada Hvara za 2018. II izmjene

Izmjena Proracuna Grada Hvara za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu- II izmjene

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2018.g. -II izmjene

 POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2019.G. TE PROJEKCIJA ZA 2020.G. I 2021.G.

Poziv za dostavu podataka za proračun 2019

„NAPOMENA:

 • Rok za dostavu podataka je 15.10.2018.g.
 • Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva.  Sredstva za financiranje njihovih programa i djelovanja odobravati će se putem javnog natječaja nakon donošenja Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu“


Upute za izradu proračuna Grada Hvara za 2019. g. te projekcija za 2020. i 2021. g.

Upute-za-izradu-proračuna-Grada-Hvara-za-2019.-2021.-godinu

Prilog – Obrasci (Prijedlog financijskog plana) (1)

Prilog – Financijski plan19

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

Sadržaj:

-          Godišnji izvještaj 1. stranica

-          Opći dio Proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( tablice 1.-11.)

-          Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca, o korištenju proračunske zalihe, te o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

-          Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

-          Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaODLUKA O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

-          ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVAIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU ( I IZMJENE )

 -          IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

-          ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POGTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

-          IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA  I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU – 1. IZMJENE

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 REGISTAR SVIH UGOVORA GRADA HVARA, OSIM UGOVORA JAVNE NABAVE, ZA 2017. GODINU

Klikni za preuzimanje registraFINANCIRANJE DJELATNOSTII USTANOVA, DRUŠTAVA I UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2017.GODINE

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTAVA I UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA 2012.-2017.. Za preuzimanje dokumenta klikni OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

-Konsolidirano financijsko izvješće Grada Hvara za 2017.godinu

-Bilješke

-Referentna stranicaGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

-          Godišnjeg financijskog izvještaja Grada Hvara za 2017.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referentna stranicaDUGRE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

2 ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRAĐANA HVARA ZA 2017. GODINU

3 ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

4 ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

5 IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINUPRORAČUN GRADA HVARA ZA 2018. GODINU SA PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA

1 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

2 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

3 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

4 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

5 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

7 PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOST IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2018. GODINU ZA GRAD HVAR

8 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2018. GODINU ZA GRAD HVAR

9 ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PLANA POMETANJA ČISCENJA I PRANJA GRADA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA ČIŠĆENJA

10 ODLUKA O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

11 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

12 Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018. godinu.PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

Grad Hvar -izmjene proračuna 2017-2PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU, klikni za preuzimanje OVDJEPRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU , klikni za preuzimanje OVDJEIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA,  TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU – klikni za preuzimanjeGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016.g. dostupan je OVDJE .REGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU OSIM UGOVORA U REGISTRU JAVNE NABAVE

Registar je dostupan OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2016.GODINUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

-          Godišnji financijski izvještaja Grada Hvara za 2016.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referenta stranicaObavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca Gradu Hvaru

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2016. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada Hvara, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac se dostavlja na Pisarnicu Grada Hvara (ured gradonačelnika) najkasnije do 1. ožujka 2017. godine. Obrazac možete preuzeti u nastavku.

PREUZMI OBRAZAC OVDJEVIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus