Proračun Grada Hvara


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

Sadržaj:

-          Godišnji izvještaj 1. stranica

-          Opći dio Proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( tablice 1.-11.)

-          Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca, o korištenju proračunske zalihe, te o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

-          Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

-          Izvještaj o provedbi plana razvojnih programaODLUKA O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVA

-          ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA, TE POKRIĆU MANJKOVA IZ OSTVARENIH VIŠKOVAIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU ( I IZMJENE )

 -          IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020.GODINU

-          ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POGTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

-          IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA  I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU – 1. IZMJENE

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018.GODINU

 REGISTAR SVIH UGOVORA GRADA HVARA, OSIM UGOVORA JAVNE NABAVE, ZA 2017. GODINU

Klikni za preuzimanje registraFINANCIRANJE DJELATNOSTII USTANOVA, DRUŠTAVA I UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2017.GODINE

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTAVA I UDRUGA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA 2012.-2017.. Za preuzimanje dokumenta klikni OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

-Konsolidirano financijsko izvješće Grada Hvara za 2017.godinu

-Bilješke

-Referentna stranicaGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2017.GODINU

-          Godišnjeg financijskog izvještaja Grada Hvara za 2017.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referentna stranicaDUGRE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

2 ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRAĐANA HVARA ZA 2017. GODINU

3 ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

4 ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

5 IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINUPRORAČUN GRADA HVARA ZA 2018. GODINU SA PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA

1 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

2 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

3 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

4 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

5 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

7 PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOST IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2018. GODINU ZA GRAD HVAR

8 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2018. GODINU ZA GRAD HVAR

9 ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PLANA POMETANJA ČISCENJA I PRANJA GRADA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA ČIŠĆENJA

10 ODLUKA O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

11 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

12 Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2018. godinu.PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019.GODINU

Grad Hvar -izmjene proračuna 2017-2PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU, klikni za preuzimanje OVDJEPRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU , klikni za preuzimanje OVDJEIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA,  TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU – klikni za preuzimanjeGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016.g. dostupan je OVDJE .REGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU OSIM UGOVORA U REGISTRU JAVNE NABAVE

Registar je dostupan OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2016.GODINUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

-          Godišnji financijski izvještaja Grada Hvara za 2016.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referenta stranicaObavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca Gradu Hvaru

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2016. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada Hvara, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac se dostavlja na Pisarnicu Grada Hvara (ured gradonačelnika) najkasnije do 1. ožujka 2017. godine. Obrazac možete preuzeti u nastavku.

PREUZMI OBRAZAC OVDJEVIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

1 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

2 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

3 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

4 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

5 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

6 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

7 PROGRAM FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

8 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU ZA GRAD HVAR

9 PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DDJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU ZA GRAD HVAR

10 ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA, ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA, ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I PROVOĐENJA SUSTAVNE AKCIJE D.D.D. ZA 2017. GODINU

11 PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTUR NA PODRUČJU GRADA HVARA

12 ODLUKA O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODENIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINUGodišnji plan natječaja za financiranje projekata udruga na području Grada Hvara za 2017. godinu

  1. Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Hvara za 2017. godinu

 Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

  1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara
  2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara
  3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga civilnog društva s područja Grada Hvara
  4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetom


ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA UDRUGA“ ROK JE DO 31.01.2017.G.

Odluka o produženju roka za dostavu završnih izvjeptaja udrugaPRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.

-PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018.G. I 2019.G.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU ( II IZMJENE)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU ( II IZMJENE)

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA , TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA SOCIJALNE SRBI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2016.GODINU,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU ZA GRAD HVAR

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU ZA GRAD HVAR.

 POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2017.G. TE PROJEKCIJA ZA 2018.G. I 2019.G.

NAPOMENA:

  • Rok za dostavu podataka je 31.10.2016.g.
  • Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva.  Sredstva za financiranje njihovih programa i djelovanja odobravati će se putem javnog natječaja nakon donošenja Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu

Poziv za dostavu podataka za izradu Proračuna Grada Hvara za 2016. je dostupan OVDJE .POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

„ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU“

Sastoji se od dva dokumenta:

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

i

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinuFINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA OD 01.01.-30.06.2016.G.

Obrasci izvještaja

Referentna stranica

BilješkeGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015.GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015 dostupan je za preuzimanje.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU“,

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 

 Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu

„Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu“ sastoji se od dva dokumenta:

-          Konsolidirano  financijsko izvješće Grada Hvara za 2015.godinu

-          BilješkeODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU GRADA HVARA

Odluka je dostupna OVDJEJAVNI NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016. GOD.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016. GOD.
REGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA U 2015. GODINI ( Osim ugovora iz Registra javne nabave )

Registar je dostupan OVDJEPopis donacija

1. “Popis donacija i potpora i prijenosa sredstava iz proračuna Grada Hvara u razdoblju2011-2015. godina”

 Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

1. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u sportu sa područja grada Hvara”

2. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u kulturi sa područja grada Hvara”

3. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Hvara”

4. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata ostalih udruga osoba s invaliditetom”Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Hvara za 2016. godinu

1.  “Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Hvara za 2016. godinu”

 PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Hvara

Pravilnik je dostupan OVDJEOBAVIJEST SVIM UDRUGAMA KOJE SU U 2015. GODINI PRIMILE DONACIJE IZ PRORAČUNA GRADA HVARA

Obavještavamo sve neprofitne organizacije ( udruge ) da sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), a koje su tijekom 2015.godine primili sredstva za svoje aktivnosti  iz Proračuna  Grada Hvara, da su dužni najkasnije do 01.ožujka 2016.godine podnijeti Gradu Hvaru Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2015.godinu,  na obrascu „PROR-POT“ ( obrazac je dan u nastavku).  Popunjavanje obrasca objašnjeno je u člancima 14., 15. i 16. navedenog Pravilnika.  Za nepodnošenje navedenog Izvještaja propisane su novčane kazne i te udruge neće biti u mogućnosti javiti se na natječaj za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Hvara u 2016.godini.

Navedeni Pravilnik dostupan je  ovdje, a obrazac „PROR-POT“ dostupan je ovdje.GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

Financijski izvjeŠtaji 2015 -  obrasci

Obrazac UDJ

BiljeŠke uz Izvještaje

Tablice uz obvezne BilješkeProračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2016. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORACUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinuODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKI 2015.GODINU

Odluka o izmeni i dopuni Plana nabave

Tabelarni priokaz VI IZMJENE Plana nabaveIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

1) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

2) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

3) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

4) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

5) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

6)  ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA, UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA 2015. GODINU

7) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU

8) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANAKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU ZA GRAD HVAR

9) IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINUIzmjena Plana nabave za proračunsku 2015.godinu

Odluka o izmeni  plana nabave

Tabelarni prikaz V. IZMJENE Plana nabavePrijedlog Proračuna Grada Hvara za 2016

Prijedlog proračuna dostupan je OVDJEODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2015.GODINU

ODLUKA JE DOSTUPNA OVDJE

TABELARNI PRIKAZ DOSTUPAN JE OVDJEOBAVIJEST UDRUGAMA-UVRŠTENJE U PROGRAME JAVNIH POTREBA ZA 2016. PRORAČUNA GRADA HVARA

Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara obavještava sve udruge koje svoje projekte i programe namjeravaju kandirati za financiranje iz sredstava proračuna Grada Hvar , da će natječaj /poziv biti objavljen po donošenju Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu, vjerojatno tijekom siječnja 2016.godine.

Razlog promjeni načina odobravanja financijskih sredstva je da je Vlada Republike Hrvatske 05.03.2015.g. donijela Uredbu o kriterijima , mjerilima  i postupcima financiranja i  ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) koja obvezuje i jedinice lokalne samouprave prilikom odobravanja financijskih sredstava.Proces izrade plana razvojnih programa

Dokument je dostupan OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus