Prostorno planiranje

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

10.02.2021.

Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 155/13,65/17, 114/18 i 39/19) i članka 25. st. 1. al. 8. Statuta Grada Hvara („Službeni [...]

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Nedjelja

03.02.2021.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške  procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Sveta Nedjelja nalazi se OVDJE.

Objavljena javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais

04.12.2020.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja (UPU) Pais trajat će od 7. prosinca 2020. do 5. siječnja 2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog [...]

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna PPU grada Hvara

04.12.2020.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Hvara trajat će od 7. do 15. prosinca 2020. godine. Za [...]

Izvješće o javnoj raspravi III. (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Hvara

27.11.2020.

Sukladno članku 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), gradonačelnik Grada Hvara utvrdio je Zaključkom, Klasa: 350‐01/1901/63, URBROJ: 2128/01‐03‐20‐28 [...]
Protected with SiteGuarding.com Antivirus