Jadranski projekt Hvar – Pročišćivač Hvar

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje i podmorskog ispusta na sjevernoj strani otoka Hvara na lokaciji Galiola kod uvale Vira. Kanalizacijski sustav grada Hvara je najvećim dijelom realiziran. Takoñer je potrebno obaviti sanaciju kopnenog dijela podmorskog ispusta.
Komunalno Hvar d.o.o. dužno je izgraditi podmorski ispust i ureñaj za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje grada Hvara do 30.06.2011.

Dopis Hvar

POZIV ZA KOMENTARE Hvar

PUO_Hvar_HRV

SAZETAK_SUO Hvar _HRV

POPIS PROJEKATA